สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 2

งานมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การบริหารสมองด้วยวิธีการ Cup Song ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงกุลฑีรา  โสอิน
2. เด็กชายคุณากร  ใจวงศ์
3. เด็กชายณปกรณ์  ไชยบาง
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีไพร
5. เด็กชายภูวดล  ฟูธรรม
6. เด็กหญิงวทันยา  หม่องเมธา
7. เด็กหญิงสุรีย์ฉาย  เขียวใส
8. เด็กชายอนุชัย  คารมย์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะโนเปี้ย
10. เด็กหญิงอังศุมาลี  มะโนเปี้ย
 
1. นางอัญชลี  ชัยเมืองมูล
2. นางนารินทร์  มากบุญ
3. นางพวงเพ็ญ  พาสุริยันต์
 
2 ภาษาไทย การบริหารสมองด้วยวิธีการ Cup Song ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงจินตนา   คำเผือ
2. เด็กหญิงชีวาพร   จิระดา
3. เด็กชายธนภัทร  ชัยทอง
4. เด็กชายศราวุธ   กมณีย์
5. เด็กชายสุรชาติ    เปาคำ
6. เด็กชายอลงกรณ์   สุธรรม
7. เด็กหญิงอัจฉรียา   ทาแดง
8. เด็กชายโยธกานต์   ปิงแก้ว
 
1. นางสาวจรินทร  แปงแก้ว
2. นางสุกันยา  ปิงแก้ว
 
3 ภาษาไทย การบริหารสมองด้วยวิธีการ Cup Song ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงหลวง 1. เด็กชายกฤษฏา  ฟูจุมปา
2. เด็กชายณัฏฐากร  อุปการะ
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหลืองอ่อน
4. เด็กชายรัฐภูมิ  เกตุเปียง
5. เด็กหญิงวรรณภัทร  จี๋ก๋อย
6. เด็กชายสรวิชญ์  กิติวงค์
7. เด็กหญิงสิรินทรา  ขัดเชียงแสน
8. เด็กชายเตชินท์  วรรณบุตร
 
1. นายจักรกฤษณ์  พรหมพูนโชค
2. นางมาลัย  ลาดจันทร์ต๊ะ
3. นางสังวร  สมุทรนาวี
 
4 ภาษาไทย การบริหารสมองด้วยวิธีการ Cup Song ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  อินน้ำลืม
2. เด็กชายฐิติวัสส์  อ่วมนุ้ย
3. เด็กหญิงพรรธษา  คำจันทร์
4. เด็กหญิงพิมายพร  ฟองคำ
5. เด็กหญิงพีราพร  ศรีวิชัย
6. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วกองเครือ
7. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  วัดแผ่นลำ
 
1. นางสาวเฟื่องลดา  หมื่นธรรมชัย
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วปาเฟือย
3. นางพจมาลย์  คำมูลเปี้ย
 
5 ภาษาไทย การบริหารสมองด้วยวิธีการ Cup Song ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันเมืองมา
2. เด็กชายจักรวุฒิ  ปุ๊ดสร้อย
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปงกา
4. เด็กชายธีรศักดิ์  วงค์คำเฮียง
5. เด็กชายบูรณากานต์  ปิงวงศ์ษา
6. เด็กหญิงพิไลพร  ตาจี๋
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  ป้อต๊ะมา
8. เด็กชายศุภกร  ทองกิติ
9. เด็กหญิงอนัฐฌา  บุตรโท
10. เด็กหญิงเปรมิกา  นะนันวี
 
1. นางแสงดาว  เชื้อนันไชย
2. นางสาวปิยรัตน์  คงปัญญา
3. นายพรหมมิฬ  ยะนะโย
 
6 ภาษาไทย การบริหารสมองด้วยวิธีการ Cup Song ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  ทิศลี
2. เด็กชายธีรชาติ  จินะทา
3. เด็กชายพีรายุ  ชุมภูยศ
4. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์ปิววงศ์
5. เด็กหญิงวรัชยา  ชาวพะเยาว์
6. เด็กชายวิทยา  สารปา
7. เด็กหญิงวิรากานต์  เภาหอม
8. เด็กชายเดชฤทธิ์  ก๋าแก้ว
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฝั้นไชย
10. เด็กหญิงโศภิษฐา  คงชื่น
 
1. นางพัชรินทร์  วิชาจารย์
2. นางเพ็ญพยอม  ทามณีวรรณ
3. นางสาวอาทิตยา  มะโนปิง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายณัฐภักร   ตาคำปัญญา
2. เด็กชายนันธพงศ์  บุญศรี
 
1. นางโยทกา  เครือชัยแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 78.58 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  ปลื้มประสงค์
2. เด็กชายวรพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวจันทร์แก้ว  ปัญญาเรือง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 78.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายธวัชชัย  เสาสีนาด
2. เด็กชายเฉลิมชล  กิติมา
 
1. นายรัชตา  ศรีวิชัย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.23 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1. เด็กชายปฏิพล  อินทะ
2. เด็กชายยุทธนา  ปินตา
 
1. นางสายคร  โพธารินทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 54.88 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านนาคต 1. เด็กชายอนันดา   สาระนันท์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   พลอยประดับ
 
1. นางโสภา  จันทะสาร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กชายชนะศักดิ์   จี๋ก๋อย
2. เด็กชายทวีศักดิ์   ใสกาง
 
1. นางประภาวรินทร์   บรรทัด
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายจีรวัฒน์   ใหม่ทำ
2. เด็กชายวรวัฒน์   จันทร์ปัญญา
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กชายกฤษนัย  สุติน
2. เด็กชายรัตนเทพ   พรหมภัทร์
 
1. นายสราวุฒิ  โนนันธิ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุมลอง (สบปราบ) 1. เด็กหญิงการะเกษ  มาต๊ะ
2. เด็กชายสนธยา  คำวงษา
 
1. นายอิสระ  วัจนะประดิษฐ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89.61 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กชายจิรชัย   เครือจันต๊ะ
2. เด็กชายรพีพัฒน์  เทือกถา
 
1. นางสาวภริตพร  คารมย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.22 ทอง 5 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายธิเบต  ชัยทัด
2. เด็กชายอธิษฐ์  สืบสุยะ
 
1. นางสาวจันทร์แก้ว  ปัญญาเรือง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.94 ทอง 6 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายธนกร   ก๋าอิน
2. เด็กชายพงษ์ภพ   ศรีวงศ์วัน
 
1. นายบุญส่ง  ฟูปลูก
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กชายจักรพงศ์  พงษ์ลังกา
2. เด็กชายพงศกร   กาวิน
 
1. นายจักรวาลย์  สืบปัญญา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนธรรม 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ตาตัน
2. เด็กชายวีระพงษ์  จีนา
 
1. นางสมนึก  ทองเกษม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายรณกร  พรหมภักดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คำภิระแปง
 
1. นางสาวเมวิกา  โปทะวงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.28 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายธีรวัทร   เทพทอง
2. เด็กชายอนุชา   ชุ่มธิ
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.03 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แสงคำแก้ว
2. เด็กชายธนาคิม  สมุทรสินธุ์
 
1. นายสมชาย  วงค์น่าน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.47 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนาคต 1. เด็กชายกฤษฎากร   พรมมาบุญ
2. เด็กชายภูบดินทร์   เทพสุภา
 
1. นายสมโชค  คำแสน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงงาม
2. เด็กชายอนุพันธ์   ใจบาน
 
1. นายชาญวุฒิ  กลิ่นน้อย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นายฉัตรชัย  เพิ่มเครือ
2. นายธนวัต  ยาวิละ
 
1. นายศรายุทธ์  วงษพันธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายศิวกร  วงศ์ตรี
2. เด็กชายอนุชิต  ใจหมื่น
 
1. นางวราภรณ์  ลาภะกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กชายณัฐภพ   เพ็ชรปัญญา
2. เด็กชายอนันตชัย   แก้วลังกา
 
1. นางสาวชญากานต์   บ่มผิว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ใจเดช
2. เด็กชายอดิศร   ทรัพย์สุวรรณ
 
1. นายสิทธิโชค  สุขวิสิทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. เด็กชายถามวัต  โพธิ์แข็ง
2. สามเณรภราดล  เที่ยงผดุง
 
1. นางสาวทัศนีย์  สายวงศ์เปี้ย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. นายพีรวัฒน์  กันตาวงศ์
2. นายเกียรติศักดิ์  เปี้ยกาศ
 
1. นายสิทธิโชค  สุขวิสิทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายณัฐพันธ์  แสงงาม
2. นายพงษ์พิพัฒน์  มลิวัลย์
 
1. นายชาญวุฒิ  กลิ่นน้อย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงฐนิชา  คำผง
2. เด็กชายศุภกร  ยะฟู
 
1. นางวราภรณ์  ลาภะกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชัยปลัด
2. เด็กชายศิรวิทย์  คำป้อ
 
1. นายพิทักษ์  ลำขาว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. เด็กชายวรเชษฐ์  วงค์ปินจันทร์
2. เด็กชายวิชานนท์  ใจแก้ว
 
1. นายจักรพงศ์  ไชยคำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์   ปาละอ้าย
2. เด็กชายวีรภัทร   โคระศรี
 
1. นางสาวกรรณิกา   เถิงจ่าง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 1. เด็กชายกิตติมศักดิ์  ไกรวาปี
2. เด็กหญิงคณิตา  ชุมภูน้อย
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  กันทยะ
4. เด็กชายชินบุตร  คำภีระ
5. เด็กชายอภิเชษฐ์  เทพนันตา
 
1. นายจักรกฤษณ์  จันทร์ดวง
2. นางบัวเพชร  สัญญาเขื่อน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กชายกฤตภาส  ศรีงาม
2. เด็กชายศักรินทร์   วงศ์สะพันธ์
3. เด็กหญิงอธิชา   เครืออุ่นเรือน
4. เด็กหญิงเกวลิน   ทองมาก
5. เด็กชายโภคิน  คำภิระ
 
1. นายจักรวาลย์  สืบปัญญา
2. นางสาวภริตพร  คารมย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กชายกษมา  ดอกกระทุ่ม
2. เด็กหญิงจีรนันท์  คำผง
3. เด็กชายทัตพงษ์  ยะฟู
4. เด็กหญิงสโรชา  โปทา
5. เด็กหญิงไอริน  วงศ์จินา
 
1. นางสาววิริยา  พยอม
2. นายขจรเกียรติ  คำเสน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. นางสาวกนกพร   เป็งเมืองมูล
2. เด็กชายกฤษณา   ใจมูล
3. นายธนปพน  มณีสาร
4. นางสาวพิสมัย    สิทธิ
5. เด็กหญิงยิมธิดา   วงศ์มา
 
1. นางสาววัฒนา  ท้าวยศ
2. นางสาวปิยรัตน์  คงปัญญา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. นายคมกฤช  เรืองสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐชา  ปลื้มประสงค์
3. นางสาวพัสวรรณ  ใจเป็ง
4. นายภูริเดช  ชัยยะ
5. นางสาวอรุณทิพย์  มุ่งเหมือย
 
1. นายเอกชัย  จันทราช
2. นางณัฏฐา  กาวิลเครือ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วลังกา
2. เด็กชายชลสิทธิ์   ทาอาสา
3. เด็กหญิงนรีรัตน์   ปุ๊ดจินะ
4. เด็กหญิงปิ่น   ทาอาสา
5. เด็กชายพงศกร   หน่อใหม่
 
1. นางสาวปารมิตา   มาปลูก
2. นายชาญวิทย์   สิงห์สัน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายกรกฎ  เครืออุ่น
2. เด็กหญิงวรรณวษา  วงศ์สุทธะ
 
1. นางศุภัคภางค์  มุงเมือง
2. นางกมลชนก  ทาริยะวงค์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กชายกษมา  ลัทธิสิทธ์
2. เด็กหญิงปาลิตา  ประเสริฐสันติสุข
 
1. นางมยุรี  ทองประเสริฐ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายภูวไนย   เครือฟอง
2. เด็กหญิงสุภาพร   เครือฟอง
 
