สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เอื้อเฟื้อ
2. เด็กหญิงชนาภา  ตานาคา
3. เด็กหญิงภัททิยา  อวดแรง
 
1. นายพรชัย  เชื้อเขียว
2. นายจตุพล  อานนท์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงสาร
2. เด็กหญิงธนพร  แก้วก้อน
3. เด็กหญิงอริสรา  แก้วก้อน
 
1. นางพาริณี  แก้วนำ
2. นางสุธาสินี  กาวิชัย