สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มีเมล์
 
1. นายชาติชาย  ณ ลำปาง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรธิดา  ใจการ
 
1. นายชาติชาย  ณ ลำปาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  หมดรักษ์
2. เด็กหญิงเกศกนก  อ้วนเทิง
 
1. นายชาติชาย  ณ ลำปาง
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหงส์เหม  ลังกาชัย
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ญาณศิริ
 
1. นายชาติชาย  ณ ลำปาง
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงรินรดา  กุลพรม
 
1. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พะย๋า
2. เด็กหญิงพรพิมล  ใจการ
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางสาววิราวรรณ์  ก๋าเมืองลือ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  ฉัตรกมลวัฒน์
2. เด็กชายวิทาน  ใจดี
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางสาววิราวรรณ์  ก๋าเมืองลือ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  มีเมล์
2. เด็กหญิงณัฐรินทร์  ยามมี
3. เด็กหญิงพรธิดี  ใจดี
 
1. นางสาววิราวรรณ์  ก๋าเมืองลือ
2. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