รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายณัฐภักร   ตาคำปัญญา
2. เด็กชายนันธพงศ์  บุญศรี
 
1. นางโยทกา  เครือชัยแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายจีรวัฒน์   ใหม่ทำ
2. เด็กชายวรวัฒน์   จันทร์ปัญญา
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กชายจักรพงศ์  พงษ์ลังกา
2. เด็กชายพงศกร   กาวิน
 
1. นายจักรวาลย์  สืบปัญญา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงงาม
2. เด็กชายอนุพันธ์   ใจบาน
 
1. นายชาญวุฒิ  กลิ่นน้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. นายพีรวัฒน์  กันตาวงศ์
2. นายเกียรติศักดิ์  เปี้ยกาศ
 
1. นายสิทธิโชค  สุขวิสิทธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 1. เด็กชายกิตติมศักดิ์  ไกรวาปี
2. เด็กหญิงคณิตา  ชุมภูน้อย
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  กันทยะ
4. เด็กชายชินบุตร  คำภีระ
5. เด็กชายอภิเชษฐ์  เทพนันตา
 
1. นายจักรกฤษณ์  จันทร์ดวง
2. นางบัวเพชร  สัญญาเขื่อน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. นางสาวกนกพร   เป็งเมืองมูล
2. เด็กชายกฤษณา   ใจมูล
3. นายธนปพน  มณีสาร
4. นางสาวพิสมัย    สิทธิ
5. เด็กหญิงยิมธิดา   วงศ์มา
 
1. นางสาววัฒนา  ท้าวยศ
2. นางสาวปิยรัตน์  คงปัญญา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายกรกฎ  เครืออุ่น
2. เด็กหญิงวรรณวษา  วงศ์สุทธะ
 
1. นางศุภัคภางค์  มุงเมือง
2. นางกมลชนก  ทาริยะวงค์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยหมอน
2. เด็กชายธนชัย  สร้อยคำ
 
1. นางมยุรี  ทองประเสริฐ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงคนธวัลย์  ตุ่นแจ้
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หล่ายโท้
 
1. นางอัญชลี  ชัยเมืองมูล
2. นางนารินทร์  มากบุญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงไอยรินทร์  อินตุ้ย
 
1. นายชัยวัธน์  พุทธวงค์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงวรัชยา   กันทา
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นายจิระภักดิ์  ลือเมือง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงเพลงพัทรา   โสภาแปง
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงพีรณัฐ   วงศ์เมือง
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงภีรฎิยา   ใจอ้าย
 
1. นางพรอำไพ   วงศ์เรือน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. นายชาติชาย  จันทราช
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล   บัวเหลียง
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ซามาตร
2. เด็กหญิงโชติรส   ตาอุด
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางสาวปุณยาพร  ขัดทนา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชาญณรงค์    อินสาร
2. เด็กชายศิริศักดิ์   เถินบุรินทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางเบญจา  อภิชัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สายจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาณี  ปัญญาเครือ
 
1. นายปริญญา  กลั่นตา
2. นางสาวสุภาภรณ์  หงษ์หิรัญ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายกำพล  ใอระนะ
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายธันวา  เตชะคำ
2. เด็กหญิงอริสรา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงเบญจพร   สายเขียว
 
1. นางดวงใจ   คงคชวรรณ
2. นางกรานต์จนา  แก้วพิลา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายรณกร   รอดสุขแรง
2. เด็กหญิงวิรัลยา    แก้วกว้าง
3. เด็กหญิงศดานันน์   วงศ์มา
 
1. นางดวงใจ   คงคชวรรณ
2. นางพิชา  พิพัฒน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญคำ
2. เด็กชายธนันชัย  จีนามูล
3. เด็กชายอาทิตย์  ชอบศิลป์
 
1. นายธวัชชัย  ทามณีวรรณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เมืองมา
 
1. นายภานุพันธ์  แก้วมูล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  ยาวังเสน
 
1. นายเชษฐ  เกษณา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายเมธัส  กาเตจ๊ะ
 
1. นายเชษฐ  เกษณา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายวศิน  ต๊ะวัน
 
1. นางสาวนฤมล  มีคติ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กหญิงสุธาภรณ์   ตามไว
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐินี  กุณาบุตร
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กหญิงจันจิราภรณ์   อินง้อง
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เขินแก้ว
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กหญิงพรรณอร  คำยุ
 
