สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.47 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐนน  ประทุม
2. เด็กชายอานุภาพ  วิไลย
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49.94 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจินตนัฎฐ์  อวดผิว
2. เด็กชายชนาธิป  อวดผิว
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54.29 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชนะชัย  ขุ่ยอาภัย
2. เด็กชายวิศรุต  พานแก้ว
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานนท์  เครือคำ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สินธุวงค์
3. เด็กชายณัฐนันท์  จุลวัน
4. เด็กชายณัฐภัทร  หนูเลี่ยง
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  คิดอ่าน
6. เด็กหญิงวัชรียา  สืบเครือ
7. เด็กชายอนิรุจ  เงินขาว
8. เด็กชายอนุศิษฎ์  ลาภโต
9. เด็กหญิงเนตรสุดา  อวดเขตต์
10. เด็กหญิงแอนนา  โกล์
 
1. นางสุราณีย์  ธิแก้ว
2. นางสาวจารุวรรณ  วงค์ฟูฟาน
3. นางสาวจารุวรรณ  กันทะวงศ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม