หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายนพดล อินปา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายเดชะ ธีระตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสุเมธ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
8 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ทุกคน ใน สพป.ลำปาง เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ทุกคน ใน สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอทุกอำเภอ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการอำนวยการ
10 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายนพดล อินปา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
14 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
15 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
16 นายสมบัติ วันใจ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเกาะคา คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
17 นายสิงห์แก้ว ประเสริฐ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอแม่ทะ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
18 นายบรรจง สลีวงศ์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเถิน คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
19 นายประจัญ คำภีระแปง ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอสบปราบ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
20 นายจำลอง ตันทา ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเสริมงาม คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
21 นายสมบัติ ธนทรัพย์ทวี ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอแม่พริก คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
22 นางเพ็ญศรี บังเมฆ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
23 นางสาวนารีลักษณ์ แสนดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
24 นางสาวรุ่งเรือง ชูเจริญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
25 นางยุวนุช จันทราทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
26 นายสงวน รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
27 นางสาวมาลัยวัลย์ ปงกาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
28 นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
29 นายจินดา ฝั้นคำอ้าย คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
30 นายมานพ ภัคเนียรนาท ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเกาะคา 1 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
31 นายปัญญา สุจริต ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเกาะคา 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
32 นายวาด ปองรักษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอแม่ทะ 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
33 นายมาโนช ชนะพยัคฆ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอแม่ทะ 3 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
34 นายทวี ศรีธิ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอแม่ทะ 4 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
35 นายสมคิด นาคกุล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเถิน 3 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
36 นายธนัท สายต่างใจ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเถิน 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
37 นายเสน่ห์ คำสุทธิ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเถิน 4 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
38 นายอุดม ธนะสาร ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอสบปราบ 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
39 นายประธาน ยะเปียง ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเสริมงาม 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
40 นางอุดมลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
41 นายโรจนินทร์ บุญญะสิริพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
42 นางสุวารีย์ ยะนะเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
43 นายสุเมธ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
44 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
45 นางพรพิมล วิบูลย์มา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
46 นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
47 นายเดชะ ธีระตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
48 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
49 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกกลุ่ม คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
50 ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
51 นายโรจนินทร์ บุญญะสิริพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
52 นางอุดมลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
53 นางจำเนียร แก้วคำน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
54 นายจินดา ฝั้นคำอ้าย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
55 นางสุวารีย์ ยะนะเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
56 นางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
57 นางปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
58 นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
59 นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
60 นางโสภา สุภาสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
61 นางรักษ์สุดา คำดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
62 นางเกษณี ชำนาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
63 นายสาคร วลัยพรอนันต์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
64 นางพรรณพัชร พรมเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
65 นางเทียมใจ เรือนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
66 นางคณิศร อินปินตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
67 นางรัตนาภรณ์ คำเป็ก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
68 นางสายขวัญ แยบคาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
69 นางสาวจรรยวรรน์ สายวงศ์เปียง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
70 นางรัชฏาภรณ์ ปงจันตา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
71 นายเจริญชัย วัทธศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
72 นางญาณิศา อัศริยะพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
73 นายวีรพงษ์ ชุ่มเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
74 นายบดินทร์ โพธิกมล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
75 นายพงษ์พันธุ์ พรมพ้าว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
76 นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
77 นายพงษ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
78 นายสุเมธ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
79 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
80 นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
81 นางพรพิมล วิบูลย์มา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
82 นางพิทยาภรณ์ อวัชนากร นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
83 นายนพดล อินปา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
84 นายสุเมธ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
85 นายสมบัติ วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
86 นายพันธ์ ปินตาแก้ว นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
87 นายไกรสร ฟองทา นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
88 นายสมยศ สิงห์ทอน นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
89 นายนงค์คาร วิพรรณะ นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
90 นายสนิท วงศ์โห้ นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
91 คณะครูโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คณะครูโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
92 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
93 นางปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
94 นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
95 นางพรพิมล วิบูลย์มา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
96 นายประจักษ์ คำเมือง ช่างไม้ ช 4 คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
