สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านจัววิทยา 20 3 0 0 23
2 อนุบาลเกาะคา 15 2 0 0 17
3 อนุบาลเสริมงาม 12 2 1 0 15
4 ทองทิพย์วิทยา 11 1 1 0 13
5 ต้นธงวิทยา 11 1 0 0 12
6 บ้านหลุก 11 0 0 0 11
7 แม่พุหอรบวิทยา 11 0 0 0 11
8 แม่เชียงรายวิทยา 10 4 0 0 14
9 สันโป่งวิทยา 9 3 0 0 12
10 นายางวิทยา 9 1 0 0 10
11 วังพร้าววิทยา 9 0 0 0 9
12 อนุบาลสบปราบ 8 2 1 0 11
13 บ้านนาแก้วประชารัฐ 8 1 0 0 9
14 ผาปังวิทยา 8 1 0 0 9
15 วัดนาแก้ว 8 1 0 0 9
16 บ้านสะเลียมหวาน 8 0 0 0 8
17 เสริมขวาวิทยา 7 2 0 1 9
18 ป่าตันวิทยา 7 2 0 0 9
19 ศาลาวิทยา 7 0 0 0 7
20 ห้วยแก้ววิทยา 6 1 0 0 7
21 บ้านปางอ้า 6 0 0 0 6
22 สบต๋ำวิทยา 6 0 0 0 6
23 แสลมวิทยา 6 0 0 0 6
24 อนุบาลแม่ทะ 5 1 0 0 6
25 บ้านแม่พริกบน 5 0 1 0 6
26 อ้อมอารีพิทยา 5 0 0 0 5
27 ล้อมแรดวิทยา 5 0 0 0 5
28 แม่ถอดวิทยา 5 0 0 0 5
29 บ้านเหล่า 5 0 0 0 5
30 วังหินวิทยา 5 0 0 0 5
31 บ้านแม่ทะ 5 0 0 0 5
32 ห้วยขี้นกวิทยา 5 0 0 0 5
33 อนุบาลแม่พริก 4 2 0 0 6
34 ห้วยมะเกลือวิทยา 4 1 0 0 5
35 ศรีลังกาวิทยา 4 0 0 0 4
36 วัดนาเอี้ยง 4 0 0 0 4
37 ชุมชนบ้านมั่ว 4 0 0 0 4
38 ปางกุ่มวิทยา 3 0 0 0 3
39 บ้านอ้อวิทยา 3 0 0 0 3
40 บ้านป่าตาล 3 0 0 0 3
41 บ้านอุมลอง (เถิน) 3 0 0 0 3
42 บ้านเด่น 3 0 0 0 3
43 บ้านอุมลอง (สบปราบ) 3 0 0 0 3
44 นาครัวประชาสามัคคี 3 0 0 0 3
45 ชุมชนบ้านแม่ปุ 3 0 0 0 3
46 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 1 0 0 3
47 บ้านกิ่วห้วยเบิก 2 1 0 0 3
48 ชุมชนบ้านทุ่ง 2 1 0 0 3
49 บ้านท่าช้าง 2 0 0 0 2
50 บ้านท่าผา 2 0 0 0 2
51 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 2 0 0 0 2
52 เสริมซ้ายวิทยา 2 0 0 0 2
53 แม่วะวิทยา 2 0 0 0 2
54 นาบ้านไร่วิทยา 2 0 0 0 2
55 กิ่วประชาวิทยา 2 0 0 0 2
56 บ้านศาลาสามัคคี 2 0 0 0 2
57 บ้านท่าเกวียน 2 0 0 0 2
58 บ้านวังยาว 2 0 0 0 2
59 บ้านดอนธรรม 2 0 0 0 2
60 บ้านสามขา 2 0 0 0 2
61 บ้านจอมปิง 2 0 0 0 2
62 บ้านแม่กัวะ 2 0 0 0 2
63 สุนทรศึกษา 1 1 1 1 3
64 บ้านทุ่งขาม 1 1 0 0 2
65 บ้านปงกา 1 1 0 0 2
66 บ้านแม่ทาน 1 1 0 0 2
67 บ้านหลวง 1 0 1 0 2
68 บ้านสมัย 1 0 0 0 1
69 บ้านนาดู่ 1 0 0 0 1
70 บ้านนาเบี้ย 1 0 0 0 1
71 บ้านน้ำดิบ 1 0 0 0 1
72 บ้านผาแมว 1 0 0 0 1
73 บ้านสองแควใต้ 1 0 0 0 1
74 บ้านสะพานหิน 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองเตา 1 0 0 0 1
76 บ้านเวียง 1 0 0 0 1
77 บ้านแม่วะเด่นชัย 1 0 0 0 1
78 วัดสาแล 1 0 0 0 1
79 ไทยรัฐวิทยา 47 1 0 0 0 1
80 บ้านแม่กึ๊ด 1 0 0 0 1
81 วัดสบแม่ทำ 1 0 0 0 1
82 อนุบาลเถิน 1 0 0 0 1
83 แม่มอกวิทยา 1 0 0 0 1
84 ปงหลวง 1 0 0 0 1
85 บ้านทุ่งต๋ำ 1 0 0 0 1
86 บ้านนากวาง 1 0 0 0 1
87 บ้านเหล่ายาว 1 0 0 0 1
88 บ้านแม่หลง-สบจาง 1 0 0 0 1
89 บ้านไหล่หิน 1 0 0 0 1
90 บ้านท่า 0 1 0 0 1
91 บ้านน้ำหลง 0 1 0 0 1
92 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 0 1 0 0 1
93 บ้านเข้าซ้อน 0 1 0 0 1
94 บ้านแม่ผึ้ง 0 1 0 0 1
95 ผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 0 1 0 0 1
96 บ้านนาคต 0 0 1 1 1
97 อักษรศิลป์ 0 0 0 0 0
รวม 363 44 7 3 417