1. นางศิริพร  วรรณรัตน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กชายธนกร  คำวัน
2. เด็กหญิงแสงทิพย์  ขู่คำราม
 
1. นายสุเทพ  สุนันทะ
2. นางเกวลี  เต็งรัตน์ล้อม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 1. เด็กหญิงอัญมณี  ชมภูชัยเกิด
2. เด็กชายอัศวิน  แก้วรักษา
 
1. นางกนกวรรณ  ขัติยา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยา   แก้วลังกา
2. เด็กชายอดิศร   ปาละอ้าย
 
1. นางเรือนทอง   ชัยริมเวียง
2. นางศุภกาญณ์   นวลเจียก
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยหมอน
2. เด็กชายธนชัย  สร้อยคำ
 
1. นางมยุรี  ทองประเสริฐ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงรินสีนี   พรมมา
2. เด็กชายเอเชีย   ปิมปะ
 
1. นางศิริพร  วรรณรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำภิระแปง
2. เด็กชายภูริภัทร  คำภิระแปง
 
1. นางสาวเจริญศรี  เครือวงศ์
2. นางวณิชพร  สัตยารักษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กชายอภิรักษ์  จำนงมี
2. เด็กหญิงเพชรลดา  คำปน
 
1. นางสุนันทณี  กันทวัง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กชายชมภูนิกช์  ชัยน่าน
2. เด็กหญิงอรพิน  แสนปินตา
 
1. นางสมพร  อินคำสืบ
2. นางนิตยาพร  บังคมเนตร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกานต์   ไชยเมืองชื่น
2. เด็กชายศุภลักษณ์   แสนอินสม
 
1. นางสาวแสงจันทร์   การิยา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงคนธวัลย์  ตุ่นแจ้
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หล่ายโท้
 
1. นางอัญชลี  ชัยเมืองมูล
2. นางนารินทร์  มากบุญ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  เนื่องวงศ์
2. เด็กชายภัคพล  ศรีวิชัยแก้ว
 
1. นายบุญช่วย  พรมลี้
2. นางสาวทิพรัตน์  ธัมสีโร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กชายธรรณธร   เฉยปั้น
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   วงศ์แปง
 
1. นายสมบูรณ์   คนซื่อ
2. นางสาวมัธยา   วันเปี้ย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงพัชญาภรณ์   วันดี
2. เด็กชายโจนาธาน   อภิวงศ์
 
1. นางสาวสุมินตรา  ก๋าเงิน
2. นางสาวธนาภรณ์  อภิวงศ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  สอนพรม
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สิงห์ชัย
 
1. นางกัลยารัตน์  มีชัย
2. นางอาพัชรี  เปรมประโทก
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  เครือนาค
2. เด็กชายสราวุฒิ  กลั่นเชื้อ
 
1. นางบุญนัด  ขุนเสถียร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงไอยรินทร์  อินตุ้ย
 
1. นายชัยวัธน์  พุทธวงค์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายสุพากรณ์    สายมา
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงกรพินธ์   อินตาคำ
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายดนุนัย   เขียวสนุก
 
1. นางชนิษฎา   คำภา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กหญิงอรวัณ  จันแก้วอ่อน
 
1. นางวิไล  ธนทรัพย์ทวี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายพนมกร  คำแดง
 
1. นายเจริญ  เรืองจิตต์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงวรัชยา   กันทา
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชนนฒ์  บุญแสน
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กหญิงมัญชุพร  สุภาจันทร์
 
1. นางวิไล  ธนทรัพย์ทวี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงจิรภา   ทิพย์ทอง
 
1. นายเจริญ   เรืองจิตต์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงสรัญญา   ก๋าจุมปู
 
1. นางพรอำไพ   วงศ์เรือน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงเกตุมณี  คำวงษา
 
1. นายชัยวัธน์  พุทธวงค์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นายจิระภักดิ์  ลือเมือง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงอลิษา จันทร์คำ  จันทร์คำ
 
1. นางชลลดา   คนซื่อ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงรัชนี  วงษ์สวาท
 
1. นางสาวกุลชาติ  วิชายะ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  ปิมลือ
 
1. นายวิเชียร  ศุภศร
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงเพลงพัทรา   โสภาแปง
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   ทัดเจริญ
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ชะระ
 
1. นายชัยวัธน์  พุทธวงค์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กหญิงณัชชา  ปิดอุด
 
1. นางยุพิน   อบหอม
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กชายสุวภัทร  แว่นติ๊บ
 
1. นางสาวรุจิเรข  อินตาสาย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เขื่อนแก้ว
 
1. นางสุขศรี  กาวีวล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงพีรณัฐ   วงศ์เมือง
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กหญิงกนกพร  นากสุก
 
1. นางผาสุก   ปันคำ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร    สุวรรณแก้ว
 
1. นายจรวน  ใจแสน
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 1. เด็กหญิงกิติยา  อินทะนนท์
 
1. นางจำเรียง  ยศบุญเรือง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  เสนสม
 
1. นายชัยวัธน์  พุทธวงค์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กชายนพพล   จันธัญญะ
 
1. นางวรัชญา   แก้วปินตา
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงภีรฎิยา   ใจอ้าย
 
1. นางพรอำไพ   วงศ์เรือน
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. นางสาววญามีนา  พาลิตา
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงเกศราพร  ฟองน้อย
 
1. นางพวงเพ็ญ  พาสุริยันต์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะฟู
 
1. นายสุรศักดิ์  ตาธิ
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายศศิวา   น้อยวงศ์
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  บัวผัด
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. นายชาติชาย  จันทราช
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ปาละอ้าย
 
1. นางพรอำไพ    วงศ์เรือน
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายภูริเดช  ลีลาศ
 
1. นายสุรศักดิ์  ตาธิ
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ฟองน้อย
 
1. นางพวงเพ็ญ  พาสุริยันต์
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงศรัญญา    มะอิน
 
1. นางอรุณี  ปันยศ
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา   อินทะ
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล   บัวเหลียง
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงชรินทร์ดา   วันดู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศรินทร์   มีเกศ
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายปฏิวัติ  จันนวล
 
1. นายปริญญา  กลั่นตา
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายมงคลฉัตร  นันทะยา
 
1. นายสุรศักดิ์  ตาธิ
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายจิตรกร  วิโยค
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ซามาตร
2. เด็กหญิงโชติรส   ตาอุด
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางสาวปุณยาพร  ขัดทนา
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุมลอง (สบปราบ) 1. เด็กหญิงสิริมา  ทินวัง
2. เด็กหญิงอุมากรณ์  อินต๊ะ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ตาลมูล
2. นางสายทิม  นนท์รุ่งเรือง
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจอมปิง 1. เด็กหญิงณิชากานต์  นามเมือง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ปันวิชัย
 
1. นางเข็มทอง  จันทร์ทิพย์
2. นางอรพิน  แก้วนารี
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา   พิมพ์พันธ์
2. เด็กหญิงยุวธิดา   ลิ่มคิมเหลง
 
1. นางอัจฉราวรรณ   ราชนำปน
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงชัญญานุช   จี๋แก้ว
2. เด็กหญิงพงศ์นภา   ทะลี
 
1. นางสาวมนทิรา  ไชยสาร
2. นางผกา  ใจทาหลี
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงธัญรดา  ขยันกิจ
2. เด็กหญิงภัทราพร  คำเชียร์
 
1. นางณัฏฐา  กาวิลเครือ
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชาญณรงค์    อินสาร
2. เด็กชายศิริศักดิ์   เถินบุรินทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางเบญจา  อภิชัย
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 1. เด็กหญิงนริสา   เชียงแขก
2. เด็กหญิงเกวลิน   ก๋าแก่น
 
1. นางพัชรินทร์   หลวงใหญ่
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจอมปิง 1. เด็กหญิงปิยนุช  ธุระการ
2. เด็กหญิงอรุโณชา  วงศ์จินดา
 
1. นางเข็มทอง  จันทร์ทิพย์
2. นางอรพิน  แก้วนารี
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงประกายดาว   กลิ่นตัน
2. เด็กหญิงสุพัชชา   วงศ์ปันติ
 
1. นางสาวมนทิรา  ไชยสาร
2. นางผกา  ใจทาหลี
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  ยอดกันทา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หม่องน่าน
 
1. นางพูลทรัพย์  ม่วงมี
2. นางกนกวรรณ  ขัติยา
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงชยาภา  กันทะหล้า
2. เด็กหญิงพัชชา  สาริบุตร
 
1. นางสายหยุด  ธนสิทธิ์สุนทร
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สายจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาณี  ปัญญาเครือ
 
1. นายปริญญา  กลั่นตา
2. นางสาวสุภาภรณ์  หงษ์หิรัญ
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณรวี   สารอินทร์
2. เด็กหญิงสุภาพร   กังวาฬ
 
1. นางอัจฉราวรรณ   ราชนำปน
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ชัยทอง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์   เสียงดัง
 
1. นางเดือนฉาย  นิลสวิท
2. นางอรุณี  ปันยศ
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กหญิงพาวิณี   คำใจดี
2. เด็กหญิงวาสนา   วังเปียง
 
1. นางจุฑามาศ  ชุ่มเชย
2. นางสาวขวัญเฉลิม  ฟูสี
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  สระทองอิ้ง
2. เด็กหญิงสัภยา  สิงห์ใจมา
 
1. นายวิเชียร  ศุภศร
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายกำพล  ใอระนะ
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงสุดธิดา  ไชยแก้ว
 
1. นายปริญญา  กลั่นตา
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา   มาปันสาย
 
1. นายจักรพงศ์  ไชยคำ
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีพร   ใจยะมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศรินทร์   มีเกศ
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  เครือแบน
 
1. นายสุรศักดิ์  ตาธิ
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายธันวา  เตชะคำ
2. เด็กหญิงอริสรา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงเบญจพร   สายเขียว
 
1. นางดวงใจ   คงคชวรรณ
2. นางกรานต์จนา  แก้วพิลา
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กชายธัญชนก  อินกรัด
2. เด็กหญิงผกาวดี  สาบคำ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สีสุธรรม
 
1. นางวิลาวัลย์  บุตรกระจ่าง
2. นางสาวกุลชญา  มณีกาศ
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงศ์สอน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านอินถา
3. เด็กหญิงพลอยรัมภา   บวรไชยพจน์
 
1. นางสายรุ้ง  ปิงวัง
2. นางศรีวรรณ  คุณสิทธิ์
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ใจเชื้อ
2. เด็กชายทัตเทพ  สายสุตา
3. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ถวิลเวช
 
1. นางอนงค์  บุญเตี่ยม
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายปฏิพัตร์   ใจคำฟู
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   ไชยวุฒิ
3. เด็กชายศรายุทธ   ปัญญายาว
 
1. นางสาวณัฐชยา   ชัยมงคล
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงพิญช์สินี  ใจเดช
2. เด็กชายฤทธิเดช  วิเศษนคร
3. เด็กชายวิภูษณะ  สินเจริญ
 
1. นางณัฏฐา  กาวิลเครือ
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายรณกร   รอดสุขแรง
2. เด็กหญิงวิรัลยา    แก้วกว้าง
3. เด็กหญิงศดานันน์   วงศ์มา
 
1. นางดวงใจ   คงคชวรรณ
2. นางพิชา  พิพัฒน์
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กชายณัฐนันธ์  วิเชียรพจน์
2. เด็กชายปฐพี  ชื่นสุวรรณ
3. เด็กชายอธิชัย   ตาทรายวงศ์
 
1. นายประเชิญ  ธิแปงวงศ์
2. นางวิมล  ปัญญานันวงศ์
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กชายนภัทรภูมิ  คำปัน
2. เด็กหญิงศิวารินทร์  วิชัยรัมย์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สายทองคำ
 
1. นางสาวมนทิรา  ไชยสาร
2. นางผกา  ใจทาหลี
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำหลง 1. เด็กหญิงปิ่นอักษร  ทาดี
2. เด็กหญิงศิริกานต์  คำวรรณ
3. เด็กหญิงสุภนิดา  ปัญญากุล
 
