หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง เขต3)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปกรณ์ จีราพันธุ์ สพป.ลป.เขต3 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายคฑาวุธ แข็งแรง สพป.ลป.เขต3 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ สพป.ลป.เขต3 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางสาวสายปัญญา ติ๊บตึง สพป.ลป.เขต3 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางวรางคณา ไชยเรือง สพป.ลป.เขต3 คณะกรรมการดำเนินการ  
6 นายปกรณ์ จีราพันธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ  
7 นายเสถียร หมายมั่น ประธานชมรมครูอำเภอแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินการ  
8 นายนพรัตน์ ตรัสสุภาพ ประธานชมรมครูอำเภอเมืองปาน คณะกรรมการดำเนินการ  
9 นายกิตติพงษ์ เมืองยศ ประธานชมรมครูอำเภอวังเหนือ คณะกรรมการดำเนินการ  
10 น.ส.นิภา วรรณารักษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินการ  
11 นายธีรศักดิ์ สืบสุติน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการ  
12 นางจินดา สวรรณชัญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการ  
13 นายสุเทพ ทับบำรุง ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ  
14 นางอัมพวัน ปิวศิลป์ศักดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพทย์ คณะกรรมการดำเนินการ  
15 นางเนตรชนก ธรรมกุล ผอ.กลุ่มส่งเสิรมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินการ  
16 นางวรี สุขรักษา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินการ  
17 นายบุญช่วย หมื่อนตาบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ  
18 นายวรพันธ์ วรรณศิริ ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
19 นางสาวธนันดา ปินใจกุล ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
20 นางสาวขนิษฐา ธิวงศ์ ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
21 นางกรรณิการ พาดขุนทด ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
22 นางสาวธัญชนก นามรมย์ ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
23 นางสาวลำดวน อาลัย ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
24 นางอำภา ราชสีห์ ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
25 นางสาวนิศราคม ดวงส่งเสริม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
26 นางดวงเดือน จิตเกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
27 นางสาวจารุณี ราศรีอรชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
28 นางสาวจารวี ราศรีอรชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
29 นางสาวสโรชิณี เม็ดดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
30 นางสาววันดี มียันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
31 นางสาวอภิญญา ทิเก่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
32 นางโชติกา ปัญญาเก่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
33 นางสาวชลลดา แอบอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
34 นายเอกภพ เครือสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
35 ว่าที่ ร.ต.หญิง พัชรีพร มักได้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
36 นางสุพันธณัฐ อุดปวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
37 นางสาววรรณิสา หน้าผ่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
38 นางสุณัฏฐา สมร่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
39 นางสาวมัทนา กาละ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
40 นางสาวอรวรรณ แต้มเก่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
41 นางสาวอารีย์รัตน์ จำแม่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
42 นางสาวโสธิยา โชคดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
43 นายไกรพจน์ ศุภชาติไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
44 นางศิราพร คำเหล็ก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
45 นางสาวอรญา ใจเสมอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
46 นางมนีชญา คณาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
47 ว่าที่ ร.ต.หญิง กิ่งกาญจน์ พรมเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
48 นางสาวมัทนี คิดว่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
49 นางสาวฉัตรวรุณ คิดอ่าน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  
50 นางสาวศศิธร เสริมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]