สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแขม สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สันแก้ว
2. เด็กชายปริพัฒน์  กาศรี
3. เด็กชายวรเดช  เป็นทาน
4. เด็กชายวัชพล  มะโนรี
5. เด็กชายวิชานาถ  อวดเหลี้ยม
6. เด็กชายสุรวิทย์   ปรองดอง
 
1. นายอนุสรณ์  สารขาว
2. นางสาวมลชนก  วัฒนเจริญกูร
3. นางอาภาพร  มาทา
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลิสรา   ยาสมุทร
2. เด็กชายสุชินกรณ์   งามขำ
 
1. นางนางชาลินี   เบ้าทองหล่อ
2. นายอนุสรณ์  สารขาว
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ขัติปัญญา
2. เด็กชายภูวดล  คิดอ่าน
 
1. นางนางชาลินี  เบ้าทองหล่อ
2. นางอาภาพร  มาทา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญชา  เหมบุรุษ
2. เด็กหญิงสุนิตรา   หลักหมั้น
3. เด็กหญิงอมิตา  พันตามล
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางวนิดา  สมบัติ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แข็งธัญกรณ์
2. เด็กหญิงดาวนภา  เกตทะเวทย์
3. เด็กหญิงพรชนก  ศรีเวียง
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางวนิดา  สมบัติ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   เชื้อเขียว
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  อบเชย
3. เด็กหญิงสุขกัญญา  ขวัญนาง
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางสาวสนธยา  จารุทรรศน์