1. นายสาโรช  เส็งสุข
2. นางนิภาพร  เส็งสุข
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง 1. เด็กชายณัฐพล   น้อยแสงศรี
2. เด็กชายธนเกียรติ   ประกอบกิจ
3. เด็กชายพงษ์ณพัฒน์   เพ็ชรเจริญ
 
1. นางเหรียญทอง   ถาน้อย
2. นางสาวชลทิชา   นวลสาแล
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กชายนนทกร  อินตาโย
2. เด็กหญิงสุชาดา  สิทธิ
3. เด็กชายอนุทัศน์  นวลลออ
 
1. นางดารา  บริราช
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญคำ
2. เด็กชายธนันชัย  จีนามูล
3. เด็กชายอาทิตย์  ชอบศิลป์
 
1. นายธวัชชัย  ทามณีวรรณ
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   เมฆิน
2. เด็กหญิงปิยฉัตร   เมฆิน
3. เด็กหญิงอัจฉรียา   ทิยานนท์
 
1. นายจักรพงศ์  ไชยคำ
2. นางสาวศุภารัตน์  แก้วปัญญาฟู
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เมืองมา
 
1. นายภานุพันธ์  แก้วมูล
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายปรภัทร  ศรีวิชัยวงศ์
 
1. นางสาวนฤมล  มีคติ
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  ยาวังเสน
 
1. นายเชษฐ  เกษณา
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายวีรภัทร  บานชื่น
 
1. นางสาวนฤมล  มีคติ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายเมธัส  กาเตจ๊ะ
 
1. นายเชษฐ  เกษณา
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายวศิน  ต๊ะวัน
 
1. นางสาวนฤมล  มีคติ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายวศิน  ต๊ะวัน
 
1. นางสาวนฤมล  มีคติ
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กหญิงสุธาภรณ์   ตามไว
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐินี  กุณาบุตร
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กหญิงจันจิราภรณ์   อินง้อง
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เขินแก้ว
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กหญิงพรรณอร  คำยุ
 
1. นายภาสกร  มาธุระ
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิจ  กาวิลเครือ
 
1. นางสาวระตินุช  หนูเครือ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ถีนา
 
1. นายภาสกร  มาธุระ
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กหญิงเนตรนภา   พลูน้อย
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กชายประภากร   ทาอาสา
 
1. นายศรีมา   ศรีชัยตัน
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. นางสาววรรณิษา  ตาวตา
 
1. นายเอกจรินทร์  สว่างสุข
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กชายประภากร   ทาอาสา
 
1. นายจิรพงศ์   กำแพงแก้ว
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายกมล   สุวรรณหงษ์
2. เด็กชายคมกฤช   แก้วป้อ
3. เด็กชายจิรนันท์   แก้วมาเรือน
4. เด็กหญิงชฎาพันธ์   แก้วมาเรือน
5. เด็กชายชวัลวิทย์   มงคลคูณ
6. เด็กหญิงชุมภูนุท   แก้วประดิษฐ์
7. เด็กชายฐิติชัย   อ้นคง
8. เด็กชายธนฤทธิ์   สานตา
9. เด็กชายธีระวิชญ์   อ้นคง
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   อุ่นนวล
11. เด็กชายภรภัทร   ฉายรังษี
12. เด็กชายรัตนพงษ์   จะวะนะชุมภู
13. เด็กหญิงวรภรณ์   ภูศรี
14. เด็กชายวีรวัฒน์   กิริกา
15. เด็กชายศุภณัฐ   ปันปวน
16. เด็กชายสิขเรศ   ศรีแกวงศ์
17. เด็กชายสิทธิวัฒนา   คงชนะ
18. เด็กชายอภิชาต   ทิพย์บุญธรรม
19. เด็กชายอัครวิญช์   ตาโน
20. เด็กหญิงอารยา   สาแสด
 
1. นายอำนวย  แก้วปิงเมือง
2. นายถาวร  เครือยศ
3. นางธัญชนก   จักรวาฬ
4. นางเสาวนีย์   ปิงขอด
5. นางบัวชุม   ประเสริฐ
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายนนท์ฐิชัย  ทอนโพธฺิ์แก้ว
 
1. นายธิปัตย์  สาระมนต์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายดลสันต์  เปี้ยกาศ
 
1. นางสาววิลัยพร  ขันคำ
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์   นันตายศ
 
1. นายชัชชัย  เทพนามวงค์
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กชายณัชพล  พรมตัว
 
1. นางบุญนัด  ขุนเสถียร
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กชายชัชวาล   จินะ
 
1. นายจิรพงศ์   กำแพงแก้ว
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. นายเจตนิพัทธ์  ศรีจันทร์
 
1. นายเอกจรินทร์  สว่างสุข
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  คำปัน
 
1. นายรังสิต  ไชยวรรณ
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล    อุตมะ
 
1. นางดารณี  สุนาเคณ
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   วงศ์จันทร์สุ
 
1. นายสุเชษฐ์  ดวงใจ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา  ตาคำปัญญา
 
1. นายเอกจรินทร์  สว่างสุข
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจดา
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. เด็กชายธนพัฒน์   มูลสถาน
 
1. พระฉัตรดนัย  ปฏิญฺญาเมธี
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายธีรภัทร  จันต๊ะวงศ์
 
1. นายวิทยา  เมธาวงศ์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายคณิศร  แก้วสินสวัสดิ์
 
1. นายเอกจรินทร์  สว่างสุข
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 1. เด็กชายชัยณรงค์   สุยะปงแพ่ง
 
1. นายสายัณห์   แว่นนนท์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน 1. เด็กชายธีรภัทร  หิงทอง
 
1. นางสมบูรณ์  จินะการ
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กชายประภวิษณ์  ชื่นสุวรรณ
 
1. นางอุทุมพร  สุภาจันทร์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงพัทธมน  พรมกันทา
 
1. นางชมชื่น  วงค์กลม
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 1. เด็กหญิงสัจจพร   สันธรรม
 
1. นายสมัย  สานอินจักร์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภากาวี
 
1. นายเจริญ  เรื่องจิตต์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.43 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ทศพงศ์เลิศสกุล
 
1. นายขจรเกียรติ  คำเสน
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.58 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 1. เด็กหญิงชิดชนก   ถาแก้ว
 
1. นางมณฑาทิพย์   คำปน
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.3 ทอง 6 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิรา  โคนชัยภูมิ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นายอักษรศิลป์  คำสม
 
1. นางลลิตา  จุมดวง
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กชายณัชพล  พรมตัว
 
1. นางบุญนัด  ขุนเสถียร
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายปรเมษฐ์  คันธะชุมภู
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายธีรภัทร  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางสาวอาไพพรรณ  จันทราช
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายยอดชาย   ตาหน่อ
 
1. นายศุภเชษฐ์   สืบปันใจ
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กชายพงศภัค  เขมา
 
1. นางเย็นจิตร  มุ่งเหมือย
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1. เด็กชายพัชรพล   ขัดทะเสมา
 
1. นายสมาน   คำปวน
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงมาร์ติน่า  ปุ๊ดสร้อย
 
1. นางสาวพัชรี  จันทร์หอม
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   คำโพธิ
 
1. นายชัชชัย  เทพนามวงค์
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นางสาวธันยพร  คงถาวร
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์   ศรีจันทร์
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงแพรวพราว  กันเต็ง
 
1. นางลลิตา  จุมดวง
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กหญิงชิดชนก  เจนเขตรการ
 
1. นายพิพัฒน์  ทิพาคำ
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงพัทธมน  พรมกันทา
 
1. นางชมชื่น  วงค์กลม
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  กาเร็ว
 
1. นายขจรเกียรติ  คำเสน
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ติ๊บปาละ
 
1. นายธีรพล   หมื่นโฮ้ง
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกรวลัย  ขันดำ
 
1. นางสุดารัตน์  ผุยคำพา
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงศิรดา   วันดี
 
1. นางกลิ่นร่ำ  เจริญธุระเดช
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กั้นรั้วกลาง
 
1. นางเย็นจิตร  มุ่งเหมือย
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. นายณรงค์  พรมวัง
 
1. นายรังสิต  ไชยวรรณ
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ชัยตา
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายอณิษฐ์  ปิ่นทอง
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กชายเอกรินทร์  มีชัย
 
1. นางอัญชลี  ชัยเมืองมูล
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงมาร์ติน่า  ปุ๊ดสร้อย
 
1. นางอัญชลี  ชัยเมืองมูล
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  คำปัน
 
1. นายรังสิต  ไชยวรรณ
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงแพรวพราว  กันเต็ง
 
1. นางจิตตินันท์  ตุ้ยหล้า
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงสรัลพร   นันตายศ
 
1. นายชัชชัย  เทพนามวงค์
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงอนัญญา   ม่วงคำ
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นายอักษรศิลป์  คำสม
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทราช
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. นายเจตนิพัทธ์  ศรีจันทร์
 
1. นายเอกจรินทร์  สว่างสุข
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กชายกิติพัทธ์  จันทร์ม่วง
 
1. นายรังสิต  ไชยวรรณ
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์   นันตายศ
 
1. นายชัชชัย  เทพนามวงค์
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายปรมษฐ์  คันธะชุมภู
 
1. นางสาวกิติญา  ศักดิ์นาวีพร
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายนนทพัทธ์   กาญจนขันธ์
 
1. นายศุภเชษฐ์   สืบปันใจ
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กชายอรรณพ  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวกมลพร  มุ่งเหมือย
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายนนทพัทธ์   โชคชัย
 
1. นายบาดาล   สร้อยสุวรรณ
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กชายสิทธินนท์  ยศถาวงศ์
 
1. นางสาวชนากานต์  สมหารวงศ์
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตา 1. เด็กหญิงพรพรรษา  ตาวีวงศ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  เทพิกัน
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 1. เด็กหญิงชลธิชา   ถาน้อย
 
1. นางเพ็ญศรี  แสงภักดี
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงอรุณทิพย์  อินจุ้มสาย
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 1. เด็กหญิงมาลีลู่  เจค
 
1. นางบัวเพชร  สัญญาเขื่อน
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  อุทุมพันธ์
 
1. นางสาวญารัตน์  โนราช
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  คำมา
 
1. นางสมพร  อินคำสืบ
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงสรัลพร   นันตายศ
 
1. นายชัชชัย  เทพนามวงค์
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา  ตาคำปัญญา
 
1. นายเอกจรินทร์  สว่างสุข
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมชัย
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงหิรัณยเกศ  ตรีอินทร์ทอง
 
1. นางพัชริยา  ศรีธิพันธ์
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. นางสาวภัคจิรา  แก้วปา
 
1. นางสุบิน  อินตา
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา    
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  กันทะสอน
 
1. นางสาวระตินุช  หนูเครือ
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กชายภคนันท์  จันทราชา
 
1. นางเย็นจิตร  มุ่งเหมือย
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนกฤต  พงศ์ชนะกุล
 
1. นางกุหลาบ  เครือวงศ์
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  บุพชาติ
 
1. นางจันทนา  กาญจนัมพะ
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กชายกฤตพล   สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวณอาทิตยา   จินะการ
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียง 1. เด็กหญิงเมธาพร  วิชาจารย์
 
1. นายเอกวิทย์  ชัยลังกา
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภากาวี
 
1. นายเจริญ  เรืองจิตต์
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติกาญจน์   สุติน
 
1. นางกลิ่นร่ำ  เจริญธุระเดช
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กหญิงพิณประภา  นันตาพรม
 
1. นายขจรเกียรติ  คำเสน
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กั้นรั้วกลาง
 
1. นางสาวพรทิพย์  วงศ์สุติ๊บ
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 1. เด็กหญิงสุทธิดา   จอมใจ
 
