สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.29 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจักรภัทร  ศิริปรีชาธร
2. เด็กชายโภวัน  วิวัฒธนา
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวทันยา  พงษ์ทวีกุล
2. เด็กหญิงแสง  ตาตัน
 
1. นางพิม  นามวงศ์
2. นายสมพร  ต้องจิตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายอิน  ตาสัง
2. เด็กชายโภวัน  วิวัฒธนา
3. เด็กชายโภวิน  วิวัฒธนา
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นายทวุฒิ  เสืออุดม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 7 1. เด็กชายศุภกร  ตาสำราญ
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศานติกร  คงธนพิบูล
 
1. นายนพดล  วังซ้าย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชาลิสา  ประดับเพ็ญแข
 
1. นายนพดล  วังซ้าย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายศุภกร  ตาสำราญ
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 71.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงน้องนาน  ตาเงิน
2. เด็กหญิงภรทิวา  อินใส
3. เด็กชายศิรวิทย์  จินวัฒนพานิช
 
1. นายนพดล  วังซ้าย
2. นายสมพร  ต้องจิตร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม    
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ตาลี
2. เด็กชายอิน  ตาสัง
3. เด็กชายโภวัน  วิวัฒธนา
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางพูลศรี  อินทสุก
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาพร  ดุจดีแก้ว
2. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
3. เด็กชายวงศ์จักร  คงธนพิระบวร
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางพูลศรี  อินทสุก
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรคณิตนนท์
2. เด็กหญิงวันนา  ตาสัง
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ผ่องศรี
 
1. นางชาลี  พิทยาธำรง
2. นางพูลศรี  อินทสุก