สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรีติพัทธ์  เมามืด
2. เด็กชายยุทธพิชัย  สัสดี
 
1. นายตรัย  กาไว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.66 เงิน 12 1. เด็กชายศิรภพ  เสรีวงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงอริสา  ดีโต
 
1. นางการะเกตุ  ธรรมเสนา
2. นางประนอม  ปันตา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรวินท์  ดีโต
2. เด็กชายธิติพล  ถือบุญ
 
1. นางการะเกตุ  ธรรมเสนา
2. นางสาววารินทร์  แก้วรวม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84.67 ทอง 6 1. เด็กชายมนัสนันท์  ไปเร็ว
 
1. นายสมัย  ดำรงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายนพดล  เหมือนวงศ์ธรรม
 
1. นายสมัย  ดำรงค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายธีรัตน์  เทพนาวา
 
1. นายสมัย  ดำรงค์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรทิพา  เจติรัญ
 
1. นายสมัย  ดำรงค์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรัชญา  กระจาย
 
1. นายสมัย  ดำรงค์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรดา  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นายสมัย  ดำรงค์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุรชาติ  ฤทัยปาฏิหาริย์
 
1. นางยุวดี  คำฟูบุตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สันทรา
 
1. นางยุวดี  คำฟูบุตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงโรสรินทร์  เขตกัน
 
1. นางสาวชลธิชา  ปันทะ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตภากร  ปานกลาง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กำลังแข็ง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อ่อนสมบูรณ์
 
1. นางการะเกตุ  ธรรมเสนา
2. นางปาจรีย์  เค็มมาก
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญวรา   แปดเหลี่ยม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เสียงดี
 
1. นายวรวรรณ  วรรณารักษ์
2. นางสุพิชฌาย์  สยอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรัญญู  โยพนัสศักดิ์
2. เด็กชายวิชชุกร  หลักดี
 
1. นายวรวรรณ  วรรณารักษ์
2. นางสุพิชฌาย์  สยอง
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายอนันต์  รักบุตร
2. เด็กหญิงอัทธยา  มีเจริญ
 
1. นายวรวรรณ  วรรณารักษ์
2. นางสุพิชฌาย์  สยอง
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เสรีวงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงปภาดา  สุทธิพรมณีวัฒน์
 
1. นายวรวรรณ  วรรณารักษ์
2. นางสุพิชฌาย์  สยอง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปลื้มจิต
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จาตุมา
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ปอขุน
 
1. นางการะเกตุ  ธรรมเสนา
2. นางสาวชลธิชา  ปันทะ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชริดา  รักบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฤทธิ์เทพ
3. เด็กชายภาสกร  อ่อนน้อม
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โคทอง
5. เด็กชายเตชกฤต  กำลังแข็ง
6. เด็กชายโตมร  ศรีชยานุพันธ์
 
1. นางนงคราญ  รักเกียรติ
2. นางผกามาศ  มณีจักร์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมุงเมือง
2. เด็กชายปวริศ  เสียงดี
3. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ครองจริง
 
1. นายจิรศักดิ์  สุจริต
2. นายวรวรรณ  วรรณารักษ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุมพล  เจือจาน
2. เด็กชายนวพรรษ  มักได้
3. เด็กชายเอกลักษณ์  พลสิมา
 
1. นายวรวรรณ  วรรณารักษ์
2. นายจิรศักดิ์  สุจริต
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  มุขดา
2. เด็กหญิงดารากร  กำลังแข็ง
3. เด็กชายพิชิตชัย  เสรีวงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ทรายแก้ว
2. นางสาวดวงสุรีย์  กลิ่นชื่น
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86.6 ทอง 7 1. เด็กชายปรีชาวิชญ์  เทพสิงห์
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  จารดี
3. เด็กหญิงวันวิภา  หลีกดี
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ทรายแก้ว
2. นางสาวเกศสุดา  มหาวัน
 
25 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ปลุกเศก
2. เด็กชายสิรภพ   เกิดโชค
 
1. นางการะเกตุ   ธรรมเสนา
2. นางประนอม  ปันตา
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ณ ลำปาง
 
1. นางประนอม  ปันตา
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอโนชา  มีใย
 
1. นางสาวอินทิรา   โกสุโท
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวิทย์  สุดรัก
2. เด็กชายนพรัตน์   ใจหมาย
 
1. นางการะเกตุ  ธรรมเสนา
2. นางประนอม  ปันตา