หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpg3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกียรติพงษ์ รักมิตรโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธนกิจ แม่นยำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางธัญพิชชา อุดเป็งโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
5. นางลลิพัฒน์ สายสุริย์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ตั้งตรงโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
7. นายสุรชัย สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชาติชาย สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลลิพัฒน์ สายสุริย์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นายธนกิจ แม่นยำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายเกียรติพงษ์ รักมิตรโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ตั้งตรงโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
6. นายสุรชัย สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
7. นางธัญพิชชา อุดเป็งโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิระมล เทือกมนต์โรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
3. นายชุมพล ปัญญาดีโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ก๋าแก้วโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุจิรา สุริยาโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
6. นายเจด็จ เตจ๊ะวันโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา กล้าหาญโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิระมล เทือกมนต์โรงเรียนจ๋งกรรมการ
3. นายชุมพล ปัญญาดีโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ก๋าแก้วโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุจิรา สุริยาโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
6. นายเจด็จ เตจ๊ะวันโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา กล้าหาญโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิระมล เทือกมนต์โรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
3. นายชุมพล ปัญญาดีโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ก๋าแก้วโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุจิรา สุริยาโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
6. นายเจด็จ เตจ๊ะวันโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา กล้าหาญโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต กุลบุตรดีโรงเรียนผาช่อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายชนะ จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นายภาสกร นามมะกุนาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต กุลบุตรดีโรงเรียนผาช่อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านเปียงใจกรรมการ
3. นางนงคราญ รักเกียรติโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
4. นายเชวง คนเที่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิกร สายวงค์บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้ากรรมการ
3. นายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นางพรกมล เกษามูลโรงเรียนบ้านแม่หีดกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้ากรรมการ
3. นายนายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นางพรกมล เกษามูลโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้ากรรมการ
3. นายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นางพรกมล เกษามูลโรงเรียนบ้านแม่หีดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี แหลมคมโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางดาวเรือง สุริยะวงค์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ กาญจนดิษฐ์โรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
5. นางพัชรี โกเมฆโรงเรียนวังโป่งกรรมการ
6. นางจรรยา ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนสันมะเกลือกรรมการ
7. นางสาววิลาสินี เมืองแมะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
8. นายสมัย ดำรงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
9. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
10. นางปรารถนา มหานิลโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี แหลมคมโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางดาวเรือง สุริยะวงค์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ กาญจนดิษฐ์โรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี แหลมคมโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางดาวเรือง สุริยะวงค์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ กาญจนดิษฐ์โรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายธนานพ พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
4. นายปรีชา พลศรีโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายชั้ยยันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
6. นายทศ ราหุรักษ์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
7. นางจินตนา พึ่งนาโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายธนานพ พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนต้นงุ้นกรรมการ
4. นายปรีชา พลศรีโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นายนางจรรยา ภูวนารถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางวาสนา ต๊ะมะโนโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางวาสนา ต๊ะมะโนโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
5. นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
6. นางพนิดา ประสมโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
7. นางรัชฎาภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
8. นางกรรณจนา ศักดิ์ศรีดีโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
9. นายชาติชาย ณ ลำปางโรงเรียนแม่สุขวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางวาสนา ต๊ะมะโนโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายธนานพ พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
4. นายปรีชา พลศรีโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายไพศาล จันทร์ต๊ะฝั้นโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิกา กันชาติโรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
4. นายดำรงค์ ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายไพศาล จันทร์ต๊ะฝั้นโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิกา กันชาติโรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
4. นายดำรงค์ ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไพศาล จันทร์ต๊ะฝั้นโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิกา กันชาติโรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
4. นายดำรงค์ ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
5. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญศรี แหลมคมโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