97 นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการจัดยานพาหนะ
98 นายกิตติพศ จันเต็ม หัวหน้าพนักงานขับรถ คณะกรรมการจัดยานพาหนะ
99 นายวิวัฒน์ วัฒนาอภิรักษ์ พนักงานขับรถ คณะกรรมการจัดยานพาหนะ
100 นายสนิท พุทธสอน พนักงานขับรถ คณะกรรมการจัดยานพาหนะ
101 นายถนอม ทองนันไชย พนักงานขับรถ คณะกรรมการจัดยานพาหนะ
102 นายปิยวัฒน์ รภัสสิทธิ์ พนักงานขับรถ คณะกรรมการจัดยานพาหนะ
103 นายสมยศ สิงห์ทอน พนักงานขับรถ คณะกรรมการจัดยานพาหนะ
104 นายเจริญชัย วัทธศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการจัดยานพาหนะ
105 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
106 นางยุวนุช จันทราทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
107 นางสาวอำไพ ศรีหมื่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
108 นางสุมาลี หวังรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
109 นายลิขิต เวชกามา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
110 นางสาววาลินี จำป่า เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
111 นางชื่นใจ สอนสมบูรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
112 นางภคมน พงษ์ภู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
113 นางพรพิมล วิบูลย์มา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
114 นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
115 นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
116 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
117 นายสงวน รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
118 นายสุปราณี อินต๊ะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
119 นางวัชรา แสงเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
120 นางดวงจันทร์ สลีวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
121 นางภิรญา ธีระวุฒิพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
122 นางรุ่งนภา สายสุทธนาวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
123 นางเพียงใจ จันทิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
124 นายเดชะ ธีระตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
125 นางอภิรดี พยับทอง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
126 นางอัมรินทร์ บุญเอนก โรงเรียนศาลาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
127 นางสาววันวิสาข์ ท่าจันทร์ โรงเรียนวัดนาแก้ว คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
128 นางจันทนา กาญจนัมพะ โรงเรียนศาลาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
129 นายบุญเรือน หุ่นดี โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
130 นางเสาวรีย์ รินแก้วงาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
131 นางพงษ์พันธ์ พรมพร้าว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
132 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
133 นางรัตนาภรณ์ คำเป็ก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
134 นางลัดดาวรรณ สุขจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
135 นางพรพนา ขันย่าเป้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
136 นางนิภาภัทร ตาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
137 นางจำนง อินธิแสง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
138 นางสาวสุภาพร ชาตะโชติ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
139 นางรุ่งทิวา แก้วพรมงาม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
140 นางพิชชาภา ชุมศรี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
141 นางสาวปวีณา กุณี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
142 นางพัทธ์ธีรา วัฒนาโสภาพรรณ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
143 นางปราณี สุขสันต์วิไล นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
144 นางสาวจุฑาพร หลีแก้วเครือ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
145 นางกัลยา ประพฤติ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
146 นางระเบียบ สุยะชัย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
147 นางวันเพ็ญ วงศ์สถาน นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
148 นางสาวจารุณี สุระจินดา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
149 นางสาวศิรดา ไข่มุขเลิศฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
150 นางนงเยาว์ กันทะวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
151 นางอัมพร ปัญญาเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
152 นายวีรพงษ์ ชุ่มเชื้อ เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
153 นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
154 นางเสาวรีย์ รินแก้วงาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
155 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
156 นายวีระ ปงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพร้าววิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
157 นางทิพาวดี เนาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาดผึ้ง-นาเกลือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
158 เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลเกาะคา เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
159 นางสุรีย์ วิเศษ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
160 นางสาวยุพา พรหมมา โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
161 นางพรรณพัชร พรมเพชร นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
162 นายจรูญ จวรรณตูม ผู้อำนวยการโรงเรียนสบต๋ำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย
163 นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแส่ง แม่ไฮ นากิ๋ม คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย
164 นายสมศักดิ์ สุมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะกอกนาบัว คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย
165 นายวัชรินทร์ คำกัมพล โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย
166 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย
167 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
168 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอทุกอำเภอ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
169 นายประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงแพ่ง คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
170 นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
171 นายนพปฏล จิรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
172 นายณรงค์ ซาวเขียววงศ์ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
173 นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
174 นายประดิษฐ์ สุภาสอน โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
175 นางสาวอาทิตยา จินะการ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
176 นางสาวศิรภัสสร อัมพุธ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
177 นางปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
178 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
179 นายนพดล อินปา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด
180 นายอัมรินทร์ บุญอเนก โรงเรียนศาลาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด
181 นางอรพินท์ ขอทะเสน โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด
182 นางอรพรรณ คำวงศ์ โรงเรียนนาแก้วประชารัฐ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด
183 นางวิไล ขัดผาบ โรงเรียนบ้านท่าผา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด
184 นางอภิรดี พยับทอง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด
185 นางสมพิศ รัตนวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด
186 นางเพ็ญศรี บังเมฆ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด
187 นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด
188 นายสุเมธ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
189 นางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
190 นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
191 นายพงษ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
192 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
193 นางปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]