1. นางมณฑาทิพย์   คำปน
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกฤติยา   วงค์มา
2. เด็กชายกิตติพงษ์   วันดู
3. เด็กหญิงกุลวี   เชียงแขก
4. เด็กชายจิตริน   อุ่นเมือง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   ใจบุญ
6. เด็กหญิงดุลวิจิตร   ติ๊บดี
7. เด็กชายธีรวัตร   คำปินใจ
8. เด็กชายนครินทร์  ปุ๊ดติ๊บ
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ   พุฒลา
10. เด็กหญิงบวรรัตน์   ไชยเมืองชื่น
11. เด็กชายปรมินทร์   อินเปี้ย
12. เด็กชายประสิทธิ์   ดีวอ
13. เด็กชายภูมิภัฒ   เอดีแซ
14. เด็กชายยุทธนา   ก้างคีรี
15. เด็กหญิงวรัญญา   วันดู
16. เด็กชายวัรภัทร   ปาละอ้าย
17. เด็กหญิงวิภาภรณ์   ตาซาว
18. เด็กชายศิรศักดิ์   อุ่นอ้าย
19. เด็กชายศิริพงษ์   ชาวนา
20. เด็กชายศุภชัย   จินะวัน
21. เด็กหญิงศุภิสรา   ชะนะ
22. เด็กหญิงสุกัญญา   จันทร์ต๊ะริมปิง
23. เด็กชายสุรพล   หล้าดี
24. เด็กชายอนุสรณ์   อินเพชร
25. เด็กชายอำพล   อุ่นเมือง
26. เด็กชายเจษฎาชัย   อินเปี้ย
27. เด็กหญิงเพ็ชรไพริน   ประชากุล
28. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ดีวอ
 
1. นางสาวจันทร์สาย   ดอกผู้ชาย
2. นางสาวนงเยาว์   ใจคำ
3. นางสาวปุณณภา  ไพบูลย์
4. นางสาวกัญญ์พัสวี  ต้าวอินทร์
5. นายวรัท  สมวงศ์
6. นางสาวดาวนภา  ตาถาวรรณ
7. นายบาดาล  สร้อยสุวรรณ
8. นายเกษม  กาวิโล
 
245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายกรัณยภาส    เรืองทรัพย์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   วงษพันธ์
3. เด็กชายจตุพงษ์   จันทมณี
4. เด็กหญิงชุติมณฑ์  คำมา
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ    วงศ์หาญ
6. เด็กชายนภัส   ธรรมชัยตา
7. เด็กหญิงนฤมล   ลาวรรณ
8. เด็กหญิงสุภาวดี   ปิยะรัฐ
9. เด็กหญิงอัยนา    แน่วต๊ะ
10. เด็กชายอานันทเดช  สุริยะมณี
 
1. นายจิระภักดิ์  ลือเมือง
2. นางสาวจินดา  คงฉลวยวนา
 
246 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 1. นางสาวจิราภา   ขันวิเชียร
2. นายณัฐพล   คำนนท์
3. เด็กชายรัชพล   วงศ์กัน
4. เด็กหญิงรุจิราพร  อินทะนะ
5. เด็กหญิงสมฤดี   สายวงค์ฝั้น
6. เด็กชายสรัล   มั่งมูล
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ธรรมสอน
8. เด็กหญิงอนุธิดา   คำแก้ว
9. นายอภิวัฒน์   สุวรรณทรัพย์
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์   กาสอน
 
1. นางจันทร์ฉาย  วังหล่อ
2. นางสุวพร   พันธุ์สุภา
3. นางอมรรัตน์  กัญญเทพ
 
247 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าผา 1. เด็กชายชาญยุทธ  ทศลา
2. เด็กชายธนวัฒน์  พุฒบรรจง
3. เด็กหญิงธนัชชา  อินทะโนน
4. เด็กชายนครินทร์  รินพล
5. เด็กหญิงพรธิดา  จอมคำ
6. เด็กชายวรวุฒิ  อรุณชัยชนะ
7. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุตรโส
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วชา
 
1. นางวิไล  ขัดผาบ
2. นางนารี  ศรีกระจ่าง
3. นางสาวน้ำฝน  อ้ายด้วง
 
248 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   ศรีสุธรรม
2. เด็กชายนครินทร์   เครือน้อย
3. เด็กหญิงปานระพี   จี๋แควะ
4. เด็กชายพงศกร   ธารสุขไชโย
5. เด็กหญิงพิมพ์พิไล   ไชยเมืองชื่น
6. เด็กชายภาคภูมิ   ต๊ะนางอย
7. เด็กชายวุฒิชัย   ปาเมืองมูล
8. เด็กหญิงอรพลิน   แสงลูน
 
1. นางนาฏอนงค์   หมุดปิน
2. นางรัตนา   อัศวะสัย
3. นายอภิชาติ   ไชยเมืองชื่น
 
249 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กหญิงชนพรรณ   ทะนันชัย
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  ศรีจันทร์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ยนต์นิยม
4. เด็กหญิงณัฐชยา  แสนประเสริฐ
5. เด็กชายธนพล  คำแปง
6. เด็กหญิงนีรภา  อินพิรุด
7. เด็กชายศุภกร  เตจ๊ะสุภา
8. เด็กหญิงอัจฉริยา  ทิพย์คำเพย
 
1. นายชีวพล  เครือใจวัง
 
250 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงกรกนก  กันทะมา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โมทารัตน์
3. เด็กหญิงอรปรียา  คำพิโล
4. เด็กหญิงเมลาณี  สุเมทา
 
1. นางอภิรดี  พยับทอง
2. นางสมพิศ  รัตนวิจิตร
 
251 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 1. เด็กหญิงกชกร   ทาอาสา
2. เด็กหญิงนาราภัทร์   สีหมื่น
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   ใจใหม่
4. เด็กหญิงอัญชลิกา   ใจแก้วแดง
 
1. นางศิริรัตน์   ถาน้อย
2. นางสาวพุทธิยา   ใจอินถา
3. นางสาวดวงฤทัย  บัวใจ
4. นางสาวศิริภัสสร  อัมพุธ
 
252 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   เพ็ชรประสม
2. เด็กหญิงชลธิชา   วงค์อ่อน
3. เด็กหญิงพรพรรณ   ไชยดี
4. เด็กหญิงวาสนา  ถาปาวงศ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา   ติ๊บประสอน
6. เด็กหญิงสุภาพรรณ   เทือกถา
 
1. นางสาวนฤมล  มีคติ
2. นางลลิดา  ดวงดีวงศ์
3. นางปราการ  แก้วลังกา
4. นางพยงศ์ทอง  อภิวงศ์งาม
 
253 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  นวะศรี
2. เด็กชายณัฐวร  อุ่นกันทา
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  น้อยผ่อง
4. เด็กชายนพรัตน์  เรือนหลู่
5. เด็กชายมงคลชัย  ไม้น้อย
 
1. นายพรชัย  จินะทา
2. นางสาวนภาพร  รจิตแก้ว
 
254 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กชายชยานันต์  เครือนวล
2. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  เครือสายใจ
3. เด็กชายวัชธิชัย  สายวงศ์จันทร์
4. เด็กชายสุวิทย์  ไชยดวงดี
5. เด็กชายอรรถพล  พรมไชย
 
1. นายทัศนะ   วิรุณวราทิพย์
2. นายอภิสิทธิ์   นามเรือง
 
255 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายทักษ์โพธิ์  ไชยชมภู
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  ทิพย์ทอง
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
2. นายวัฒนา  เชื้อคำลือ
 
256 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอักษรศิลป์    
257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายณภัทร   ศรีเตชะ
2. เด็กชายธนกร   วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงนภัสสร   หนองคาย
4. เด็กหญิงพิชญวดี   ดีสุ่น
5. เด็กหญิงฟ้าใส   เปี้ยป้อ
6. เด็กชายอเนชา   วงศ์วารเตชะ
 
1. นายพนมพงค์   วงศ์ทาเครือ
 
258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงปทิตตา  ตุ่นแจ้
2. เด็กชายประวิทย์  ปัญญาแก้ว
3. เด็กชายพงศภัค  พูลทอง
4. เด็กหญิงพัชริดา  ขันนันตา
5. เด็กหญิงฟ้าใส  วงศ์หอม
6. เด็กหญิงอัจฉรา  ใจวงศ์
 
1. นายจินพัชญ์  ปัทมแก้ว
2. นางสาวสมพิศ  อุบลศรี
3. นางจันทร์เพ็ญ  สุกใส
 
259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กชายชินบุตร  นันโท
2. เด็กชายณัชพล  ปัญญานาค
3. เด็กหญิงธัญชนก  รัตน์เจริญ
4. เด็กหญิงปวิชญา  เนียมพรมลี
5. เด็กชายศิวะนัฐ  วงษ์คำ
6. เด็กหญิงเวธกา  ปรือปรัง
 
1. นายสุคนธ์  สิทธิแปง
2. นางเกษร  สิงห์ชัย
3. นางสาวเฟื่องลดา  หมื่นธรรมชัย
 
260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัทฐ์  ไชยเจริญ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ซ้อนเขียว
3. เด็กหญิงพัชริดา  ขัดทะเสมา
4. เด็กหญิงลลิตา  ถาวงศ์
5. เด็กหญิงวรัทยา  ณ ระนอง
6. เด็กหญิงเอมิกา  มูลศาลา
 
1. นายไกรวิทย์  ธีรเสริมศักดิ์
2. นายวัฒนชัย  ไพรพนาคีรีเลิศ
3. นายสิทธิพร  หิรัตนพันธุ์
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายจตุรวิชญ์   สายจีน
2. เด็กชายชยพล   นะวะศรีมา
3. เด็กหญิงปิยาพัชร   วงศ์ดาว
4. เด็กชายวรกันต์   เงินขาว
5. เด็กหญิงวรัญญา   คำแสลม
6. เด็กชายวรากร   เงินขาว
 
1. นายมานัด  ไชยแก้ว
2. นายนพรัตน์  เครือปัญญา
3. นางสาวศิริพร  คำวรัตน์
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายกฤษณะ   อายะชู
2. เด็กชายจิรพัฒน์   อัศวะสัย
3. เด็กชายภาณุกร    หล้าอุด
4. เด็กชายวีรภัทร   เปาศิริ
5. เด็กชายศุภวิชญ์   เรืองจิตต์
6. เด็กชายอดิศร   หน่อใหม่
 
1. นายบรรเจิด   ดวงบุรงค์
2. นางสาวสุปรีย์   ฝีปากเพราะ
3. นางสาววีรภรรณ์  อุทธิยัง
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาแล 1. เด็กชายทรรศพล   อุ่นอ้าย
2. เด็กชายนิธิ   สีสด
3. เด็กชายพัชระ   อนันต๊ะ
4. เด็กชายอนุวัฒน์   วรรณวงค์
5. เด็กชายอภิชัย   ศรีจันทร์
6. เด็กชายอภิวัฒน์   เปงกันทา
 
1. นายประสงค์  วรรณประเวช
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายคณนาถ  ดวงสาย
2. เด็กชายจิรเมธ  สำเนียง
3. เด็กชายณัฐกันต์  ใจยะ
4. เด็กชายต้นแบบ  พระระฆัง
5. เด็กชายพชรดนัย  พระระฆัง
6. เด็กชายอนุรักษ์  อิ่มจันทร์
 
1. นายสุจิณ  เกตุสุภะ
2. นายมานพ  ทิวงศ์ษา
3. นางสาวนิชา  เก่งสาริกัน
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงคำโล
2. เด็กชายตะวัน  คำแก้ว
3. เด็กชายปณิธิ  วงศ์คำ
4. เด็กชายพริษฐ์  ขัดสาย
5. เด็กชายภิทักษ์  วงษพันธ์
6. เด็กชายรณสิทธิ์  จันอ้น
 
1. นางสาววิยะดา  จันทน์โรจน์
2. นายศรายุทธ์  วงษพันธ์
3. นายกรีฑาพล  กาวิระพันธ์
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายณัฐพล  เทพสิงห์
2. เด็กชายธีรพงษ์  ยะชะระ
3. เด็กชายภารุพันธ์  อ้ายวงศ์
4. เด็กชายศภกร  ยะชะระ
5. เด็กชายศุภนัฐ  เทพสิงห์
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  คำมี
 