7. นางสาวธัญลักษณ์ มะโนคำโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
8. นางสุพรรณี ราหุรักษ์โรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
9. นางผ่องผิว คิดอ่านโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
4. นายสมัย บุญโสมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
5. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
6. นายบุญปั๋น ยอดดีโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
7. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
8. นายบรรจบ การเร็วโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
4. นายสมัย บุญโสมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ วงค์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
4. นายสมัย บุญโสมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ วงค์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
4. นายสมัย บุญโสมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางวรางคณา ไชยเรือนสพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ถ้ำทองสพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นายนภสินธุ์ รินนานนท์สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
4. นายปกรณ์ จีราพันธุ์สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา ไชยเรือนสพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ถ้ำทองสพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นายนภสินธุ์ รินนานนท์สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
4. นายปกรณ์ จีราพันธุ์สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางนางจำนงค์ ศิริประยงค์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นายบรรจบ การเร็วโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
5. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนหัวทุ่งกรรมการ
6. นางสุวิสาข์ ประสมโรงเรียนใหม่ผ้าขาวกรรมการ
7. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนทัพป่าเส้ากรรมการ
9. นางกัลยา ใจเสมอโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางจำนงค์ ศิริประยงค์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นายบรรจบ การเร็วโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางจำนงค์ ศิริประยงค์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นายบรรจบ การเร็วโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางจำนงค์ ศิริประยงค์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นายบรรจบ การเร็วโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางสุวิสาข์ ประสมโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นางกัลยา ใจเสมอโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นางสาวโชสิญาณ์ วิเคียนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางบัวบาน ละอองโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ บุญสมปานโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
7. นายทรรศนันทน์ ยาสมุทรโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
9. นางสาวรัตติกาล อกกว้างโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
10. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางสุวิสาข์ ประสมโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นางกัลยา ใจเสมอโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นางสาวโชสิญาณ์ วิเคียนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางบัวบาน ละอองโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ บุญสมปานโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
7. นายทรรศนันทน์ ยาสมุทรโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
9. นางสาวรัตติกาล อกกว้างโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
10. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางสุวิสาข์ ประสมโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นางกัลยา ใจเสมอโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางสุวิสาข์ ประสมโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นางกัลยา ใจเสมอโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นางสาวโชสิญาณ์ วิเคียนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางบัวบาน ละอองโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ บุญสมปานโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
7. นายทรรศนันทน์ ยาสมุทรโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
9. นางสาวรัตติกาล อกกว้างโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
10. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางอรนุช ประพฤติโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
4. นางปราณภัฑร วงศ์ฟูฟานโรงเรียนบ้านแม่ม่ากรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
6. นางแสงจันทร์ คำอักษรโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
7. นายธนวัฒน์ ไชยเครื่องโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
8. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
9. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นางสาวโชสิญาณ์ วิเคียนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางบัวบาน ละอองโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ บุญสมปานโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
7. นายทรรศนันทน์ ยาสมุทรโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
9. นางสาวรัตติกาล อกกว้างโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
10. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
3. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
4. นางอรนุช ประพฤติโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางปราณภัฑร วงศ์ฟูฟานโรงเรียนบ้านแม่ม่ากรรมการ
6. นางแสงจันทร์ คำอักษรโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
7. นายธนวัฒน์ ไชยเครื่องโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
8. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
9. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
3. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
4. นางอรนุช ประพฤติโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางปราณภัฑร วงศ์ฟูฟานโรงเรียนบ้านแม่ม่ากรรมการ
6. นางแสงจันทร์ คำอักษรโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
7. นายธนวัฒน์ ไชยเครื่องโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
8. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
9. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
3. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
4. นางอรนุช ประพฤติโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางปราณภัฑร วงศ์ฟูฟานโรงเรียนบ้านแม่ม่ากรรมการ
6. นางแสงจันทร์ คำอักษรโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
