สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญสมร   ลือดี
 
1. นางสาวอรพรรณ  คิดอ่าน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาณจน์  รู้งาน
 
1. นายวิชัย  คิดอ่าน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   รางแดง
 
1. นายเทวิน  คิดอ่าน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิติมา   หลักหมั้น
2. เด็กหญิงนริศรา  คิดอ่าน
3. เด็กหญิงศุภสุตา  ระงับพาล
 
1. นายวิชัย  คิดอ่าน
2. นางสาวพรเพ็ญ  งามขุนทศ
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนันวา  มัดหา
2. เด็กหญิงอัญมณี  เสียงกว้าง
 
1. นางสาวพิกุล  กันทา
2. นายดำรงค์  ก๋าเร็ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายพงศกร  การณารัตน์
2. เด็กชายวีรพันธ์  อวดผล
3. เด็กชายอภิวัฒน์  มุขนาค
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  งามขุนทศ
2. นายดำรงค์  ก๋าเร็ว
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ฝั้นปัญญา
 
1. นางสาวอรพรรณ   คิดอ่าน