สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยวงค์
2. เด็กชายปัญจพล  พวกอินแสง
3. เด็กชายอนุรักษ์  อตาธิคุณ
 
1. นายจักรชัย  กลิ่นหอม
2. นายจักริน  สิงห์กันทา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินธ์ุ  คงธนเมธีเกษม
2. เด็กหญิงชนกานต์  ยาง
3. เด็กชายอธิป  จิราภิวัฒน์วงศ์
 
1. นายจักรชัย  กลิ่นหอม
2. นายจักริน  สิงห์กันทา