1. นายชลธิชัย  อินจันทร์
2. นางสาวนลินดา  ด่านอินถา
3. นางวิภาพร  แลบุญมา
 
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ลิ้นทอง
2. เด็กชายชิษณุพงค์  ป้อต๊ะมา
3. เด็กหญิงวชิรญา  ปิงจันทร์
4. เด็กชายวรพจน์  ห่อไธสง
5. เด็กชายอนุสรณ์  ดอนเถื่อนไพร
6. เด็กหญิงเมษิณี  คำจันป้อ
 
1. นายอัครา  ทนันไชยชมภู
2. นางบุญนำ  คิ้วดวงตา
3. นางสาวกมลวรรณ  สายปินตา
 
268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มุณี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์ตุ้ย
3. เด็กชายธาดาพงษ์  คำเมืองใจ
4. เด็กชายธีรภัทร  ปินตา
5. เด็กชายปฏิกรณ์  ปวงคำ
6. เด็กหญิงเบญญา  บุญธรรม
 
1. นายนิวัฒน์  ปิงใจ
2. นายสมจิตต์  ศุภการมงคล
3. นายสมคิด  นันตา
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์ชัย   เงินขาว
2. เด็กชายธนาธิป   กันทะวงศ์
3. เด็กชายธวัช   เนื่องอินต๊ะ
4. เด็กชายภูมิวรินทร์   ขัดเรียบ
5. เด็กชายวัฒนาการ   เงินขาว
6. เด็กชายวิษณุ   เนื่องอินต๊ะ
7. เด็กชายอนุพล   เณรกูล
8. เด็กชายโภคิน   พนาเจือเพชร
 
1. นายมานัด  ไชยแก้ว
2. นายนพรัตน์  เครือปัญญา
3. นางณชนก  ลี้นำ
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงจันทกร  ฝั้นปวน
2. เด็กหญิงวนิดา  คำมาออน
3. เด็กหญิงเมศินี  ธรรมวงศ์
 
1. นางสรวีย์  เจริญทรัพย์
2. นางประไพศรี  ยะโส
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงธนารีย์  สุธรรม
2. เด็กหญิงสุธิตา  ทาทะวงค์
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   หน่อปา
 
1. นางระเบียบ  ฝั้นเต็ม
2. นางสุวารี  อินทเสน
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัชชุมนต์  วงศ์นาค
3. เด็กหญิงวิรัญญา  กาตาบุตร
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  เรืองสวัสดิ์
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์ษา
2. เด็กชายพีรวิชย์  อิ่มจันทร์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  คำวงศ์
 
1. นางทับทิม  ตันประเสริฐ
2. นางปวีณา  ขัดทาน
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงวนิดา  สารคำ
2. เด็กชายวิทวัช  แก้วมงคล
3. เด็กหญิงเขมิกา  อินทจักร์
 
1. นางแสงจันทร์  บังเมฆ
2. นางสาวชมพูนุท  ชุมภูงาม
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปงกา 1. เด็กชายปิยะบดินทร์  สายน้ำเย็น
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เขื่อนใจ
3. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  จอมคำ
 
1. นางรวิสรา  บุญทาหอม
2. นางเกศกนก  คำวรรณ
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงธนยา    สุริยะวรรณ
2. เด็กหญิงวาสนา   บุญมา
3. เด็กชายอนุศักดิ์    สุวรรณคำ
 
1. นางจิราภร  แก้วอ้น
2. นางสาวพรทิพย์  ทิน้อย
 
277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายคงพัฒน์  มอญแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรา  วงษ์โคคุ้ม
3. เด็กชายมัชพล  โทเมฆ
 
1. นางอาภรณ์  สุจริต
 
278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มูลเมือง
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  บุญสถิตย์
3. เด็กหญิงเขมิสรา  ปะละจันทร์
 
1. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงธนกานต์   แซนวล
2. เด็กหญิงปิยะวดี   อุดสร้อย
3. เด็กหญิงเกวลี   ดวงสุภา
 
1. นางสาวสนธยา  หล่อเสถียร
 
280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นางสาวธนาภรณ์  เดชะคำภู
2. นายรัฐภูมิ  โพธาเมือง
3. นายวีรจักร  มณีโรจน์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินจุ้มสาย
2. นางวราพร  มหาไม้
 
281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  มูลปัน
2. เด็กหญิงธิดา  พสุมนต์เดโช
3. นางสาววรารัตน์  ศรีจันทร์
 
1. นางแตง  ห้าวหาญ
2. นางสาวนุจรี  อองกุลนะ
 
282 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ก๋าแก้ว
2. เด็กหญิงสุภัทรา  หนุ่มน้อย
 
1. นายธีรพงษ์  บุญสมปาน
2. นางสาวรัตติกาล  ต๊ะอ้าย
 
283 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. นางสาวอภิลดา  ต๊ะมาศรี
2. นางสาวเกวลิน  สอนอินต๊ะ
 
1. นายอดิเทพ  ธิวงศ์สาย
2. นางสาวกฤษณา  ยศธิวงศ์
 
284 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กชายพีรพงษ์   นวลสม
2. เด็กชายอัษฎา   กาวิโล
 
1. นายเศรษฐวุฒิ   คัมภีร์พิทักษ์
 
285 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. สามเณรธนกฤต   สุวรรณนำปน
2. เด็กชายวรฤทธิ์  การปลูก
 
1. นายวีรพงษ์  วงศ์งาม
 
286 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  สิทธินวล
2. เด็กหญิงพิมชนก  ศรุตโยธิน
 
1. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น
2. นางดวงฤดี  ขำมั่น
 
287 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าผา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันแปงเงิน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พุฒบรรจง
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ปิยะลังกา
2. นางวารุณี  แก้วนรินทร์
 
288 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 1. เด็กหญิงทิพปภา  ชัยวิลยศ
2. เด็กชายภูรีภัทร   ปาละอุด
 
1. นางสุดาดวง  วงศ์ราษี
2. นางฤทัยวรรณ  ชัยยะเกิด
 
289 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูสด
2. เด็กชายอนันตญา  คำลือ
 
1. นางสาวปรัศนีย์  นันตาแก้ว
2. นางศิริวรรณ   ไชยคันธา
 
290 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สุขสว่าง
2. เด็กชายรเมศ   จำปาวงศ์
 
1. นายอภิชาติ  ศรีแกวงศ์
2. นางโสภิณัฐ  วงค์จันทร์
 
291 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กชายธนวัติ  มานันชัย
2. เด็กชายธนากร  สมุทรสินธุ์
 
1. นางสาววิริยา  พยอม
2. นางสาวอิสยา  บุตรตา
 
292 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเมืองขวา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินตา
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  มะณีวรรณ์
 
1. นางจารุวรรณ  กอบัว
2. นางอาภากร  เชียงทอง
 
293 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงรวิพร  จะวะนะ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  จาระณะ
3. เด็กชายวรวุธ  บัวเหลียง
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นายสรวิศิษฎ์  ไชยมูลเงิน
 
294 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ถาน้อย
2. เด็กหญิงบุษกร   ชมภูฟู
3. เด็กหญิงผริตา   ใจยา
 
1. นางสาวสายสุดา   ปาเมืองมูล
 
295 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. นางสาวกฤษณา  มังป๋อง
2. นายณัฐดนัย  ปัญญากุล
 
1. นายอดิเทพ  ธิวงศ์สาย
2. นางสาวกฤษณา  ยศธิวงศ์
 
296 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  วงค์ชุมภู
2. เด็กชายปิยพงษ์  วงค์ใจคำ
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
297 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. นางสาวพรลภัส  ตัญโญ
2. นางสาวเนตรนภา  วงษ์สวาท
 
1. นางสาวยุวธิดา  ใหม่กันทะ
2. นางสาวนภาเพ็ญ  วงศ์นันตา
 
298 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายศุภสิน  ขุนทอง
2. เด็กชายสิทธิกรณ์  แสงดี
 
1. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
 
299 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร   ตะมะวงศ์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย   แสนอินคำ
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
300 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   คำพา
2. เด็กชายวิศรุทธิ์   มูลอ้าย
 
1. นายเศรษฐวุฒิ   คัมภีร์พิทักษ์
 
301 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  วัฒโล
2. นายณัฐวุฒิ  หล้าปวงคำ
 
1. นายอดิเทพ  ธิวงศ์สาย
2. นางสาวกฤษณา  ยศธิวงศ์
 
302 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายพีรยุทธ  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายอรรถพล  พึ่งสุยะ
 
1. นายธีรพงษ์  บุญสมปาน
2. นางพรรณิภา  อังคะนาวิน
 
303 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายศตายุ   คำใหม่
2. เด็กหญิงเกตวรางค์   วังตา
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
304 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฟูชุม
2. เด็กหญิงวรีย์พร  โยธา
 
1. นายพีรพัชร์  มหาวรรณ
 
305 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พรมเสน
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ฝั้นถาวร
 
1. นางสาวยุวธิดา  ใหม่กันทะ
2. นางสาวพัชรินทร์  แก้วเตชะ
 
306 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายบรรเจิดพงษ์  เบื้องบน
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สายจันทร์
 
1. นายสุรนาถ  รินชมภู
2. นางสาวสุภาภรณ์  หงษ์หิรัญ
 
307 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นามสอน
2. เด็กชายอดิเทพ  ปลุกใจ
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางไศลทิพย์  วงศ์มณี
3. นาง   
 
308 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. นายจิรัฐติกร  ภิญโญ
2. นายอัครเดช  วงศ์กันแก้ว
 
1. นางสาวยุวธิดา  ใหม่กันทะ
2. นางสาวพัชรินทร์  แก้วเตชะ
 
309 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร   แก้วการไร่
2. เด็กชายธีรเทพ   เพ็ชรปัญญา
 
1. นายกิตติคุณ   ธรรมวันทา
 
310 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายธนัช  บุญจันทร์
2. เด็กชายพัชรพล  สายเขียว
 
1. นายสุรนาถ  รินชมภู
2. นางสาวสุภาภรณ์  หงษ์หิรัญ
 
311 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แดงประเสริฐ
2. เด็กหญิงภาพิมล  แก้วลือ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
2. นางสาวนรีรัตน์  มหาสิงห์
 
312 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กชายพีรภัทธ์   นัยวุฒิ
2. เด็กชายสรวิศ    วิทา
 
1. นางวิจิตรา   รัศมีเวียงชัย
2. นางสาวพิชชานันท์  ปันใจเย็น
 
313 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  อินจันทร์
2. เด็กหญิงสุภัสรา  สุริกัน
 
1. นางสาววิริยา  พยอม
2. นางสาวอิสยา  บุตรตา
 
314 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กชายจักรภัทร  อิ่มทรัพย์ไพศาล
2. เด็กหญิงพิมพกานต์   สายอุปราช
 
1. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
 
315 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกชพร   ต๊ะสุภา
2. เด็กหญิงกวินทิพย์   อุดสุข
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
316 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  สลีวงศ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ลิ้มสัมพันธ์สันติ
 
1. นางสาวศศิลักษณ์  ภักดี
 
317 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   แก้วประดับ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  มะโนสม
 
1. นายธีรพงษ์  บุญสมปาน
2. นางสาวโสภา  กุลาวงศ์
 
318 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชุ่มใจ
2. เด็กชายอริญชย์  นันต๊ะเสน
 
1. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
 
319 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  กาวิละมูล
2. เด็กหญิงนภสร  โกโสภา
 
1. นางศรีนภา  ขานไข
 
320 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายตนุสรณ์   ปินคำ
2. เด็กชายอดิเรก   สมโภชน์
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
321 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กชายประวิตร   ทองร้อยเอ็ด
2. เด็กชายเอกนรินทร์   วงค์มา
 
1. นายวัชรพันธ์   โกหลั่น
 
322 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. นางสาวลักษมี  เรืองรุ่ง
2. นางสาวสุนิสา  อินต๊ะ
 
