สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงผกามาศ  หน่อทอง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ชุ่มอินทร์จักร
 
1. นายนเรศ  หมายหมั้น
2. นายศราวุธ  เจมิวัง