7. นายธนวัฒน์ ไชยเครื่องโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
8. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
9. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางวรางคณา ไชยเรือนสพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ถ้ำทองสพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นายนภสินธุ์ รินนานนท์สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
4. นายชัยยันต์ อินต๊ะกันผาช่อวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสุดคนึง ปกปิดโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
6. นางดวงดาว อินตาคำโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
7. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสุดคนึง ปกปิดโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
6. นางดวงดาว อินตาคำโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
7. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสุดคนึง ปกปิดโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
6. นางดวงดาว อินตาคำโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
7. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสุดคนึง ปกปิดโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
6. นางดวงดาว อินตาคำโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
7. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสุดคนึง ปกปิดโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
6. นางดวงดาว อินตาคำโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
7. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสุดคนึง ปกปิดโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
6. นางดวงดาว อินตาคำโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
7. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเมธี อ้วนล่ำโรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ กัลปสันติโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายเจริญ เซมาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
4. นายนเรศ สมป่าศักดิ์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
5. นายพงเดช เทพศิริโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
6. นายบุญสัน วงศ์เจริญทัศน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
7. นายอนุสรณ์ สารขาวโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุมล สัญญเดชโรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ สิทธิผลโรงเรียนบ้านแม่เบินกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สายเขียวโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
5. นายทวี รัญจวนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
6. นายวิทยา เตชะวงค์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
7. นายอดิเรก พรหมเผ่าโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุมล สัญญเดชโรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ สิทธิผลโรงเรียนบ้านแม่เบินกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สายเขียวโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
5. นายทวี รัญจวนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
6. นายวิทยา เตชะวงค์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
7. นายอภิชาติ พรหมเผ่าโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ ทามาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา สุพลพิชิตโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นางสาวเพียงผกา ต่างใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
5. นางสุวรรณา เขียวดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
6. นางบุญเรือง ณ ลำปางโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
7. นางสาวกานดา รู้เกณฑ์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
8. นายวิชัย คิดอ่านโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศโรงเรียนบ้านปงถ้ำประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา เขียวดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางเมธินี สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางรัชนีกร สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจิตภิวัฒน์ ดีงามโรงเรียนบ้านเมืองตึงประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชานาฎ แข็งแรงโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นายบัญฑิต มีคุณโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
4. นางสุธาสินี กาวิชัยโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
5. นางวิไล คนฟูโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
6. นางพรรณี บุตรใสยโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
7. นางสาวพิกุล กันทาโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
8. นางสาวทับทิม เป็งขวัญโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่นโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่นโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายไพรทัน โชติจินดากุลโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์โรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี สุรินทร์โรงเรียนบ้านแม่หีดกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพรทัน โชติจินดากุลโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์โรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี สุรินทร์โรงเรียนบ้านแม่หีดกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางชนนิกานต์ แสนปัญญาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายอนันตชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นางสาวพิกุล กันทาโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
5. นายศราวุธ เจมิวังโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
6. นางสุภัทรศรี วงค์ครองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
7. นางแววดาว ขัดธะสีมาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
8. นายอำนาจ ใจยาบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
9. นางชาลินี เบ้าทองหล่อโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
10. นางอุทุมพร พูลประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางชนนิกานต์ แสนปัญญาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายอนันตชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นางสาวพิกุล กันทาโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมพล วิ่งเร็วโรงเรียนทุ่งคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรศรี วงค์ครองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางพัชรี ลาทัมนาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ติ๊บปาละโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสาววรินทร มีมานะโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
6. นางอารีรัตน์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
