สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางดะ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 71.33 เงิน 15 1. เด็กชายชานนท์ทัย   ชัยบุญยืน
 
1. นางสาวพัชนีย์  ตาสุวรรณ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 69.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา    มณีวงศ์
 
1. นางสาวพัชนีย์  ตาสุวรรณ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงธัญสุดา   โชคดี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   วันไว
 
1. นางสาวมณทิรา  โตลำมะ
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.67 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิรัชญา   เงียบประโคน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   เป็นปึก
 
1. นางสาวมณทิรา  โตลำมะ