สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.47 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐนน  ประทุม
2. เด็กชายอานุภาพ  วิไลย
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49.94 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจินตนัฎฐ์  อวดผิว
2. เด็กชายชนาธิป  อวดผิว
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54.29 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชนะชัย  ขุ่ยอาภัย
2. เด็กชายวิศรุต  พานแก้ว
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.55 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญา  พานแก้ว
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  เตจ๊ะต่อม
 
1. นางสุราณีย์  ธิแก้ว
2. นางสาวมยุรี  ลาภใหญ่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิรายุ  อวดผิว
2. เด็กชายธนากร  เพ่งพิศ
 
1. นายเกษม  หน่อโอย
2. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  อุดมดัน
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  ขัดสี
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  ทนดี
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชัยเลิศ
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พานแก้ว
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หาดไร่
2. เด็กหญิงธาริดี  เสียงดัง
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
2. นางสาวกรณิกา  ภาวะนา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  แก้ววงค์วรรณ
2. เด็กชายสิทธิโชค  พานแก้ว
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
2. นางสาววรรณิศา  ภาวะนา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพรรษา  นินขลัง
2. เด็กหญิงมลธิรา  เมตตา
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
2. นางจินตนา  พึ่งนา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทัศนา
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานนท์  เครือคำ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สินธุวงค์
3. เด็กชายณัฐนันท์  จุลวัน
4. เด็กชายณัฐภัทร  หนูเลี่ยง
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  คิดอ่าน
6. เด็กหญิงวัชรียา  สืบเครือ
7. เด็กชายอนิรุจ  เงินขาว
8. เด็กชายอนุศิษฎ์  ลาภโต
9. เด็กหญิงเนตรสุดา  อวดเขตต์
10. เด็กหญิงแอนนา  โกล์
 
1. นางสุราณีย์  ธิแก้ว
2. นางสาวจารุวรรณ  วงค์ฟูฟาน
3. นางสาวจารุวรรณ  กันทะวงศ์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  ทำเพียร
2. เด็กชายพงศกร  ก๋าเคลือบ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีขัติ
4. เด็กหญิงแพรไหม  ศรีชัย
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
2. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  เพ่งพิศ
2. เด็กหญิงรัฐสุคนธ์  เงือกงาม
3. เด็กหญิงศิริวิภา  ประเทิง
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
2. นางสาวปัทมา  ก๋าเร็ว
 
18 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงพันธ์ชพร  พรหมพีระ
2. เด็กหญิงเขมิกา  ศักดิ์ศรีดี
 
1. นางสมหญิง  ขันเวชร์
2. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  นาคกุญชร
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  อุดมดัน
 
1. นายอักครชัย  ทองเขียว
2. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรดุลย์  ปิงวัง
2. เด็กหญิงชนิภา  เสียงใหญ่
3. เด็กหญิงสุธิมนต์  อวดเร็ว
 
1. นายธวัช  โพทวี
2. นายบัญชา  แสงอรุณ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.66 เงิน 4 1. เด็กชายจิตติศักดิ์  พานแก้ว
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ขันเวชร์
3. เด็กชายศิรวิทย์  เกิดมูล
 
1. นายธวัช  โพทวี
2. นางสาวฉัตรวรุณ  คิดอ่าน
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนัชญา  พานแก้ว
2. เด็กชายนพรัตน์  คนเก่ง
 
1. นางสุราณีย์  ธิแก้ว
2. นางสาวพานิดา  มาลา
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรนิษา  ทามา
 
1. นางสมหญิง  ขันเวชร์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัจจนา  เสียงดัง
 
1. นางสุราณีย์  ธิแก้ว
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา  หัดดี
 
1. นางสมหญิง  ขันเวชร์
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 5 1. เด็กชายจิรายุ  สุขเกษม
2. เด็กชายปิยะชัย  พานแก้ว
 
1. นางสมหญิง  ขันเวชร์
2. นางสุราณีย์  ธิแก้ว