7. นางสาวมณฑิรา โตลำมะโรงเรียนบ้านปางดะกรรมการ
8. นางสาววนิดา แทนจำรัสโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสิงห์แก้ว วงค์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ถ้ำทองศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายสายันห์ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มกรรมการ
4. นายเอกจิต แดนปันโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายจักรวาล เขียวดีโรงเรียนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ซื่อหลายโรงเรียนทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน รัตต๊ะใสโรงเรียนบ้านนาไหม้กรรมการ
4. นายอาทิตย์ มาคุณโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
5. นางธนิดา ใหญ่ผลโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ ปราศัยโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
7. นายสมาน จูงามโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงศ์ มีธรรมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล เขียวดีโรงเรียนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน รัตต๊ะใสโรงเรียนบ้านนาไหม้กรรมการ
3. นายวิชัย ซื้อหลายโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นายอาทิตย์ มาคุณโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
5. นางธนิดา ใหญ่ผลโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ ปราศัยโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
7. นายสมาน จูงามโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงศ์ มีธรรมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบริหาร พานธงรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งส้านประธานกรรมการ
2. นางกิตติพร บุญเตี่ยมโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายสมคิด ไปเร็วโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
4. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
5. นางสาวสุริสา อินอุดโรงเรียนบ้านนาไหม้กรรมการ
6. นางสุพัตร แต้มคมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
7. นายอาทิตย์ มาคุณโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบริหาร พานธงรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งส้านประธานกรรมการ
2. นางกิตติพร บุญเตี่ยมโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายสมคิด ไปเร็วโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
4. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
5. นางสาวสุริสา อินอุดโรงเรียนบ้านนาไหม้กรรมการ
6. นางสุพัตร แต้มคมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
7. นายอาทิตย์ มาคุณโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
3. นางสังวาลย์ เจนคิดโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตีระมงคลโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
5. นางอัมพร ทุ่งมีผลโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
6. นางจันทร์ฉาย รูปงามโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
7. นางสาวลักษณา ไชยวุฒิโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
8. นางวราภรณ์ จันตะมะโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
3. นางสังวาลย์ เจนคิดโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตีระมงคลโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
5. นางอัมพร ทุ่งมีผลโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
6. นางจันทร์ฉาย รูปงามโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
7. นางสาวลักษณา ไชยวุฒิโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
8. นางวราภรณ์ จันตะมะโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเปรม คำภิระแปงโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางปานแก้ว แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นายสมาน จูงามโรงเรียนแม่สุขในกรรมการ
5. นางสาวจีราภัสร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
6. นางสาวทิพารัตน์ ล่ำงามโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
7. นางสาววราวรรณ ก๋าเมืองลือโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
8. นางดารารัตน์ แก้วธรรมชัยโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายไกรศร นามมะกุนาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ สมใจโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ขยันดีโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
4. นางศิวริน ทาบุญมาโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(เมืองปาน)กรรมการ
5. นางสาวนงคราญ วิรัตน์เกษมโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางปวีณา แสนปินตาโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
7. นางทัศนีย์ พุทธสอนโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
8. นายชัยยันต์ ศรีขัติย์โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
9. นายพรชัย เชื้อเขียวโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเปรม คำภิระแปงโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางปานแก้ว แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นายสมาน จูงามโรงเรียนแม่สุขในกรรมการ
5. นางสาวจีราภัสร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
6. นางสาวทิพารัตน์ ล่ำงามโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
7. นางสาววิราวรรณ์ ก๋าเมืองลือโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
8. นางดารารัตน์ แก้วธรรมชัยโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไกรศร นามมะกุนาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ขยันดีโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
3. นางศิวริน ทาบุญมาโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(เมืองปาน)กรรมการ
4. นางสาวนงคราญ วิรัตน์เกษมโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายเทพพิทักษ์ สมใจโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
6. นางปวีณา แสนปินตาโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
7. นางทัศนีย์ พุทธสอนโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
8. นายชัยยันต์ ศรีขัติย์โรงเรียนทัพป่าเส้ากรรมการ
9. นายพรชัย เชื้อเขียวโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเทพพิทักษ์ สมใจโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรศร นามมะกุนาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานประธานกรรมการ
3. นางวนิดา ขมหวานโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
4. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ จันตะมะโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ)กรรมการ
6. นายบุญธรรม มณฑาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
7. นางรุ่งราวรรณ บุญสุขโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
8. นางนงลักษณ์ คำมาโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
