สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิชญาพร  สูงขาว
2. เด็กหญิงเกวลิน  สูงขาว
3. เด็กชายเอื้ออังกรู  ปันทา
 
1. นางอังคนางค์  เลือลา
2. นายลิขิต  พรมสวณา
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์ทวี
 
1. นางหนึ่งฤทัย  อวดห้าว