สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.44 เงิน 13 1. เด็กชายภัทรพล  เพชรเก่า
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  คำฝั้น
 
1. นางจันทร์สุดา  เป็งวงส์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงรุจิษยา  ทรายปัญโญ
 
1. นางสาวลักษณา  ไชยวุฒิ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  อำพราง
 
1. นางสาวลักษณา  ไชยวุฒิ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 73.5 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ใจลังกา
2. เด็กชายนพวุฒิ  ตั้งเพียร
3. เด็กชายภูวดล   ลุขมาตย์
 
1. นางทัศนีย์  พุทธสอน
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายมนต์ตระการ  เหล็กเทศ
 
1. นางสาวลักษณา  ไชยวุฒิ