1. นายภาสกร  มาธุระ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ถีนา
 
1. นายภาสกร  มาธุระ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. นางสาววรรณิษา  ตาวตา
 
1. นายเอกจรินทร์  สว่างสุข
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายกมล   สุวรรณหงษ์
2. เด็กชายคมกฤช   แก้วป้อ
3. เด็กชายจิรนันท์   แก้วมาเรือน
4. เด็กหญิงชฎาพันธ์   แก้วมาเรือน
5. เด็กชายชวัลวิทย์   มงคลคูณ
6. เด็กหญิงชุมภูนุท   แก้วประดิษฐ์
7. เด็กชายฐิติชัย   อ้นคง
8. เด็กชายธนฤทธิ์   สานตา
9. เด็กชายธีระวิชญ์   อ้นคง
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   อุ่นนวล
11. เด็กชายภรภัทร   ฉายรังษี
12. เด็กชายรัตนพงษ์   จะวะนะชุมภู
13. เด็กหญิงวรภรณ์   ภูศรี
14. เด็กชายวีรวัฒน์   กิริกา
15. เด็กชายศุภณัฐ   ปันปวน
16. เด็กชายสิขเรศ   ศรีแกวงศ์
17. เด็กชายสิทธิวัฒนา   คงชนะ
18. เด็กชายอภิชาต   ทิพย์บุญธรรม
19. เด็กชายอัครวิญช์   ตาโน
20. เด็กหญิงอารยา   สาแสด
 
1. นายอำนวย  แก้วปิงเมือง
2. นายถาวร  เครือยศ
3. นางธัญชนก   จักรวาฬ
4. นางเสาวนีย์   ปิงขอด
5. นางบัวชุม   ประเสริฐ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายนนท์ฐิชัย  ทอนโพธฺิ์แก้ว
 
1. นายธิปัตย์  สาระมนต์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  คำปัน
 
1. นายรังสิต  ไชยวรรณ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. เด็กชายธนพัฒน์   มูลสถาน
 
1. พระฉัตรดนัย  ปฏิญฺญาเมธี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงพัทธมน  พรมกันทา
 
1. นางชมชื่น  วงค์กลม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นายอักษรศิลป์  คำสม
 
1. นางลลิตา  จุมดวง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายธีรภัทร  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางสาวอาไพพรรณ  จันทราช
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงมาร์ติน่า  ปุ๊ดสร้อย
 
1. นางสาวพัชรี  จันทร์หอม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงพัทธมน  พรมกันทา
 
1. นางชมชื่น  วงค์กลม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. นายณรงค์  พรมวัง
 
1. นายรังสิต  ไชยวรรณ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงมาร์ติน่า  ปุ๊ดสร้อย
 
1. นางอัญชลี  ชัยเมืองมูล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นายอักษรศิลป์  คำสม
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทราช
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายนนทพัทธ์   กาญจนขันธ์
 
1. นายศุภเชษฐ์   สืบปันใจ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตา 1. เด็กหญิงพรพรรษา  ตาวีวงศ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  เทพิกัน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงสรัลพร   นันตายศ
 
1. นายชัชชัย  เทพนามวงค์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  กันทะสอน
 
1. นางสาวระตินุช  หนูเครือ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียง 1. เด็กหญิงเมธาพร  วิชาจารย์
 
1. นายเอกวิทย์  ชัยลังกา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกฤติยา   วงค์มา
2. เด็กชายกิตติพงษ์   วันดู
3. เด็กหญิงกุลวี   เชียงแขก
4. เด็กชายจิตริน   อุ่นเมือง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   ใจบุญ
6. เด็กหญิงดุลวิจิตร   ติ๊บดี
7. เด็กชายธีรวัตร   คำปินใจ
8. เด็กชายนครินทร์  ปุ๊ดติ๊บ
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ   พุฒลา
10. เด็กหญิงบวรรัตน์   ไชยเมืองชื่น
11. เด็กชายปรมินทร์   อินเปี้ย
12. เด็กชายประสิทธิ์   ดีวอ
13. เด็กชายภูมิภัฒ   เอดีแซ
14. เด็กชายยุทธนา   ก้างคีรี
15. เด็กหญิงวรัญญา   วันดู
16. เด็กชายวัรภัทร   ปาละอ้าย
17. เด็กหญิงวิภาภรณ์   ตาซาว
18. เด็กชายศิรศักดิ์   อุ่นอ้าย
19. เด็กชายศิริพงษ์   ชาวนา
20. เด็กชายศุภชัย   จินะวัน
21. เด็กหญิงศุภิสรา   ชะนะ
22. เด็กหญิงสุกัญญา   จันทร์ต๊ะริมปิง
23. เด็กชายสุรพล   หล้าดี
24. เด็กชายอนุสรณ์   อินเพชร
25. เด็กชายอำพล   อุ่นเมือง
26. เด็กชายเจษฎาชัย   อินเปี้ย
27. เด็กหญิงเพ็ชรไพริน   ประชากุล
28. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ดีวอ
 
