สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนาธาน  หวานแหลม
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  แก้วผัด
3. เด็กชายสัณหณัฐ  สมณี
4. เด็กชายสุริเกียรติ  จงเจริญ
5. เด็กชายอธิป  จิราภิวัฒน์วงศ์
6. เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์  รักสฐาน
 
1. นายนเรศ  สมป่าสัก
2. นายจักรชัย  กลิ่นหอม