สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาม สพป. ลำปาง เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายชนาธิป  เลขทีี่
2. เด็กหญิงนาตาลี  นาคำ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ยาง
4. เด็กหญิงวารุณี  เสาร์ตุ้ย
5. เด็กชายอดิศร  เข่งปลา
6. เด็กชายโมทนา  ซอเซอ
 
1. นางสาวทัศนีย์  กองสิน
2. นายวิราช  รักเพื่อน
3. นางกัญจนา  โยธา
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  เลขทีี่
2. เด็กชายชนาธิป  ปาละลี
 
1. นางสาวทัศนีย์  กองสิน
2. นางสกุลทอง  กุหลั่น
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทาฟอง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ทำบุญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  กองสิน
2. นางสกุลทอง  กุหลั่น
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  อนุ
2. เด็กหญิงวิภาพรรณ  เสาร์ตุ้ย
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ซอเซอ
 
1. นางสาวทัศนีย์  กองสิน
2. นางสาวพิชชาภรณ์  เกิดผล
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภััทรธร  หวานแหลม
2. เด็กชายไตรวิชญ์  คิดมั่ง
 
1. นางสาวทัศนีย์  กองสิน
2. นายวิราช  รักเพื่อน