1. นางสาวจันทร์สาย   ดอกผู้ชาย
2. นางสาวนงเยาว์   ใจคำ
3. นางสาวปุณณภา  ไพบูลย์
4. นางสาวกัญญ์พัสวี  ต้าวอินทร์
5. นายวรัท  สมวงศ์
6. นางสาวดาวนภา  ตาถาวรรณ
7. นายบาดาล  สร้อยสุวรรณ
8. นายเกษม  กาวิโล
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายกรัณยภาส    เรืองทรัพย์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   วงษพันธ์
3. เด็กชายจตุพงษ์   จันทมณี
4. เด็กหญิงชุติมณฑ์  คำมา
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ    วงศ์หาญ
6. เด็กชายนภัส   ธรรมชัยตา
7. เด็กหญิงนฤมล   ลาวรรณ
8. เด็กหญิงสุภาวดี   ปิยะรัฐ
9. เด็กหญิงอัยนา    แน่วต๊ะ
10. เด็กชายอานันทเดช  สุริยะมณี
 
1. นายจิระภักดิ์  ลือเมือง
2. นางสาวจินดา  คงฉลวยวนา
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าผา 1. เด็กชายชาญยุทธ  ทศลา
2. เด็กชายธนวัฒน์  พุฒบรรจง
3. เด็กหญิงธนัชชา  อินทะโนน
4. เด็กชายนครินทร์  รินพล
5. เด็กหญิงพรธิดา  จอมคำ
6. เด็กชายวรวุฒิ  อรุณชัยชนะ
7. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุตรโส
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วชา
 
1. นางวิไล  ขัดผาบ
2. นางนารี  ศรีกระจ่าง
3. นางสาวน้ำฝน  อ้ายด้วง
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงกรกนก  กันทะมา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โมทารัตน์
3. เด็กหญิงอรปรียา  คำพิโล
4. เด็กหญิงเมลาณี  สุเมทา
 
1. นางอภิรดี  พยับทอง
2. นางสมพิศ  รัตนวิจิตร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 1. เด็กหญิงกชกร   ทาอาสา
2. เด็กหญิงนาราภัทร์   สีหมื่น
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   ใจใหม่
4. เด็กหญิงอัญชลิกา   ใจแก้วแดง
 
1. นางศิริรัตน์   ถาน้อย
2. นางสาวพุทธิยา   ใจอินถา
3. นางสาวดวงฤทัย  บัวใจ
4. นางสาวศิริภัสสร  อัมพุธ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  นวะศรี
2. เด็กชายณัฐวร  อุ่นกันทา
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  น้อยผ่อง
4. เด็กชายนพรัตน์  เรือนหลู่
5. เด็กชายมงคลชัย  ไม้น้อย
 
1. นายพรชัย  จินะทา
2. นางสาวนภาพร  รจิตแก้ว
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายทักษ์โพธิ์  ไชยชมภู
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  ทิพย์ทอง
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
2. นายวัฒนา  เชื้อคำลือ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายณภัทร   ศรีเตชะ
2. เด็กชายธนกร   วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงนภัสสร   หนองคาย
4. เด็กหญิงพิชญวดี   ดีสุ่น
5. เด็กหญิงฟ้าใส   เปี้ยป้อ
6. เด็กชายอเนชา   วงศ์วารเตชะ
 
1. นายพนมพงค์   วงศ์ทาเครือ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาแล 1. เด็กชายทรรศพล   อุ่นอ้าย
2. เด็กชายนิธิ   สีสด
3. เด็กชายพัชระ   อนันต๊ะ
4. เด็กชายอนุวัฒน์   วรรณวงค์
5. เด็กชายอภิชัย   ศรีจันทร์
6. เด็กชายอภิวัฒน์   เปงกันทา
 
