สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสาแพะ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.53 ทองแดง 11 1. เด็กชายธรณินทร์  ตามชื่อ
2. เด็กชายโชติพงศ์  ขยันดี
 
1. นายชุมพล  ปัญญาดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสิริยากร  หน้าชื่น
 
1. นางสาวพรศิริ  สมร่าง