สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.2 เงิน 6 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อยู่สุข
2. เด็กชายพลวัต  กำลังกล้า
 
1. นายวิเชียร  เอี่ยวเฮง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทารักษ์
 
1. นายณัฐกิจ  วิจิตรจรัสแสง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  มะทะจิตต์
2. เด็กชายณัฐวัตร  จานใจ
3. เด็กชายธนกฤต  แก้วอุ๊ด
4. เด็กชายธีรวัฒน์  อยู่สุข
5. เด็กชายพลวัต  กำลังกล้า
6. เด็กชายวุฒิชัย  คำมะฤกษ์
 
1. นายวิเชียร  เอี่ยวเฮง
2. นางสมบูรณ์  สิทธิวงศ์
3. นายณัฐกิจ  วิจิตรจรัสแสง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  โลมากุล
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กันไวย์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  รักสถาน
 
1. นายวิเชียร  เอี่ยวเฮง
2. นางปนัดดา  รักมิตร
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายพิพัฒน์  มีธรรม
 
1. นางสมบูรณ์  สิทธิวงศ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำมะฤกษ์
 
1. นายวิเชียร  เอี่ยวเฮง