สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะคา 7 3 1 11 15 2 0 0 17
2 บ้านหลุก 6 2 2 10 11 0 0 0 11
3 แม่พุหอรบวิทยา 5 2 2 9 11 0 0 0 11
4 อ้อมอารีพิทยา 5 0 0 5 5 0 0 0 5
5 ชุมชนบ้านจัววิทยา 4 5 5 14 20 3 0 0 23
6 บ้านสะเลียมหวาน 4 4 0 8 8 0 0 0 8
7 นายางวิทยา 4 2 1 7 9 1 0 0 10
8 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4 1 1 6 8 1 0 0 9
9 ทองทิพย์วิทยา 3 3 3 9 11 1 1 0 13
10 บ้านปางอ้า 3 2 0 5 6 0 0 0 6
11 อนุบาลเสริมงาม 3 1 3 7 12 2 1 0 15
12 ล้อมแรดวิทยา 3 1 1 5 5 0 0 0 5
13 ศาลาวิทยา 3 1 0 4 7 0 0 0 7
14 แม่ถอดวิทยา 3 1 0 4 5 0 0 0 5
15 ปางกุ่มวิทยา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
16 บ้านเหล่า 2 3 0 5 5 0 0 0 5
17 วังหินวิทยา 2 3 0 5 5 0 0 0 5
18 ห้วยแก้ววิทยา 2 2 1 5 6 1 0 0 7
19 สบต๋ำวิทยา 2 1 1 4 6 0 0 0 6
20 แสลมวิทยา 2 1 1 4 6 0 0 0 6
21 บ้านอ้อวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
22 บ้านท่าช้าง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 แม่เชียงรายวิทยา 1 4 1 6 10 4 0 0 14
24 สันโป่งวิทยา 1 4 0 5 9 3 0 0 12
25 วังพร้าววิทยา 1 1 3 5 9 0 0 0 9
26 ป่าตันวิทยา 1 1 2 4 7 2 0 0 9
27 บ้านป่าตาล 1 1 1 3 3 0 0 0 3
28 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 1 1 3 2 1 0 0 3
29 บ้านท่าผา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
30 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านอุมลอง (เถิน) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
32 บ้านเด่น 1 0 1 2 3 0 0 0 3
33 เสริมซ้ายวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
34 แม่วะวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
35 นาบ้านไร่วิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
36 สุนทรศึกษา 1 0 0 1 1 1 1 1 3
37 บ้านทุ่งขาม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
38 บ้านหลวง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
39 บ้านสมัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านนาดู่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านนาเบี้ย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านน้ำดิบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านผาแมว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านสองแควใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านสะพานหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านหนองเตา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านเวียง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านแม่วะเด่นชัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 วัดสาแล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 ไทยรัฐวิทยา 47 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 เสริมขวาวิทยา 0 4 3 7 7 2 0 1 9
52 ต้นธงวิทยา 0 3 4 7 11 1 0 0 12
53 อนุบาลสบปราบ 0 3 2 5 8 2 1 0 11
54 ผาปังวิทยา 0 2 5 7 8 1 0 0 9
55 บ้านแม่พริกบน 0 2 1 3 5 0 1 0 6
56 อนุบาลแม่พริก 0 2 1 3 4 2 0 0 6
57 กิ่วประชาวิทยา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านศาลาสามัคคี 0 2 0 2 2 0 0 0 2
59 บ้านแม่ทะ 0 1 2 3 5 0 0 0 5
60 ห้วยมะเกลือวิทยา 0 1 2 3 4 1 0 0 5
61 วัดนาแก้ว 0 1 1 2 8 1 0 0 9
62 อนุบาลแม่ทะ 0 1 1 2 5 1 0 0 6
63 ห้วยขี้นกวิทยา 0 1 1 2 5 0 0 0 5
64 ศรีลังกาวิทยา 0 1 1 2 4 0 0 0 4
65 บ้านอุมลอง (สบปราบ) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
66 บ้านกิ่วห้วยเบิก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
67 บ้านท่าเกวียน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
68 บ้านวังยาว 0 1 1 2 2 0 0 0 2
69 วัดนาเอี้ยง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
70 นาครัวประชาสามัคคี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
71 บ้านดอนธรรม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านสามขา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านปงกา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านแม่กึ๊ด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 วัดสบแม่ทำ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 อนุบาลเถิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 แม่มอกวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 ชุมชนบ้านแม่ปุ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
79 ชุมชนบ้านทุ่ง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
80 บ้านจอมปิง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
81 ชุมชนบ้านมั่ว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
82 ปงหลวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 บ้านแม่กัวะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
84 บ้านแม่ทาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
85 บ้านทุ่งต๋ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 บ้านนากวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านแม่หลง-สบจาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านไหล่หิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านท่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 บ้านน้ำหลง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านเข้าซ้อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านแม่ผึ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 ผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านนาคต 0 0 0 0 0 0 1 1 1
97 อักษรศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 102 91 70 263 363 44 7 3 414