สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จวนตัว
 
1. นายชนะ  จิตราพิทักษ์กูล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา   โพธิ์คาสุข
2. เด็กหญิงจิราพร   อวดกล้า
3. เด็กหญิงจีราวรรณ   การดี
4. เด็กหญิงนันทิชา   การด่วน
5. เด็กหญิงวนิดา   อินทะสร้อย
6. เด็กหญิงวิภาพร   ของเดิม
 
1. นางสาวชลลดา  แอบอุ่น