สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แจ้คอนวิทยา 21 4 1 1 26
2 อนุบาลแจ้ห่ม 20 7 2 1 29
3 ทุ่งฮั้ววิทยา 20 2 0 5 22
4 แจ้ซ้อนวิทยา 18 5 3 1 26
5 ไผ่งามวิทยา 18 1 2 6 21
6 อนุบาลวังเหนือ 17 9 2 3 28
7 ทุ่งคาวิทยา 16 5 1 5 22
8 บ้านขอวิทยา 15 7 8 3 30
9 วังทองวิทยา 15 6 1 0 22
10 ร่องเคาะวิทยา 15 4 1 2 20
11 ผาช่อวิทยา 13 9 5 2 27
12 บ้านวังโป่ง 12 2 0 0 14
13 บ้านป่าเหว 10 5 1 0 16
14 ชุมชนบ้านใหม่ 10 4 1 0 15
15 บ้านศรีบุญเรือง 10 3 3 1 16
16 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 10 1 1 1 12
17 บ้านไร่ 8 7 2 0 17
18 บ้านแพะ 8 6 2 2 16
19 บ้านวังใหม่ 8 2 2 3 12
20 วังแก้ววิทยา 8 2 1 2 11
21 บ้านน้ำจำ 8 2 1 0 11
22 บ้านแม่สุขวังเหนือ 8 2 0 1 10
23 บ้านทัพป่าเส้า 8 2 0 1 10
24 บ้านหัวทุ่ง 7 2 2 0 11
25 บ้านฮ่องลี่ 7 1 0 0 8
26 บ้านก่อ 6 7 1 1 14
27 ปลายนาวิทยา 6 5 0 0 11
28 บ้านป่าแขม 6 3 0 1 9
29 บ้านหนองนาว 6 2 0 0 8
30 บ้านกล้วย 6 1 1 0 8
31 บ้านแม่สุก 6 1 1 0 8
32 อนุบาลเมืองปาน 6 1 0 0 7
33 บ้านสบฟ้า 5 2 1 0 8
34 บ้านขาม 5 1 1 0 7
35 บ้านเปียงใจ 5 1 0 1 6
36 บ้านสันมะเกลือ 4 5 0 0 9
37 บ้านทุ่่งโป่ง 4 4 2 0 10
38 บ้านปงถ้ำ 4 3 1 0 8
39 บ้านเมืองตึง 4 2 0 0 6
40 บ้านแม่แจ๋ม 4 1 3 0 8
41 บ้านทุ่งส้าน 4 0 0 0 4
42 บ้านดอนแก้ว 4 0 0 0 4
43 บ้านใหม่ผ้าขาว 3 4 0 0 7
44 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 3 3 2 0 8
45 บ้านแป้น 3 3 1 0 7
46 บ้านใหม่พัฒนา 3 2 1 0 6
47 บ้านทุ่งฮ้าง 3 0 0 1 3
48 บ้านทุ่งข่วง 3 0 0 0 3
49 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 2 12 0 0 14
50 บ้านสบลี 2 9 0 0 11
51 บ้านใหม่สามัคคี 2 3 1 0 6
52 ชุมชนบ้านสา 2 3 0 2 5
53 บ้านทุ่งฮี 2 2 0 0 4
54 บ้านแม่สุขใน 2 2 0 0 4
55 บ้านถ้ำ 2 2 0 0 4
56 บ้านทุ่งสะแกง 2 2 0 0 4
57 บ้านใหม่เหล่ายาว 2 1 2 1 5
58 บ้านทุ่งจี้ 2 1 1 1 4
59 บ้านช่อฟ้า 2 1 0 0 3
60 บ้านนาไหม้ 2 1 0 0 3
61 บ้านทุ่งปี้ 2 1 0 0 3
62 บ้านหัวเมือง 2 0 1 1 3
63 บ้านวังมน 2 0 0 0 2
64 บ้านปงคอบ 1 3 1 0 5
65 บ้านม่วง 1 3 0 0 4
66 บ้านปางดะ 1 2 1 0 4
67 บ้านทุ่ง 1 1 3 0 5
68 บ้านต้นงุ้น 1 1 0 0 2
69 บ้านเฮี้ย 1 1 0 0 2
70 บ้านแม่เบิน 1 0 0 1 1
71 บ้านนางาม 1 0 0 0 1
72 บ้านหัวฝาย 1 0 0 0 1
73 บ้านแม่กองปิน 1 0 0 0 1
74 บ้านแม่เย็น 1 0 0 0 1
75 บ้านสวนดอกคำ 0 4 0 0 4
76 บ้านสาแพะ 0 1 2 0 3
77 บ้านป่าเหมี้ยง 0 1 1 0 2
78 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 1 0 0 1
79 บ้านแม่ม่า 0 1 0 0 1
80 บ้านทุ่งปง 0 0 3 0 3
81 บ้านแม่พริก 0 0 1 1 1
82 บ้านจ๋ง 0 0 0 1 0
83 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 0
รวม 454 210 74 52 738