สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่สุขใน สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายการินทร์  อุ่นอก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พันเรือนดี
 
1. นายสุรชัย  สิทธิชุม
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรภาวิษย์  อ้อยหวาน
 
1. นายชลทิตย์  คนเที่ยง