9. นางพาริณี แก้วนำโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเทพพิทักษ์ สมใจโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ขมหวานโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ จันตะมะโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ)กรรมการ
5. นายไกรศร นามมะกุนาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
6. นายบุญธรรม มณฑาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
7. นางรุ่งราวรรณ บุญสุขโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
8. นางนงลักษณ์ คำมาโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
9. นางพาริณี แก้วนำโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
4. นางคำเพียร ไชยสารโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
6. นางปิยมณฑ์ มณฑาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
7. นางผกามาศ มณีจักร์โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
8. นางกัญญาณัฐฏ์ ติดชัยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
4. นางคำเพียร ไชยสารโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
6. นางปิยมณฑ์ มณฑาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
7. นางผกามาศ มณีจักร์โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
8. นางกัญญาณัฐฏ์ ติดชัยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นายณัฐชัย ใจเขม็งโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางอำไพ วงค์คำปวงโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ วังแง่โรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี หมั่นทำโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
6. นางประนอม พรมรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งปงกรรมการ
7. นางเอมอร ติ๊บปาละวงค์โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
8. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นายณัฐชัย ใจเขม็งโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางอำไพ วงค์คำปวงโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ วังแง่โรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี หมั่นทำโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
6. นางประนอม พรมรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งปงกรรมการ
7. นางเอมอร ติ๊บปาละวงค์โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
8. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
3. นายไชยยันต์ ปินใจกุลโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์ธิลา สุจริตโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(เมืองปาน)กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ รังษีสกรณ์โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
6. นางนวลจันทร์ เทพสันต์โรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
7. นางอัญชลี ใหม่ทาโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
8. นางไปรยา พรหมโลกโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสาคร ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้าประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ โกเมฆโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางโสภิญ รัตนะโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
4. นางละเอียด แก้วประภาโรงเรียนก่อกรรมการ
5. นายวุุฒิชัย ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
6. นางนิตยา วิ่งเร็วโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
7. นางจารุณี มุงเมืองโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
8. นางลำดวน ประพันธ์ปรีชาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
9. นางสาวชาลินี หอมนานโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
10. นางนนทิยา นรสารโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายประสาน จาตุนันท์โรงเรียนป่าเหวประธานกรรมการ
2. นางจารุณี มุงเมืองโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ตรัสสุภาพโรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ
4. นางปิยะกาญจน์ เลิศจุ่มโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
5. นางลัดดา ทานุชิตโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
6. นางโสภิญ รัตนะโรงเรียนใหม่ผ้าขาวกรรมการ
7. นางปิยธิดา วงศ์วานโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
8. นางสาวมะลิวัลย์ ปิงวงค์โรงเรียนหัวทุ่งกรรมการ
9. นางธิดาพร ไคร้วงษ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอรพิน สมเสียงโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีกร สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ปันดีโรงเรียนบ้านปงคอบประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สิงห์ขรโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
3. นางคนึงนิจ สารเชื้อโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ปันดีโรงเรียนบ้านปงคอบประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สิงห์ขรโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
3. นางคนึงนิจ สารเชื้อโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนบ้านสวนดอกคำประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย รูปงามโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายวิราช รักเพื่อนโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ปันดีโรงเรียนบ้านปงคอบประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สิงห์ขรโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
3. นางคนึงนิจ สารเชื้อโรงเรียนอนุบาลวังเนหือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ปันดีโรงเรียนบ้านปงคอบประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สิงห์ขรโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
3. นางคนึงนิจ สารเชื้อโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย จิตใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ไชยเครื่องโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นางแสงเมือง ฟังอารมย์โรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตาประธานกรรมการ
2. นางพิศพรรณ บุญรักษาโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางสุราณีย์ ธิแก้วโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ อุดรโรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมโภช จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองนาวประธานกรรมการ
2. นางวิไล คนฟูศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางสาวทับทิม เป็งขวัญโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางแววดาว ขัดธะสีมาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตาประธานกรรมการ
2. นางพิศพรรณ บุญรักษาโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางสุราณีย์ ธิแก้วโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ อุดรโรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]