สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านจัววิทยา 22 3 0 0 25
2 อนุบาลเกาะคา 20 2 0 0 22
3 ทองทิพย์วิทยา 15 1 1 0 17
4 อนุบาลเสริมงาม 14 2 1 0 17
5 ผาปังวิทยา 14 1 0 0 15
6 ต้นธงวิทยา 11 1 0 0 12
7 บ้านหลุก 11 0 0 0 11
8 แม่พุหอรบวิทยา 11 0 0 0 11
9 แม่เชียงรายวิทยา 10 4 0 0 14
10 วังพร้าววิทยา 10 0 0 0 10
11 สันโป่งวิทยา 9 3 0 0 12
12 นายางวิทยา 9 1 0 0 10
13 อนุบาลสบปราบ 8 2 1 0 11
14 บ้านนาแก้วประชารัฐ 8 1 0 0 9
15 วัดนาแก้ว 8 1 0 0 9
16 บ้านสะเลียมหวาน 8 0 0 0 8
17 ศาลาวิทยา 8 0 0 0 8
18 เสริมขวาวิทยา 7 2 0 1 9
19 ป่าตันวิทยา 7 2 0 0 9
20 ห้วยแก้ววิทยา 6 1 0 0 7
21 อนุบาลแม่ทะ 6 1 0 0 7
22 บ้านปางอ้า 6 0 0 0 6
23 สบต๋ำวิทยา 6 0 0 0 6
24 แสลมวิทยา 6 0 0 0 6
25 อนุบาลแม่พริก 5 2 0 0 7
26 ศรีลังกาวิทยา 5 1 0 0 6
27 บ้านแม่พริกบน 5 0 1 0 6
28 อ้อมอารีพิทยา 5 0 0 0 5
29 ล้อมแรดวิทยา 5 0 0 0 5
30 แม่ถอดวิทยา 5 0 0 0 5
31 บ้านศาลาสามัคคี 5 0 0 0 5
32 บ้านเหล่า 5 0 0 0 5
33 วังหินวิทยา 5 0 0 0 5
34 บ้านเด่น 5 0 0 0 5
35 บ้านแม่กัวะ 5 0 0 0 5
36 บ้านแม่ทะ 5 0 0 0 5
37 ห้วยขี้นกวิทยา 5 0 0 0 5
38 แม่มอกวิทยา 4 1 0 0 5
39 ห้วยมะเกลือวิทยา 4 1 0 0 5
40 บ้านป่าตาล 4 0 0 0 4
41 วัดนาเอี้ยง 4 0 0 0 4
42 ชุมชนบ้านมั่ว 4 0 0 0 4
43 ปางกุ่มวิทยา 3 0 0 0 3
44 บ้านอ้อวิทยา 3 0 0 0 3
45 บ้านท่าเกวียน 3 0 0 0 3
46 นาบ้านไร่วิทยา 3 0 0 0 3
47 บ้านอุมลอง (เถิน) 3 0 0 0 3
48 บ้านอุมลอง (สบปราบ) 3 0 0 0 3
49 นาครัวประชาสามัคคี 3 0 0 0 3
50 ชุมชนบ้านแม่ปุ 3 0 0 0 3
51 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 1 0 0 3
52 บ้านกิ่วห้วยเบิก 2 1 0 0 3
53 ชุมชนบ้านทุ่ง 2 1 0 0 3
54 บ้านท่าช้าง 2 0 0 0 2
55 บ้านสองแควใต้ 2 0 0 0 2
56 วัดสาแล 2 0 0 0 2
57 บ้านท่าผา 2 0 0 0 2
58 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 2 0 0 0 2
59 เสริมซ้ายวิทยา 2 0 0 0 2
60 แม่วะวิทยา 2 0 0 0 2
61 บ้านไหล่หิน 2 0 0 0 2
62 กิ่วประชาวิทยา 2 0 0 0 2
63 บ้านวังยาว 2 0 0 0 2
64 บ้านดอนธรรม 2 0 0 0 2
65 บ้านสามขา 2 0 0 0 2
66 บ้านจอมปิง 2 0 0 0 2
67 สุนทรศึกษา 1 1 1 1 3
68 บ้านทุ่งขาม 1 1 0 0 2
69 บ้านปงกา 1 1 0 0 2
70 บ้านแม่ทาน 1 1 0 0 2
71 บ้านหลวง 1 0 1 0 2
72 บ้านน้ำดิบ 1 0 0 0 1
73 บ้านสมัย 1 0 0 0 1
74 บ้านนาดู่ 1 0 0 0 1
75 บ้านนาเบี้ย 1 0 0 0 1
76 บ้านผาแมว 1 0 0 0 1
77 บ้านสะพานหิน 1 0 0 0 1
78 บ้านหนองเตา 1 0 0 0 1
79 บ้านเวียง 1 0 0 0 1
80 บ้านแม่วะเด่นชัย 1 0 0 0 1
81 ไทยรัฐวิทยา 47 1 0 0 0 1
82 บ้านแม่กึ๊ด 1 0 0 0 1
83 วัดสบแม่ทำ 1 0 0 0 1
84 อนุบาลเถิน 1 0 0 0 1
85 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 1 0 0 0 1
86 ปงหลวง 1 0 0 0 1
87 บ้านทุ่งต๋ำ 1 0 0 0 1
88 บ้านนากวาง 1 0 0 0 1
89 บ้านเหล่ายาว 1 0 0 0 1
90 บ้านแม่หลง-สบจาง 1 0 0 0 1
91 บ้านท่าเวียง 0 1 0 0 1
92 บ้านท่า 0 1 0 0 1
93 บ้านน้ำหลง 0 1 0 0 1
94 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 0 1 0 0 1
95 บ้านเข้าซ้อน 0 1 0 0 1
96 บ้านแม่ผึ้ง 0 1 0 0 1
97 ผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 0 1 0 0 1
98 บ้านนาคต 0 0 1 1 1
99 บ้านบอม 0 0 0 0 0
100 อักษรศิลป์ 0 0 0 0 0
รวม 405 47 7 3 459