1. นายประสงค์  วรรณประเวช
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์ชัย   เงินขาว
2. เด็กชายธนาธิป   กันทะวงศ์
3. เด็กชายธวัช   เนื่องอินต๊ะ
4. เด็กชายภูมิวรินทร์   ขัดเรียบ
5. เด็กชายวัฒนาการ   เงินขาว
6. เด็กชายวิษณุ   เนื่องอินต๊ะ
7. เด็กชายอนุพล   เณรกูล
8. เด็กชายโภคิน   พนาเจือเพชร
 
1. นายมานัด  ไชยแก้ว
2. นายนพรัตน์  เครือปัญญา
3. นางณชนก  ลี้นำ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงจันทกร  ฝั้นปวน
2. เด็กหญิงวนิดา  คำมาออน
3. เด็กหญิงเมศินี  ธรรมวงศ์
 
1. นางสรวีย์  เจริญทรัพย์
2. นางประไพศรี  ยะโส
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงธนยา    สุริยะวรรณ
2. เด็กหญิงวาสนา   บุญมา
3. เด็กชายอนุศักดิ์    สุวรรณคำ
 
1. นางจิราภร  แก้วอ้น
2. นางสาวพรทิพย์  ทิน้อย
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ก๋าแก้ว
2. เด็กหญิงสุภัทรา  หนุ่มน้อย
 
1. นายธีรพงษ์  บุญสมปาน
2. นางสาวรัตติกาล  ต๊ะอ้าย
 
68 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  สิทธินวล
2. เด็กหญิงพิมชนก  ศรุตโยธิน
 
1. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น
2. นางดวงฤดี  ขำมั่น
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเมืองขวา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินตา
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  มะณีวรรณ์
 
1. นางจารุวรรณ  กอบัว
2. นางอาภากร  เชียงทอง
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. นางสาวกฤษณา  มังป๋อง
2. นายณัฐดนัย  ปัญญากุล
 
1. นายอดิเทพ  ธิวงศ์สาย
2. นางสาวกฤษณา  ยศธิวงศ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายศุภสิน  ขุนทอง
2. เด็กชายสิทธิกรณ์  แสงดี
 
1. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายศตายุ   คำใหม่
2. เด็กหญิงเกตวรางค์   วังตา
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นามสอน
2. เด็กชายอดิเทพ  ปลุกใจ
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางไศลทิพย์  วงศ์มณี
3. นาง   
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แดงประเสริฐ
2. เด็กหญิงภาพิมล  แก้วลือ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
2. นางสาวนรีรัตน์  มหาสิงห์
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   แก้วประดับ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  มะโนสม
 
1. นายธีรพงษ์  บุญสมปาน
2. นางสาวโสภา  กุลาวงศ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1. เด็กหญิงปิยวดี  ทิงาเครือ
2. เด็กหญิงปิ่นฐิภา  ดวงดีวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินต๊ะกัน
2. นายจุไรรัตน์  เวชโช
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  เมืองมา
2. เด็กชายเอกลักษณ์  รินสาร
 
1. นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
2. นางธาริณี  คำมาเครือ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญญา  ติ๊บปะละวงศ์
2. เด็กชายพัชรพล  เครือพรมมิน
 
1. นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
2. นางธาริณี  คำมาเครือ
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายปรวัตร  ยีพระบาง
3. เด็กชายภาราดา  สอนดี
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เทพวัลย์
2. เด็กชายวัลพันภูมิ   แอบครบุรี
3. เด็กชายสุวิจักขณ์   ทิพปง
 
1. นางอนงค์  พิชัยพงค์
 
81 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายพันธวัช   อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   เทพแก้ว
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    เปี้ยมะโน
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายกรกฤต   คำพิชัย
2. เด็กชายชัยณรงค์   ปะละปิก
3. เด็กชายภูวดล   ปะละปิก
 
1. นายมานะ  ยากองโค
2. นางสวนิต  ภัทรโชควัฒน์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 1. เด็กชายนนทิวากร   พยุงวงค์
2. เด็กชายปรมัต   ข้อสกุล
3. เด็กชายรัชพล   หน่อใหม่
 
