สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงนนทกานต์   หงส์หิน
 
1. นางสุภาพ   พูดตรง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แต้มลึก
 
1. นางสุภัทรศรี  วงค์ครองศักดิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะ  สูตรเลข
 
1. นางเครือวัลย์  ปรุงจิตร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แต้มลึก
 
1. นางสุภัทรศรี  วงค์ครองศักดิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  สมเพราะ
 
1. นางสาวบาจรีย์  ปะทันยะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัญชิดา  สมเพราะ
 
1. นางสุกัญญา   จันสิงห์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชรี  ทิแหลม
2. เด็กหญิงอรัญญารัตน์  ขยันทำ
 
1. นางสุภัทรศรี  วงค์ครองศักดิ์
2. นางสาวจีราภัสร์  ใจเย็น
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงนันทริกา  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงนิลลดา  ตรงศูนย์ดี
3. เด็กชายยุทธจักร  เปลี่ยวญาติ
 
1. นายสนธยา  ศรีโพธิ์
2. นางสาวจีราภัสร์  ใจเย็น
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิดชัย  เปลี่ยวญาติ
2. เด็กหญิงอารดา  ละมูล
 
1. นางสาวจีราภัสร์  ใจเย็น
2. นางสุภาพ  พูดตรง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกฤติยารันต์  ไม้รัง
 
1. นางสุภาพ  พุูดตรง