สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปงคอบ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.44 เงิน 10 1. เด็กชายกวินเทพ  คำปัน
2. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ถาวร
 
1. นางปิยกานต์  เป็นบุญ
2. นางสาวกิติพร  หมูแก้วเครือ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.87 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณารักษ์
2. เด็กชายเจษฎา  เตือนอารมณ์
 
1. นางปิยกานต์  เป็นบุญ
2. นางสาวกิติพร  หมูแก้วเครือ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กอบธัญกิจ
 
1. นางสาววนิดา  ศิริมงคลลาวัลย์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตากล้า
2. เด็กหญิงตันหยง  สารสมจริง
3. เด็กหญิงสุวรินทร์  ธิกา
 
1. นางบุญเรือง   ณ ลำปาง
2. นางปิยกานต์  เป็นบุญ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเขมมิกา  ทินกร ณ อยุธยา
 
1. นางสาววนิดา  ศิริมงคลลาวัลย์