1. นายอดิเทพ  ธิวงศ์สาย
2. นางสาวกฤษณา  ยศธิวงศ์
 
323 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1. เด็กหญิงปิยวดี  ทิงาเครือ
2. เด็กหญิงปิ่นฐิภา  ดวงดีวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินต๊ะกัน
2. นายจุไรรัตน์  เวชโช
 
324 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   สวัสดี
2. เด็กหญิงภัทราพร   หน่อลิน
 
1. นายชลปภัส   ปัญญาคำ
2. นางสาวพนิดา   ปัญญา
 
325 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายกิตติคุณ  สุขวิเศษ
2. เด็กชายพุฒินันท์  อินทะนัก
 
1. นางศรีนภา  ขานไข
 
326 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายชนันนัทธ์   ใจปัน
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มาเม็ด
 
1. นางสาวสุธารัตน์  สุกัน
 
327 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนกฤต  เถายศ
2. เด็กหญิงเบญญาภา   เปียกสันเทียะ
 
1. นายพีรพัชร์  มหาวรรณ
 
328 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายมนต์มนัส  วัทโล
2. เด็กชายสุทิวัส  คำวัง
 
1. นายกิตติพงษ์  ถึงสุข
 
329 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  เมืองมา
2. เด็กชายเอกลักษณ์  รินสาร
 
1. นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
2. นางธาริณี  คำมาเครือ
 
330 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. นายขจรศักดิ์  ตาคำปัญญา
2. นางสาวอรนิชา  ศรีจันทร์
 
1. นายอดิเทพ  ธิวงศ์สาย
2. นางสาวกฤษณา  ยศธิวงศ์
 
331 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำปิน
2. เด็กหญิงนัทฐริการ์  สายปะละ
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
332 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญญา  ติ๊บปะละวงศ์
2. เด็กชายพัชรพล  เครือพรมมิน
 
1. นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
2. นางธาริณี  คำมาเครือ
 
333 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กชายกิตติธัช  มูลน้อย
2. เด็กชายเจษฎาภร  ศรีจันทร์
 
1. นางสาววิริยา  พยอม
2. นางสาวอิสยา  บุตรตา
 
334 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงพรชิตา   อินณรงค์
2. เด็กชายสุภเวช   คำใหม่
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
335 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 1. เด็กหญิงลินลณี   ปัญโญ
2. เด็กหญิงวรสิตา   ป๊อต๊ะมา
 
1. นายบรรจง  บุญมา
2. นางสาวเสาวนีย์  บุญเกิด
 
336 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายปรวัตร  ยีพระบาง
3. เด็กชายภาราดา  สอนดี
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
337 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายพงศธร  ลีลา
2. เด็กชายสรวิชญ์  ปิ่นเงิน
3. เด็กชายอรุณชัย  เชิดชู
 
1. นายอาทิตย์  กิติโรจน์
2. นางพรทิพย์  ขัดปัญญา
 
338 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา   ร่วมมิตร
2. เด็กชายพันธวัช   อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงอภิชญา   จันทร์ตา
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
339 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายคมกริช  แก้วป้อ
2. เด็กชายธีระวิชญ์  อ้นคง
3. เด็กชายศุภณัฐ  ปันปวน
 
1. นายอำนวย  แก้วปิงเมือง
2. นายถาวร  เครือยศ
 
340 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เทพวัลย์
2. เด็กชายวัลพันภูมิ   แอบครบุรี
3. เด็กชายสุวิจักขณ์   ทิพปง
 
1. นางอนงค์  พิชัยพงค์
 
341 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายพันธวัช   อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   เทพแก้ว
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    เปี้ยมะโน
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายกรกฤต   คำพิชัย
2. เด็กชายชัยณรงค์   ปะละปิก
3. เด็กชายภูวดล   ปะละปิก
 
1. นายมานะ  ยากองโค
2. นางสวนิต  ภัทรโชควัฒน์
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายประสิทธ์   ดีวอ
2. เด็กชายศิรศักดิ์   อุ่นอ้าย
3. เด็กชายอนุสิทธิ์   อินเพชร
 
1. นายเกษม  กาวิโล
2. นายวรัท  สมวงศ์
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงนภัสชนก  สิงห์คำโล
2. เด็กหญิงศิริพร  อินต๊ะวิชัย
3. เด็กหญิงสุภานัน  พรมบวช
 
1. นางสาวดวงพร  ปวงมาลา
2. นายสุเมศร์  สิงห์คำโล
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 1. เด็กชายต้นทอง  ก๋องเกิน
2. เด็กชายปาณวรัฐ  ภัคราจารย์
3. เด็กชายรัฐศาสตร์   เกษณา
 
1. นายก่อศักดิ์  ตันเจริญ
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 1. เด็กชายพัชรพล  คำภิระวงศ์
2. เด็กชายศรศิลป์  แสนเขียววงศ์
3. เด็กชายศุภณัฐ  ติขิณานนท์
 
1. นางฤทัยวรรณ   ชัยยะเกิด
2. นายสุดาดวง  วงศ์ราษี
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงนันชนก  หน่อถา
2. เด็กหญิงนิติกรณ์  ทินวัง
3. เด็กหญิงอรณิชา  คำลือ
 
1. นางเพ็ญศรี  อุดแคว
2. นางสาวภาณุมาศ   แก้วเตชะ
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 1. เด็กชายนนทิวากร   พยุงวงค์
2. เด็กชายปรมัต   ข้อสกุล
3. เด็กชายรัชพล   หน่อใหม่
 
1. นางสาวรุ่งรัชนี   ยะอินทร์
2. นางสาวปารมิตา   มาปลูก
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายพลทัต  สายเครือ
2. เด็กชายพีรภัทร์  แปดทิศ
3. เด็กชายวิจารณ์  ทานะ
 
1. นายประการ  ติ๊บประสอน
2. นางมัสยา  ติ๊บประสอน
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  เขื่อนคำ
2. เด็กชายธนากร  เตปินตา
3. นางสาวสุรัสดา  ตาอ้ายเทือก
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
2. นางสาวนิชนันท์  ปาระวรรณา
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กหญิงพิยดา  มาตา
2. เด็กชายเมธาวี  แสงสอน
3. เด็กหญิงไอลดา  หาญสงคราม
 
1. นางสาวปจรีย์นัฐ  ท่าจันทร์
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  จอมแก้ว
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์จักร
2. เด็กชายภาราดร  ฝั่นถาวร
3. เด็กชายศิริโรจน์  หัตถะจักร์
 
1. นายวิเชียร  วงศ์วารเตชะ
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  กันทะสร
2. เด็กชายพันภพ  มณเดช
3. เด็กชายภราดร  ทิศวงศ์
 
1. นางสาวสาเรศ  กันทะสร
2. นายวรวุฒิ  แก้วอ้น
 
354 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงกา 1. เด็กชายกิติพงษ์  พานน้อย
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ยอดอ้าย
3. เด็กหญิงแพรพิไล  ปิงวงศ์
 
1. นางรวิสรา  บุญทาหอม
2. นางสาวปราณสมร  ทิพย์แดง
 
355 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 1. เด็กชายธนภัทร  ไชยมูลวงศ์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ระพีพันธ์
3. เด็กหญิงพันธิตรา  พรมมิน
 
1. นางสุนีย์  วงศ์ชัย
2. นางสาวจิราภา  ทิงาเครือ
 
356 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กชายนันทนพงศ์  จักรเขื่อน
2. เด็กชายภูริพัฒน์   คนกล้า
3. เด็กชายอลงกต   วงศ์จักรติ๊บ
 
1. นางสาวมนทิรา  ไชยสาร
2. นางสาววัชรประภา  เวชโช
 
357 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงชลิตา   สุนารินทร์
2. เด็กชายณัฐนรินทร์   ขิงทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา   ยาโนระ
 
1. นางสมคิด  ไทยสมัคร
2. นางทองพิน  แจ่มสว่าง
 
358 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์   เตชะ
2. เด็กชายศรพิชัย   สายจีน
3. เด็กชายอิสรา   กันทะวงศ์
 
1. นายมานัด  ไชยแก้ว
2. นายนพรัตน์  เครือปัญญา
 
359 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  กันทะสาร
2. เด็กชายชัยธวัช  ปัญญาอุด
3. เด็กชายเทพสุวรรณ  ชูช่วย
 
1. นางณัฏฐา  กาวิลเครือ
2. นายปรีชา  สุยะคำวงศ์
 
360 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. นายณัฐกร   ผมจันทร์
2. เด็กชายวราวุฒิ   เพ็ชรปัญญา
3. เด็กชายวิธวัฒน์   เทพแสน
 
1. นายสมิทธิศักดิ์   อินทเสน
 
361 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เทพา
2. เด็กหญิงพรชิตา  ตาต๊ะ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ล่ำรักศรี
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินต๊ะ
5. เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วใบงาม
6. เด็กหญิงสิริกาญจ์  ธรรมริยา
 
1. นางอารีรัตน์  เวสิยากุล
 
362 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา   วงศ์ศรีเบอะ
2. เด็กหญิงปิยนัน   สายจีน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน   หาญแท้
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์   พนาเจือเพชร
5. เด็กหญิงสุภาลักษณ์   สายด้วง
6. เด็กชายอดิสรณ์    อ้ายอ้อ
 
1. นางจรรยาภรณ์  พนาเจือเพชร
2. นางสาววารี  ใจอ้าย
3. นางธัญญารัตน์  กล้าณรงค์กร
 
363 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กหญิงจุราภรณ์  สอนดี
2. เด็กหญิงธนัญญา  หล้าปวงคำ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ใจเรือน
4. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หล้าปวงคำ
5. เด็กหญิงเกษมณี  วังจินา
6. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ใจนันต๊ะ
 
1. นางสาวพัชรีย์  ศรีชัย
2. นางวิภาวดี  ศรีจันทร์
3. นางสาวเบญจพร  จันทราช
 
364 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วเรือน
2. เด็กหญิงภัคนันท์  ติ๊บปาละ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ตาอ้ายเทือก
4. เด็กหญิงรัชนีการ  ตาอ้ายเทือก
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์พิมพ์วงศ์
6. เด็กหญิงเบญจพร  ข้อทน
 
1. นางเกษร  สิงห์ชัย
2. นางพัชรินทร์  ธนสิทธิ์สุนทร
3. นางสาวศิริลักษณ์  เป็งคำวัน
 
365 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 1. เด็กหญิงณิชานาฏ   เรือนใจ
2. เด็กหญิงธนิชชา   แก้วจิโน
3. เด็กชายบุญยกร   ฟูจุมปา
4. เด็กชายบูรพา   ทาธะวงค์
5. เด็กหญิงปริญดา   เทพก๋อง
6. เด็กหญิงมนัสญา   แร้ดนะแน้ท
 
1. นางศิริวรรณ   ไชยคันธา
2. นางพรพรรณ   เหล่าปัญญาโชติ
3. นางนันทิวัลย์   พลับจีน
 
366 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนากวาง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โตทุ่งตอน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หอมน้อย
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  ค่ายแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐิดา  ใจกว้าง
5. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  วงศ์ใต้
6. เด็กหญิงอินทิรา  วิลัย
 
1. นางวิชุตา  บุษบา
2. นางสาวสุพัชรกาญจน์  สุพัชรธนวัฒน์
3. นางสมจิตต์  บุญเป็ง
 
367 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำบิน
2. เด็กหญิงดุษณียา  เมทา
3. เด็กหญิงตาลทิพย์  แก้วมา
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คำปนแก้ว
5. เด็กหญิงหิรัณยา  อุปคำ
6. เด็กหญิงอริษรา  ศรีไว
 
1. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
2. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
 
368 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กหญิงกาณติมา  ตาคำชัย
2. เด็กหญิงณัฐกมล  สิทธิเป็ง
3. เด็กหญิงรัตนมน  คำอุดนะ
4. เด็กหญิงอชิรญาณ์  จินะสทุ่ง
5. เด็กหญิงอณัศยา  เสียงใส
6. เด็กหญิงอรณิชา  มูลคำปิว
 
