สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐาวรัญญา   สุเตจ๊ะ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์   จำกัด
 
1. นางบังอร  เทพสาร
2. นางรุ่งราวรรณ  บุญสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์   ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงนฤมล   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางบังอร  เทพสาร
2. นางรุ่งราวรรณ  บุญสุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.67 เงิน 8 1. เด็กชายนฤดล   สุรงครัตน์
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ   ตันอุตม์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 14 1. เด็กหญิงมุธิตา   ราชชมภู
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ   ตันอุตม์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงมุธิตา   ราชชมภู
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ   ตันอุตม์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงธัญภัคสรณ์  นิวันติ
3. เด็กหญิงนันทนา  การซื่อ
 
1. นางรุ่งราวรรณ  บุญสุข
2. นางบังอร  เทพสาร
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรเชษ  จำเดิม
2. เด็กหญิงไพลิน  ติ๊บดี
 
1. นางบังอร  เทพสาร
2. นางชฎา  วงศ์ปันติ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรักษิณา  ช่อทับทิม
 
1. นางชฎา  วงศ์ปันติ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายธราเทพ  ต้อนรับ
 
1. นางทัศนียา  จำอินถา
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หวานดี
2. เด็กชายสพลดนัย  ดีแท้
 
1. นางสาวพรผกา  ต้อนรับ
2. นางเพียรทอง  ไชยวิลยศ
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราเทพ  ต้อนรับ
2. เด็กชายสิริวงศ์  ธรรมขัน
3. เด็กชายเอกลักษณ์  พลเมฆ
 
1. นายสิงห์ทอง  จำอินถา
2. นางทัศนียา  จำอินถา