สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.38 ทองแดง 7 1. เด็กชายกัลยกฤษ์  ติ๊บดี
2. เด็กชายสรรพวัต  เอิบอาบ
 
1. นางเมธินี   สุทธิพรมณีวัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 12 1. เด็กชายทวีศักดิ์   กามาด
2. เด็กชายวิษณุ  ทองคำ
 
1. นางเมธินี   สุทธิพรมณีวัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.23 ทองแดง 13 1. เด็กชายชาญณรงค์  มาหล้า
2. เด็กชายรัฐกร  ปินใจกุล
 
1. นายเมธินี   สุทธิพรมณีวัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.55 ทอง 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำแดง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์สิงห์
 
1. นางสุดานันท์  ปัญญามาก
2. นางเมธินี   สุทธิพรมณีวัฒน์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.33 เงิน 15 1. เด็กชายจิรายุ  ไกรษรรักษ์
2. เด็กชายนัทวัฒน์  ฉลาดธัญญกิจ
3. เด็กหญิงวิชยาพร  พรหมดวง
 
1. นางสาวรสสุฑณ  มาดหมาย
2. นางเมธินี  สุทธิพรมณีวัฒน์