สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.55 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อวดห้าว
2. เด็กชายวีรพงษ์  ติดเคียง
 
1. นายเพ็ญภาค  สถาพรศรีสวัสดิ์
2. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มุงเมิน
2. เด็กชายนันทวัตร  อวดห้าว
3. เด็กชายบดินเดช  วางฐาน
 
1. นางอรทัย  ณัฏฐากร
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เป็นอัน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายชุติพนธ์  โนกุล
 
1. นางอรทัย  ณัฏฐากร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายชุติพนธ์  โนกุล
 
1. นางอรทัย  ณัฏฐากร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อวดสี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชิงเร็ว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจหมั้น
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปันแสง
5. เด็กชายภูริช  การเพียร
6. เด็กชายภูเบศวร์  จำธรรม
 
1. นายเพ็ญภาค  สถาพรศรีสวัสดิ์
2. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
3. นายเจษฎา  ผ่องใสย์
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนัยณันย์  กระทาง
2. เด็กหญิงลนากานต์  การเพียร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เป็นอัน
2. นางสาวจรรยา  ลีลาศีลธรรม
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกร  อวดศรี
2. เด็กชายศักรนันทน์  คำมูล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เป็นอัน
2. นางอรทัย  ณัฏฐากร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัตร  มะทะโจทย์
2. เด็กชายทักดนน  ทอดทิ้ง
3. เด็กชายศุภกร  อวดห้าว
 
1. นางวราภรณ์  จันตะมะ
2. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มุงเมิน
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจจูญ
3. เด็กหญิงณัฐวดี  กระทาง
4. เด็กหญิงพรรณศิภา  มะทะโจทย์
5. เด็กหญิงพรรณิภา  การเพียร
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อวดห้าว
 
1. นายเพ็ญภาค  สถาพรศรีสวัสดิ์
2. นางวราภรณ์  จันตะมะ
3. นางสาวนลินาสน์  กระทาง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิทย์  เชิงคร่อง
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.66 เงิน 12 1. เด็กหญิงปัทมาพร  พรมสนธิ
 
1. นางอรทัย  ณัฏฐากร
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นวนกัน
 
1. นางอรทัย  ณัฏฐากร
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นวนกัน
2. เด็กหญิงปัทมาพร  พรมสนธิ
3. เด็กหญิงพิพรรษพร  เสนะ
 
1. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
2. นางวราภรณ์  จันตะมะ