สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งปง สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.11 ทองแดง 4 1. เด็กชายวรวุฒิ  พันธ์แตง
2. เด็กชายศิวกร  ศรีเมืองพรหม
 
1. นางสุวรรณี  นามมะกุนา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68.99 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  จวนตัว
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ลุขมาตย์
 
1. นางสุวรรณี  นามมะกุนา
2. นางประนอม  พรมรัมย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กชายกรกร  ฟุ่มเฟือย
2. เด็กชายพลพล  จบทั่ว
 
1. นางสาวชลลดา  แอบอุ่น
2. นางประนอม  พรมรัมย์