1. นางสาวรุ่งรัชนี   ยะอินทร์
2. นางสาวปารมิตา   มาปลูก
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  กันทะสร
2. เด็กชายพันภพ  มณเดช
3. เด็กชายภราดร  ทิศวงศ์
 
1. นางสาวสาเรศ  กันทะสร
2. นายวรวุฒิ  แก้วอ้น
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์   เตชะ
2. เด็กชายศรพิชัย   สายจีน
3. เด็กชายอิสรา   กันทะวงศ์
 
1. นายมานัด  ไชยแก้ว
2. นายนพรัตน์  เครือปัญญา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เทพา
2. เด็กหญิงพรชิตา  ตาต๊ะ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ล่ำรักศรี
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินต๊ะ
5. เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วใบงาม
6. เด็กหญิงสิริกาญจ์  ธรรมริยา
 
1. นางอารีรัตน์  เวสิยากุล
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำบิน
2. เด็กหญิงดุษณียา  เมทา
3. เด็กหญิงตาลทิพย์  แก้วมา
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คำปนแก้ว
5. เด็กหญิงหิรัณยา  อุปคำ
6. เด็กหญิงอริษรา  ศรีไว
 
1. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
2. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1. เด็กชายคลังทรัพย์  หล้าบุ้งสาย
2. เด็กชายนิวัต  ทิพย์เครือ
3. เด็กชายพิชิตชัย  สุคะเรือน
 
1. นายบุญนพดล   แก้วดวงตา
2. นางจุฑามาศ  ทาจิตร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1. เด็กหญิงพิชญา  เปรมปราโมทย์
2. เด็กชายพีรทัศน์  อินญาวงศ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สายประทุม
 
1. นายธนยศ  สาริบุตร
2. นายนิวัติ  กาบุตร
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กชายวัชรพงศ์   พารักษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา   วันเทวี
3. เด็กหญิงเขมินทรา   เสนาวงค์
 
1. นางอรพรรณ   คำวงค์
2. นางสมคิด   ไทยสมัคร
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  จันทร์ธานี
2. เด็กชายวศิน  พุทธเมฆ
3. เด็กชายวัชรินทร์  จั่นวิชิต
 
1. นางนิตยา  ตุ้ยเต็มวงค์
2. นางสาวดวงศิริ  เครือหงษ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงพิมพ์วรี   แก้วบุญปัน
2. เด็กหญิงวชิราพร   นามเมือง
3. เด็กหญิงแพรวมณี   ธนประสิทธิ์พัฒนา
 
1. นางอรพรรณ   คำวงค์
2. นางสมคิด   ไทยสมัคร
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีวิชัยนวล
2. เด็กหญิงรินรดา   คำเป
3. เด็กหญิงสโรชินี  ชีนาวุธ
 
1. นางวิจิตรา   ดงแสง
2. นางสาวภัทธิรา  ทองประไพ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   มาทา
2. เด็กหญิงวิมลศิริ   พลอยประดับ
3. เด็กหญิงเกร็ดมณี   คำดวง
 
1. นางวราลักษณ์   นุชนาฎ
2. นางอรพรรณ   คำวงค์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงญาณี  อ้ายมา
2. เด็กหญิงปอแก้ว  ประโยค
3. เด็กหญิงสายบัว  ไม่ปรากฎนามสกุล
 
1. นางอุมากร  วิไลรัตน์
2. นางสุภิญญา  กาญจนะคงคา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแมว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุต๋า
2. เด็กชายธนดล  เม็ดดี
3. เด็กหญิงสุปรีดา  สุต๋า
 
1. นางอรวรรณ  สายคำฟู
2. นางสายสมร  สมิทธิภาพ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงวฤนดา  ใจยามี
2. เด็กหญิงอัญชนก  อินต๊ะ
3. เด็กชายอัศราวุฒิ  ปันคำ
 
1. นางแสงดาว  เชื้อนันไชย
2. นางสาวสุภาวดี  วงศ์พรม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายจารุวิทย์  ดวงคำ
2. เด็กชายณัฏฐณุชา  สอนสุภาพ
3. เด็กชายิปิยังกูร  บรรจงศรี
 
1. นางสาวพัชรีย์  ศรีชัย
2. นางกันยา  ลาดปะละ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายชนวีร์  ใจนันต๊ะ
2. เด็กชายสาริน  อิ่มสะอาด
3. เด็กหญิงสุวารี  วัฒโล
 