1. นางเกษร  สิงห์ชัย
2. นางพัชรินทร์  ธนสิทธิ์สุนทร
3. นางสาวศิริลักษณ์  เป็งคำวัน
 
369 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  หอมบุปผา
2. เด็กหญิงชนิดาพร  เสาร์แก้วคำ
3. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์ปัญญา
4. เด็กหญิงสริตา  จากนอก
5. เด็กหญิงอภัสรา  เครืออุ่นเรือน
6. เด็กหญิงอรวี  เชยบาน
 
1. นายธิปัตย์  สาระมนต์
2. นางวีณา  จันยอด
 
370 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. นางสาวธนัชชา  ปินะ
2. นางสาวธิดา  ทะนันชัย
3. นางสาวปนัดดา  มะโนคำ
4. นางสาววรรณิกา  น้อยขัน
5. นางสาวอังคณา  คำแปง
6. นางสาวเกวลิน  ฟองแก้ว
 
1. นายปิยะ  มังป๋อง
2. นางสาวกฤษณา  ยศธิวงศ์
3. นางแตง  ห้าวหาญ
 
371 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1. เด็กชายคลังทรัพย์  หล้าบุ้งสาย
2. เด็กชายนิวัต  ทิพย์เครือ
3. เด็กชายพิชิตชัย  สุคะเรือน
 
1. นายบุญนพดล   แก้วดวงตา
2. นางจุฑามาศ  ทาจิตร
 
372 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กหญิงนัชชา  คำนนท์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สุรินทร์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำชู
 
1. นายธีรพงษ์  บุญสมปาน
2. นางสาวโสภา  กุลาวงศ์
 
373 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 1. เด็กหญิงลัชชานันท์   ตนเตชะ
2. เด็กหญิงวรัญญา   อวดศรี
3. เด็กหญิงวาสนา   ฝ้ายขาว
 
1. นางศิริวรรณ   ไชยคันธา
2. นางสาวปรัศนีย์   นันตาแก้ว
 
374 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงประภาพร  สระทองจันทร์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ทิพพะหา
3. เด็กหญิงวีรญา  เพี้ยนผล
 
1. นางสาวธีราพร  บุญมาวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  วงศ์สุติ๊บ
 
375 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงนภัสสร  ธิธรรมมา
2. เด็กชายวุฒินันท์  ใจวงค์
3. เด็กหญิงเขมพร  ขจรคำ
 
1. นายต่อศักดิ์  เสมอวงศ์ติ๊บ
2. นางสาวกนกวรรณ  โลมากุล
 
376 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1. เด็กหญิงพิชญา  เปรมปราโมทย์
2. เด็กชายพีรทัศน์  อินญาวงศ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สายประทุม
 
1. นายธนยศ  สาริบุตร
2. นายนิวัติ  กาบุตร
 
377 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  สืบสุยะ
2. เด็กหญิงธนัชพร  เนินพลับ
3. เด็กหญิงวิชญาพร  เสนาซิว
 
1. นางนันทรัตน์  อุ่นจันทร์
2. นางพรพรรณ  จันทร์แสนตอ
 
378 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กหญิงชุติมา  ชัยยะ
2. เด็กหญิงอารยา  หน่อคำ
3. เด็กชายเจษฎาภร  จันทร์สร้อย
 
1. นายนุสาคร  ปันปวง
2. นายไมตรี  ทาปลูก
 
379 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอุมลอง (สบปราบ) 1. เด็กชายณัฐพล  ทินวัง
2. เด็กชายภาราดร  สิบต๊ะ
3. เด็กชายอนุชา  หล้าปวงคำ
 
1. นายนิกร  อุดแคว
 
380 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงพรนภัส   มูลคำ
2. เด็กหญิงมิเชลล์   ศรีงาม
3. เด็กหญิงวรัญญา   ฟูเตฟ
 
1. นางปณิชา   คันธชุมภู
2. นางชูศรี   เหล่มนำชัย
 
381 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กชายวัชรพงศ์   พารักษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา   วันเทวี
3. เด็กหญิงเขมินทรา   เสนาวงค์
 
1. นางอรพรรณ   คำวงค์
2. นางสมคิด   ไทยสมัคร
 
382 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงพรธิดา   นวลแก้ว
2. เด็กหญิงวิภา   จินะกะ
3. เด็กหญิงสุนิตา   ใจใหม่
 
1. นางอำไพ   ลินใจ
2. นายวัชรพันธ์   โกหลั่น
 
383 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  ปิมลือ
2. เด็กหญิงสขิลา  สิงห์ใจมา
3. เด็กหญิงอนัญญา   ม่วงคำ
 
1. นางสาวเมฑิณี  เมืองเดช
2. นางสาวจงจิตร  ศรีภา
 
384 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ไทยเหนือ
2. นางสาวคีตภัฒน์  ใจวงศ์
3. นางสาวสุภาดา  อุดดี
 
1. นางกัญญนันทน์  วงศ์ทองจันทร์
2. นางสาวศุภารัตน์  แก้วปัญญาฟู
 
385 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  จันทร์ธานี
2. เด็กชายวศิน  พุทธเมฆ
3. เด็กชายวัชรินทร์  จั่นวิชิต
 
1. นางนิตยา  ตุ้ยเต็มวงค์
2. นางสาวดวงศิริ  เครือหงษ์
 
386 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นางสาวธันยพร  คงถาวร
2. เด็กชายนันฑวัฒน์  วงศ์มูล
3. เด็กชายรพีภัทร  ภูดี
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  คำหมื่น
2. นางสาวนิชนันท์  ปาระวรรณา
 
387 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์   ทาอาสา
2. เด็กชายธราดล   สุภาสอน
3. เด็กชายภากร   แก้วยา
 
1. นายวาด   เขื่อนสอน
2. นายชาญวิทย์   สิงห์สัน
 
388 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กชายชัยกร  สีคำดี
2. เด็กหญิงทวินวิกา  ทรายแดง
3. เด็กชายปริญญา  เตยา
 
1. นายอรุณ  คำสอน
2. นางเกวรี  โยธาวุฒิ
 
389 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กิติสอน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อ้ายอ้อ
3. เด็กหญิงน้ำฝน   ฝั้นเฝือ
 
1. นางภานุมาศ  อินทร์ศรี
2. นางสาวศรัญญา  ทนันไชย
 
390 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กชายพิทักษ์  เหล่าไชย
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีวรกุลวงศ์
3. เด็กหญิงอรวรรณยา  อินต๊ะยศ
 
1. นายนุสาคร  ปันปวง
2. นายไมตรี  ทาปลูก
 
391 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงพิมพ์วรี   แก้วบุญปัน
2. เด็กหญิงวชิราพร   นามเมือง
3. เด็กหญิงแพรวมณี   ธนประสิทธิ์พัฒนา
 
1. นางอรพรรณ   คำวงค์
2. นางสมคิด   ไทยสมัคร
 
392 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. นางสาวมาทินี   โสอิน
2. นางสาวศศิกรณ์   สีสวัสดิ์
3. นางสาวอรนภา   จันตา
 
1. นายสงวน   ทิฐธรรม
2. นางชลลดา   คนซื่อ
 
393 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีวิชัยนวล
2. เด็กหญิงรินรดา   คำเป
3. เด็กหญิงสโรชินี  ชีนาวุธ
 
1. นางวิจิตรา   ดงแสง
2. นางสาวภัทธิรา  ทองประไพ
 
394 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วรรณสุวงศ์
2. เด็กหญิงสุธาสิณี  ปะละวงค์
3. เด็กชายโชคชัย  พวงสำราญ
 
1. นายต่อศักดิ์  เสมอวงศ์ติ๊บ
2. นางสาวนาถตยา  วจีกรรม
 
395 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กหญิงญารินดา  แก้วมงคล
2. เด็กหญิงพรหมพร  อ้อยบำรุง
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  เตปิน
 
1. นางดารา  บริราช
2. นางสาววศิณี  ชัยชนะ
 
396 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 1. เด็กหญิงพรธิรา   ตันทา
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงเสาวณีย์   ใหม่กันทะ
 
1. นางมณฑาทิพย์   คำปน
2. นางจิดานันท์   สัตตรัตนพรรณ
 
397 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   มาทา
2. เด็กหญิงวิมลศิริ   พลอยประดับ
3. เด็กหญิงเกร็ดมณี   คำดวง
 
1. นางวราลักษณ์   นุชนาฎ
2. นางอรพรรณ   คำวงค์
 
398 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กหญิงจีรายุพรรณ  ตาอินคำ
2. เด็กหญิงสหฤทัย  เขียวถา
3. เด็กหญิงไปรยา  ทองฟู
 
1. นางสาวอริยา  กันทะวงค์
2. นางสาวณัฐสุดา  ใชยตุ้ย
 
399 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1. เด็กหญิงพรปวีณ์   เครือจันต๊ะ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เปรมปราโมทย์
3. เด็กชายภรัณยู  สิทธิสงคราม
 
1. นางสุกันยา  วิชัย
2. นางสุวิมล  ตาแล
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงญาณี  อ้ายมา
2. เด็กหญิงปอแก้ว  ประโยค
3. เด็กหญิงสายบัว  ไม่ปรากฎนามสกุล
 
1. นางอุมากร  วิไลรัตน์
2. นางสุภิญญา  กาญจนะคงคา
 
401 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำปวง
2. เด็กชายณัฐพล  ชูดวง
3. เด็กหญิงสุริตา  กระทาง
 
1. นางวาสนา  ชุตินธรางค์กูล
2. นางจุฑามาศ  ชุ่มเชย
 
402 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ยอดญานะ
2. นายนราธร  คิดค้า
3. เด็กหญิงสุวดี  อุตบัววงศ์
 
1. นางสาวเมทนี  ขันธพันธ์
2. นางสาวพลอยไพริน  ขุนเงิน
 
403 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงนิภา  ใจวัน
2. เด็กหญิงสุธิตา  เตยา
3. นางสาวอุมารินทร์  อินทชิต
 
1. นายชัยวุฒิ  บุญโสกันต์
2. นางชโลบล  แลกันทะ
 
404 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแมว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุต๋า
2. เด็กชายธนดล  เม็ดดี
3. เด็กหญิงสุปรีดา  สุต๋า
 
1. นางอรวรรณ  สายคำฟู
2. นางสายสมร  สมิทธิภาพ
 
405 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กชายภูริพัฒน์  กันทาเขียว
2. เด็กหญิงวริสรา  แก้วปัน
3. เด็กหญิงสุภักษร  อินทฤทธิ์
 
1. นางจิราภรณ์  วงศ์กาแก้ว
2. นางจิตรลัดดา  หลักแหลม
 
406 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 1. เด็กหญิงกุลจิรา   ก๋องคำ
2. เด็กหญิงนิกษ์นิภา   คำคะมูล
3. เด็กหญิงโยษิตา   จันทร์ต๊ะตื้อ
 
1. นางวรัชยา   ทาชาติ
2. นายชลปภัส   ปัญญาคำ
 
407 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1. เด็กหญิงชยุตรา  สุยะพันธ์
2. เด็กชายพิทวัส  อินญาวงศ์
3. เด็กชายภานุพงษ์  วงสุวรรณ
 
1. นางสุกันยา  วิชัย
2. นางสุวิมล  ตาแล
 
408 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงวฤนดา  ใจยามี
2. เด็กหญิงอัญชนก  อินต๊ะ
3. เด็กชายอัศราวุฒิ  ปันคำ
 
1. นางแสงดาว  เชื้อนันไชย
2. นางสาวสุภาวดี  วงศ์พรม
 
409 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงนันทินีย์  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไชยบาง
3. เด็กหญิงภัชญา  ฟูธรรม
 
1. นางจิราภรณ์  วงศ์กาแก้ว
2. นางปิยฉัตร  เสียงดี
 
410 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบสีวิชัย
2. เด็กหญิงพนิดา  คำพิระแปง
3. เด็กหญิงรัชยาภรณ์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวนรินทร์ษร  โพธิยอง
2. นางสาวอุษณีย์  ศรีวิชัย
 
