สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะคา 11 4 1 16 20 2 0 0 22
2 บ้านหลุก 6 2 2 10 11 0 0 0 11
3 ชุมชนบ้านจัววิทยา 5 5 6 16 22 3 0 0 25
4 ทองทิพย์วิทยา 5 4 4 13 15 1 1 0 17
5 แม่พุหอรบวิทยา 5 2 2 9 11 0 0 0 11
6 อ้อมอารีพิทยา 5 0 0 5 5 0 0 0 5
7 บ้านสะเลียมหวาน 4 4 0 8 8 0 0 0 8
8 นายางวิทยา 4 2 1 7 9 1 0 0 10
9 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4 1 1 6 8 1 0 0 9
10 ศาลาวิทยา 4 1 0 5 8 0 0 0 8
11 ผาปังวิทยา 3 3 5 11 14 1 0 0 15
12 อนุบาลเสริมงาม 3 3 3 9 14 2 1 0 17
13 บ้านปางอ้า 3 2 0 5 6 0 0 0 6
14 ล้อมแรดวิทยา 3 1 1 5 5 0 0 0 5
15 แม่ถอดวิทยา 3 1 0 4 5 0 0 0 5
16 ปางกุ่มวิทยา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
17 บ้านศาลาสามัคคี 2 3 0 5 5 0 0 0 5
18 บ้านเหล่า 2 3 0 5 5 0 0 0 5
19 วังหินวิทยา 2 3 0 5 5 0 0 0 5
20 ห้วยแก้ววิทยา 2 2 1 5 6 1 0 0 7
21 สบต๋ำวิทยา 2 1 1 4 6 0 0 0 6
22 แสลมวิทยา 2 1 1 4 6 0 0 0 6
23 บ้านเด่น 2 0 1 3 5 0 0 0 5
24 บ้านอ้อวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
25 บ้านท่าช้าง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านสองแควใต้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 วัดสาแล 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 แม่เชียงรายวิทยา 1 4 1 6 10 4 0 0 14
29 สันโป่งวิทยา 1 4 0 5 9 3 0 0 12
30 อนุบาลแม่พริก 1 2 1 4 5 2 0 0 7
31 แม่มอกวิทยา 1 2 1 4 4 1 0 0 5
32 บ้านป่าตาล 1 2 1 4 4 0 0 0 4
33 วังพร้าววิทยา 1 1 3 5 10 0 0 0 10
34 ป่าตันวิทยา 1 1 2 4 7 2 0 0 9
35 อนุบาลแม่ทะ 1 1 1 3 6 1 0 0 7
36 ศรีลังกาวิทยา 1 1 1 3 5 1 0 0 6
37 บ้านท่าเกวียน 1 1 1 3 3 0 0 0 3
38 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 1 1 3 2 1 0 0 3
39 นาบ้านไร่วิทยา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
40 บ้านท่าผา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านอุมลอง (เถิน) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
43 เสริมซ้ายวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
44 แม่วะวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
45 บ้านไหล่หิน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
46 สุนทรศึกษา 1 0 0 1 1 1 1 1 3
47 บ้านทุ่งขาม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
48 บ้านหลวง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
49 บ้านน้ำดิบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านสมัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านนาดู่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านนาเบี้ย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านผาแมว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านสะพานหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านหนองเตา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านเวียง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านแม่วะเด่นชัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 ไทยรัฐวิทยา 47 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 เสริมขวาวิทยา 0 4 3 7 7 2 0 1 9
60 ต้นธงวิทยา 0 3 4 7 11 1 0 0 12
61 อนุบาลสบปราบ 0 3 2 5 8 2 1 0 11
62 บ้านแม่พริกบน 0 2 1 3 5 0 1 0 6
63 กิ่วประชาวิทยา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
64 บ้านแม่กัวะ 0 1 2 3 5 0 0 0 5
65 บ้านแม่ทะ 0 1 2 3 5 0 0 0 5
66 ห้วยมะเกลือวิทยา 0 1 2 3 4 1 0 0 5
67 วัดนาแก้ว 0 1 1 2 8 1 0 0 9
68 ห้วยขี้นกวิทยา 0 1 1 2 5 0 0 0 5
69 บ้านอุมลอง (สบปราบ) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
70 บ้านกิ่วห้วยเบิก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
71 บ้านวังยาว 0 1 1 2 2 0 0 0 2
72 วัดนาเอี้ยง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
73 นาครัวประชาสามัคคี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
74 บ้านดอนธรรม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านสามขา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านปงกา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านแม่กึ๊ด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 วัดสบแม่ทำ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 อนุบาลเถิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านท่าเวียง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
81 ชุมชนบ้านแม่ปุ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
82 ชุมชนบ้านทุ่ง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
83 บ้านจอมปิง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
84 ชุมชนบ้านมั่ว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
85 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 ปงหลวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านแม่ทาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
88 บ้านทุ่งต๋ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านนากวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านแม่หลง-สบจาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านท่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านน้ำหลง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านเข้าซ้อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านแม่ผึ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 ผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านนาคต 0 0 0 0 0 0 1 1 1
99 บ้านบอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 อักษรศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 124 102 76 302 405 47 7 3 459