สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78.33 เงิน 7 1. เด็กชายภานุวัฒน์   เยินยุบ
 
1. นายสมคิด  ไปเร็ว
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สุดวอน
2. เด็กหญิงอริศรา   เงินขาว
 
1. นายอำนาจ  ใจยาบุตร
2. นางสาวพิมพ์ภัทรา  อภิรัตน์ชานนท์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายนภัสพงษ์   ต้นกลาง
2. เด็กชายพีระวิชญ์    ศรีธิราช
 
1. นายอำนาจ  ใจยาบุตร
2. นางสาวพิมพ์ภัทรา  อภิรัตน์ชานนท์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เมามาก
2. เด็กชายปุญญพัฒน์   ใจหวัง
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   เจริญชัย
 
1. นายอำนาจ  ใจยาบุตร
2. นายพงศกร  หมั้นเทื่อง