สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหล็กดี
2. เด็กชายณัฐพัช  โกสุโท
3. เด็กชายถิรวุฒิ  สายพงษ์น้อย
4. เด็กชายธนกร  การเก่ง
5. เด็กหญิงพรชิตา   จานุวี
6. เด็กหญิงมัทฑิตา  ไว้เหลี่ยม
 
1. นายขวัญเมือง  จันทรบุญมาวงส์
2. นางอำพร  จันทรบุญมาวงส์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาริกุล  ปินใจกุล
2. เด็กหญิงมนปริยา  โกสุโท
3. เด็กชายวรเทพ  เทพประชุม
 
1. นางอัญชลี  ใหม่ทา
2. นายเอกภพ  เครือสุข