หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 2 11 4
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 25 47 37
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 3 11 6
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 0 0 0
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 4 12 8
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 3 8 6
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 0 0 0
8 009 โรงเรียนต้นธงวิทยา 12 25 16
9 012 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 17 33 26
10 014 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 3 6 3
11 154 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 3 5 4
12 016 โรงเรียนนายางวิทยา 10 26 16
13 018 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 3 6 5
14 019 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 1 1 1
15 017 โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง 0 0 0
16 022 โรงเรียนบ้านจอมปิง 2 4 4
17 024 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 2 8 4
18 023 โรงเรียนบ้านดอนไชย 0 0 0
19 033 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 2 6 3
20 034 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1 1 1
21 032 โรงเรียนบ้านท่า 1 1 1
22 027 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 5 4
23 029 โรงเรียนบ้านท่าผา 2 10 5
24 030 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 0 0 0
25 026 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 4 7 5
26 031 โรงเรียนบ้านท่าเวียง 1 1 1
27 028 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 0 0 0
28 035 โรงเรียนบ้านนากวาง 1 6 3
29 037 โรงเรียนบ้านนาคต 2 4 2
30 039 โรงเรียนบ้านนาดง 0 0 0
31 040 โรงเรียนบ้านนาดู่ 1 3 2
32 041 โรงเรียนบ้านนาต๋ม 0 0 0
33 042 โรงเรียนบ้านนาบง 0 0 0
34 043 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1 2 2
35 036 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 9 29 16
36 044 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 0 0 0
37 047 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2 3 2
38 049 โรงเรียนบ้านน้ำหลง 1 3 2
39 046 โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ 0 0 0
40 048 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 0 0 0
41 050 โรงเรียนบ้านบอม 2 4 3
42 051 โรงเรียนบ้านปงกา 2 6 4
43 056 โรงเรียนบ้านปางอ้า 6 12 7
44 058 โรงเรียนบ้านป่าตาล 4 5 5
45 060 โรงเรียนบ้านผาแมว 1 3 2
46 080 โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง 0 0 0
47 081 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 7 4
48 082 โรงเรียนบ้านวัฒนา 0 0 0
49 084 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 5 11 7
50 085 โรงเรียนบ้านสมัย 2 11 2
51 087 โรงเรียนบ้านสองแคว 0 0 0
52 155 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 2 6 4
53 088 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1 2 2
54 089 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 8 14 11
55 090 โรงเรียนบ้านสันป่าเปา 0 0 0
56 091 โรงเรียนบ้านสันหลวง 0 0 0
57 092 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1 2 1
58 093 โรงเรียนบ้านสามขา 2 6 4
59 097 โรงเรียนบ้านหนอง 0 0 0
60 095 โรงเรียนบ้านหนองถ้อย 0 0 0
61 096 โรงเรียนบ้านหนองวัวแดง 0 0 0
62 094 โรงเรียนบ้านหนองเตา 1 1 1
63 098 โรงเรียนบ้านหลวง 2 23 7
64 100 โรงเรียนบ้านหลุก 11 22 12
65 099 โรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ 0 0 0
66 101 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 0 0 0
67 109 โรงเรียนบ้านอุมลอง (สบปราบ) 3 7 4
68 110 โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 3 9 6
69 107 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 3 18 7
70 111 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 0 0 0
71 021 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน 1 1 1
72 025 โรงเรียนบ้านเด่น 5 17 10
73 083 โรงเรียนบ้านเวียง 1 1 1
74 104 โรงเรียนบ้านเหล่า 5 7 7
75 103 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 1 1
76 020 โรงเรียนบ้านแก่น 0 0 0
77 061 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 5 11 9
78 062 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 1 1 1
79 064 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 0 0 0
80 065 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 0 0 0
81 068 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 5 14 10
82 069 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 2 8 5
83 070 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 0 0 0
84 071 โรงเรียนบ้านแม่ปุง 0 0 0
85 072 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง 1 3 2
86 073 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 6 8 7
87 077 โรงเรียนบ้านแม่วะ 0 0 0
88 076 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 1 3 2
89 078 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 1 1 1
90 079 โรงเรียนบ้านแม่ฮวก 0 0 0
91 063 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 0 0 0
92 066 โรงเรียนบ้านแม่เติน 0 0 0
93 067 โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ 0 0 0
94 074 โรงเรียนบ้านแม่เลียง 0 0 0
95 075 โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา 0 0 0
96 059 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 3 32 11
97 105 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
98 106 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 2 4 2
99 112 โรงเรียนปงหลวง 1 8 3
100 113 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 3 7 6
101 114 โรงเรียนป่าตันวิทยา 9 12 10
102 116 โรงเรียนผาปังวิทยา 17 35 26
103 123 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 5 18 7
104 124 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 10 16 15
105 125 โรงเรียนวังหินวิทยา 5 5 5
106 127 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 4 7 5
107 126 โรงเรียนวัดนาแก้ว 9 19 12
108 130 โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว 0 0 0
109 131 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 1 8 3
110 132 โรงเรียนวัดสาแล 2 7 2
111 133 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 0 0 0
112 134 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 7 15 7
113 136 โรงเรียนศาลาวิทยา 8 16 10
114 137 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 6 7 6
115 138 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 12 21 14
116 144 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 5 27 14
117 145 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 5 10 7
118 143 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 7 14 9
119 150 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 11 22 17
120 146 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 22 48 30
121 147 โรงเรียนอนุบาลเถิน 1 2 2
122 151 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 17 43 28
123 148 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 7 17 12
124 149 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 7 10 9
125 011 โรงเรียนเถิน-ท่าผา 0 0 0
126 140 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 10 16 12
127 141 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 3 11 6
128 119 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 6 24 13
129 120 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 11 27 19
130 121 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 5 10 8
131 122 โรงเรียนแม่วะวิทยา 2 6 3
132 118 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 15 34 19
133 142 โรงเรียนแสลมวิทยา 6 27 14
134 010 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 0 0 0
135 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 1 4 4
136 008 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา 0 0 0
137 115 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 1 2 2
138 135 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 2 4 2
139 139 โรงเรียนสุนทรศึกษา 4 8 4
140 153 โรงเรียนอักษรศิลป์ 1 0 0
141 152 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 5 5 5
142 117 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ 0 0 0
รวม 474 1137 722
1859


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]