1. นางสาวนุจรี  อองกุลนะ
2. นางแตง  ห้าวหาญ
 
100 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   พวงสมบัติ
2. เด็กชายด.ช.อภิชาต    อุปทันสี
3. เด็กหญิงอารียา  สุภมาตา
 
1. นางสาวเพชรรินทร์  แก้วทุ่น
2. นางสาวมัตติกา    จิตแหลม
 
101 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยิ่งยวด
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สาระนัย
3. เด็กหญิงธนิดา  มังคะวงศ์
 
1. นางดวงฤดี  ขำมั่น
2. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันสุภา
2. เด็กชายภาสกร  บุญไทย
3. เด็กชายวีรภัทร์  เยี่ยมรัมย์
 
1. นายสุเทพ  อินทราย
2. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กชายกิตติพงศ์  โพธิรัตน์
2. เด็กหญิงชญาภา  สาตระ
3. เด็กชายอนุสรณ์  ปอนแก้ว
 
1. นางสาวนุชนาฎ  โพธิสอน
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   แก้วคำน้อย
2. เด็กชายทีรพัฒน์   เปงกันทา
 
1. นางสาวสินจัย  ไชยเมืองชื่น
 
105 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายกันต์ธีภพ  วิเชียรกุล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วรุณวัฒน์
 
1. นางบุษยมาส  สุทธิพรมณีวัฒน์
2. นางจรรยา  วิญญา
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จั๊นติ๊บ
 
1. นางจุไรวรรณ  ชมภู
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงรุจิภาส   โชควัฒนาสมบัติ
 
1. นางปิยะธิดา   ปินตาเชื้อ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พรมธาดา
 
1. นางสาวดอกไม้  ชัยมณี
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แปงสาย
 
1. นางสาวดอกไม้  ชัยมณี
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  โคนชัยภูมิ
2. เด็กชายนนทกร  ทองงาม
3. เด็กชายรัชพล  ฮ่อธิวงศ์
4. เด็กชายลัทธพล  อิ่นคำมา
5. เด็กชายศรายุทธ  เตชะวงศ์
6. เด็กชายศุภกิจ  ไล้ทอง
7. เด็กชายอานนท์  จินดาเนตร์
 
1. นางชินภัค  สิทธิวงศ์
2. นางจินดา  สีคง
3. นางรุ่งนภา  สอนลือ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. นางสาวรุ่งทิวา  อินทะรังษี
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา  ใสงาม
 
1. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาแล 1. เด็กชายอนาวิล   ดวงเดช
 
1. นางสาวณัฐนันท์  กิติกา
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงมณีวรรณ   ศรีเฟย
 
1. นางสาวนุชนาฎ  โพธิสอน
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไหล่หิน 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  คงกำแหง
 
1. นายสมจิตร  ธรรมริตร์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวีร์  มังป๋อง
 
1. นางสาวภาณุมาศ  แก้วเตชะ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นางสาวรังสิมา  โพธิ์อ่อง
 
1. นางชินภัค  สิทธิวงศ์
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายภูเบศษ์  รื่นมล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   รื่นมล
3. เด็กหญิงเกวลิน  กันอิน
 
1. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
2. นางอภิรดี  พยับทอง
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายกานต์  พรมวัง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สายปะละ
3. เด็กชายพศวัต  มูลนทะสิน
 
1. นางจันแก้ว  มาน้อย
2. นางสาวรัตติกาล  ใจบาน
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะทอง
2. เด็กชายเดชา  สุยะเรือน
 
1. นางสาวสีรุ้ง  สุทธรินทร์
2. นางสาวศิริเพ็ญ  เป็งปก
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายปิยชนม์  หล้าแดงสาย
2. เด็กชายภูวเดช  ฤดีทองเลิศ
 
1. นางสาววาสนา  อิ่มจันทร์
2. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคำมา
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำกวน
2. เด็กชายพัสกร  เตจ๊ะสุภา
3. เด็กชายวรากรณ์  เชยสุข
 
1. นายสมชาย  ใจนันต๊ะ
2. นายกิตติพงษ์  ถึงสุข
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1. เด็กชายณภัทร  สุระเดช
2. เด็กหญิงวิชุดา  คำปา
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จิระดา
 
1. นางแสงอรุณ  พรหมเสน
2. นางสาวกรรณิการ์  ธิดา