411 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงทัศนียา   นาคสุวรรณ
2. เด็กหญิงศุภาพร   นามเมือง
3. เด็กหญิงเปมิกา   สดสอาด
 
1. นางอรพรรณ   คำวงค์
2. นางสมคิด   ไทยสมัคร
 
412 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายจารุวิทย์  ดวงคำ
2. เด็กชายณัฏฐณุชา  สอนสุภาพ
3. เด็กชายิปิยังกูร  บรรจงศรี
 
1. นางสาวพัชรีย์  ศรีชัย
2. นางกันยา  ลาดปะละ
 
413 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายชนวีร์  ใจนันต๊ะ
2. เด็กชายสาริน  อิ่มสะอาด
3. เด็กหญิงสุวารี  วัฒโล
 
1. นางสาวนุจรี  อองกุลนะ
2. นางแตง  ห้าวหาญ
 
414 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   พวงสมบัติ
2. เด็กชายด.ช.อภิชาต    อุปทันสี
3. เด็กหญิงอารียา  สุภมาตา
 
1. นางสาวเพชรรินทร์  แก้วทุ่น
2. นางสาวมัตติกา    จิตแหลม
 
415 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันทร์  ไชยวัน
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ปิงวัง
3. เด็กชายอภิศักดิ์  วัทโล
 
1. นางสายรุ้ง  ปิงวัง
2. นางทัศนา  พันธุ์เจริญ
 
416 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายกฤตพจน์   กันจินะ
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  เสนจุ้ม
3. เด็กหญิงพิชญาภา   จวรรณตูม
 
1. นางสาวจิตรประภา  วงศ์เขื่อนแก้ว
2. นายวีรพงษ์  คำภิระยศ
 
417 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญย์  เกตศรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เขื่อนปัญญา
3. เด็กหญิงเกดมณี  ไชยเมืองชื่น
 
1. นางขวัญใจ  วงศ์ตั้ง
2. นางสาวแววสุดา  สีโฮง
 
418 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กชายธันวานนท์  แก้วมงคล
2. เด็กชายสิปปกร  ธำรงตระกูล
3. เด็กชายหฤทธิ์  คงขวัญเมือง
 
1. นางพัชยา  เครืออินต๊ะ
2. นางอุดมพร  ยศปกรณ์
 
419 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  คงสมร
2. เด็กชายบุรินทร์ธร  ปุกแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรนรินทร์  ปิติหิรัญเสถียร
 
1. นางสาวพรรณี  คำทา
2. นางสาวทิพย์รัศมี  ตั๋นขาว
 
420 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยิ่งยวด
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สาระนัย
3. เด็กหญิงธนิดา  มังคะวงศ์
 
1. นางดวงฤดี  ขำมั่น
2. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น
 
421 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงชลชานัน  ใหม่ตัน
2. เด็กหญิงปาลิดา  รอดพ่วง
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  พุทธรุณ
 
1. นางรุ่งนภา  ตาธิ
2. นางมิ่งขวัญ  สุริยาอารักษ์
 
422 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ยะด้วง
2. เด็กหญิงธนัญญา  เตจ๊ะ
3. เด็กหญิงพิมพิกา   คำแสน
 
1. นางธมลวรรณ  มณีชัย
2. นางสาวสุวิมล  สุกันทา
 
423 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาบคำ
2. เด็กหญิงกานจ์พิชชา  เทพพรมวงศ์
3. เด็กหญิงภัคนันท์  สายวงค์ปัญญา
 
1. นางสาวยุพา  พรหมมา
2. นางวัชรียา  ใจสิทธิ์
 
424 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงจตุรดา  สานใจวงศ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญต้น
3. เด็กหญิงอภิสรา  พรมฟอง
 
1. นางนิตธกา  ปองรักษ์
 
425 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   พันธุ์งาม
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   ปิงแก้ว
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา   อุดสร้อย
 
1. นางวิไลวรรณ  ยะเปียง
2. นางสาวสุทธิพร  ธีรเดชยั่งยืน
 
426 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันสุภา
2. เด็กชายภาสกร  บุญไทย
3. เด็กชายวีรภัทร์  เยี่ยมรัมย์
 
1. นายสุเทพ  อินทราย
2. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ
 
427 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณฺิการ์  แทนสมบัติ
2. เด็กชายนาวิน  สารสุ
3. เด็กชายไชยยา  ไชยรุ่งเรือง
 
1. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
428 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กชายกิตติพงศ์  โพธิรัตน์
2. เด็กหญิงชญาภา  สาตระ
3. เด็กชายอนุสรณ์  ปอนแก้ว
 
1. นางสาวนุชนาฎ  โพธิสอน
 
429 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายจิตตรัณญ์   ใจเที่ยง
2. เด็กชายนริศพันธ์   ประเสริฐ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    มาลี
 
1. นางสาวชุติภัทร  เทพสุทะ
 
430 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กชายทัศไนย  อินต๊ะมูล
2. เด็กชายนคร  นิติคุณ
3. เด็กชายวิชชกร  สุวรรณพิมพ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ
2. นางสาวบัวจันทร์  บุญสม
 
431 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กหญิงมลฤดี  ทะนันชัย
2. เด็กชายศิวรัตน์  ดวงคำ
3. เด็กชายเอกรัตน์  หล้าปวงคำ
 
1. นายสมชาย  ใจนันต๊ะ
2. นางกันยา  ลาดปะละ
 
432 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   แก้วคำน้อย
2. เด็กชายทีรพัฒน์   เปงกันทา
 
1. นางสาวสินจัย  ไชยเมืองชื่น
 
433 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  ทองริ้ว
2. เด็กหญิงรุจิโรจน์  สายสุภา
 
1. นางบุษยมาส  สุทธิพรมณีวัฒน์
2. นางจรรยา  วิญญา
 
434 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 1. เด็กชายบัณทิตย์  ทิพย์ตา
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  คำวัน
 
1. นางกนกวรรรณ  ขัติยา
2. นางพูลทรัพย์  ม่วงมี
 
435 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.1 ทอง 4 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สลีสองสม
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คำจันทร์ศรี
 
1. นางชินภัค  สิทธิวงศ์
2. นางรุ่งนภา  สอนลือ
 
436 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายกันต์ธีภพ  วิเชียรกุล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วรุณวัฒน์
 
1. นางบุษยมาส  สุทธิพรมณีวัฒน์
2. นางจรรยา  วิญญา
 
437 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พรมธาดา
 
1. นางสาวดอกไม้  ชัยมณี
 
438 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แปงสาย
 
1. นางสาวดอกไม้  ชัยมณี
 
439 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สุภาวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  อิ่มจันทร์
 
440 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จั๊นติ๊บ
 
1. นางจุไรวรรณ  ชมภู
 
441 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  ใจเรือน
 
1. นางสาวภาณุมาศ  แก้วเตชะ
 
442 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงรุจิภาส   โชควัฒนาสมบัติ
 
1. นางปิยะธิดา   ปินตาเชื้อ
 
443 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  โมขวัญ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ
 
444 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายณัฐชัย    ตนเตชะ
 
1. นางสาวสินจัย  ไชยเมืองชื่น
 
445 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเวียง 1. เด็กชายพงศกร  สุริยะมณี
 
1. นางพวงทอง  เนื่องอินต๊ะ
 
446 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบอม 1. เด็กชายอชิตพล  วงศ์ษา
 
1. นางบังอร  เทพเสน
 
447 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าเกวียน    
448 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  โคนชัยภูมิ
2. เด็กชายนนทกร  ทองงาม
3. เด็กชายรัชพล  ฮ่อธิวงศ์
4. เด็กชายลัทธพล  อิ่นคำมา
5. เด็กชายศรายุทธ  เตชะวงศ์
6. เด็กชายศุภกิจ  ไล้ทอง
7. เด็กชายอานนท์  จินดาเนตร์
 
1. นางชินภัค  สิทธิวงศ์
2. นางจินดา  สีคง
3. นางรุ่งนภา  สอนลือ
 
449 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. นางสาวรุ่งทิวา  อินทะรังษี
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
450 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล  ใต้สันเทียะ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ
 
451 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา  ใสงาม
 
1. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
452 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาแล 1. เด็กชายอนาวิล   ดวงเดช
 
1. นางสาวณัฐนันท์  กิติกา
 
453 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงมณีวรรณ   ศรีเฟย
 
1. นางสาวนุชนาฎ  โพธิสอน
 
454 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายกวีวัฒน์  แดงเถิน
 
1. นางสาวเบญจมาพร  วาดวงศ์
 
455 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไหล่หิน 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  คงกำแหง
 
1. นายสมจิตร  ธรรมริตร์
 
456 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวีร์  มังป๋อง
 
1. นางสาวภาณุมาศ  แก้วเตชะ
 
457 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงณัทริกา   ปัญญาคำ
 
1. นางสาวเกษราภรณ์   วันจันทร์
 
458 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 1. เด็กหญิงบุษยากร  ทิพย์ประดิษฐ์
 
1. นางศุภลักษณ์  คำสุทธิ
 
459 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายวีรวัฒน์  กิ่งมาลา
 
1. นางชินภัค  สิทธิวงศ์
 
460 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กชายศรัญย์  คำแดง
 
1. นางสุดารัตน์  ผุยคำพา
 
461 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นางสาวรังสิมา  โพธิ์อ่อง
 
1. นางชินภัค  สิทธิวงศ์
 
462 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายนิติพงศ์  กุลโยธี
 
1. นางเกี๋ยงมา  สิทธิพันธ์
 
463 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายภูเบศษ์  รื่นมล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   รื่นมล
3. เด็กหญิงเกวลิน  กันอิน
 
1. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
2. นางอภิรดี  พยับทอง
 
464 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายกานต์  พรมวัง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สายปะละ
3. เด็กชายพศวัต  มูลนทะสิน
 
1. นางจันแก้ว  มาน้อย
2. นางสาวรัตติกาล  ใจบาน
 
465 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะทอง
2. เด็กชายเดชา  สุยะเรือน
 
1. นางสาวสีรุ้ง  สุทธรินทร์
2. นางสาวศิริเพ็ญ  เป็งปก
 
466 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายปิยชนม์  หล้าแดงสาย
2. เด็กชายภูวเดช  ฤดีทองเลิศ
 
1. นางสาววาสนา  อิ่มจันทร์
2. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคำมา
 
467 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติดา  ศรีเฟย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญมาวัฒน์
 
1. นางสาวกุลชญา  มณีกาศ
2. นางวิลาวัลย์  บุตรกระจ่าง
 
468 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ทองดี
2. เด็กชายพีรภัทร  ปานันท์
 
1. นายพิชัย  น้อยสะปุ๋ง
2. นางกนกวรรณ  ขัติยา
 
469 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายสรวิชญ์  นิลสุ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รื่นอารมณ์
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
 
470 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านน้ำดิบ    
471 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำกวน
2. เด็กชายพัสกร  เตจ๊ะสุภา
3. เด็กชายวรากรณ์  เชยสุข
 
1. นายสมชาย  ใจนันต๊ะ
2. นายกิตติพงษ์  ถึงสุข
 
472 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1. เด็กชายณภัทร  สุระเดช
2. เด็กหญิงวิชุดา  คำปา
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จิระดา
 
1. นางแสงอรุณ  พรหมเสน
2. นางสาวกรรณิการ์  ธิดา
 
473 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 1. เด็กชายณัฐชา  เกตุแก้ว
2. เด็กชายศิวะ  โนพิชัย
3. เด็กชายอรงณ์กร  หม่องลำปาง
 
1. นางกนกวรรณ  ขัติยา
2. นางพูลทรัพย์  ม่วงมี
 
474 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบอม 1. เด็กชายวีระชัย  วงศ์วุฒิ
2. เด็กหญิงสุพิศพร  ขวัญทอง
3. เด็กชายอิทธิชาติ  วงศ์พิชัย
 
1. นายสุทธิศักดิ์  เครือวงศ์
2. นายชาญณรงค์  มาเรียน