สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.22 เงิน 14 1. เด็กชายพงศกร  พิริวิริยะกุล
2. เด็กหญิงอานันตยา  การเพียร
 
1. นางยุพราศรี  ใจคำ
2. นางสาวสุพัตรา  วงค์ทาแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ทิมัน
 
1. นางยุพราศรี  ใจคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนศรีเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐชมน  ติดชัย
3. เด็กหญิงสุมนรัตน์  กล้าหาญ
 
1. นายจเร  แก้วประภา
2. นางยุพราศรี  ใจคำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายกันตภณ  ทิมายอม
2. เด็กชายจิราเมธ  จันทร์ตะมะ
3. เด็กชายนราวิชญ์  อินต๊ะงาม
 
1. นางสุภาพร  มีธรรม
2. นางละเอียด  แก้วประภา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ้วนล่ำ
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 5 1. เด็กชายวงศกร  กล้าหาญ
 
1. นางสาวนิ่มนวล  สูงกลม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทิชา  โกนทำ
2. เด็กหญิงวิชญดา   ก๋าเร็ว
3. เด็กหญิงสุมาลี  ยามรัก
 
1. นางสาวนิ่มนวล  สูงกลม
2. นางสาวสุพัตรา  วงค์ทาแก้ว