หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การบริหารสมองด้วยวิธีการ Cup Song ป.1-ป.6
1. นายพงษ์พัฒน์ ปิยะลังกาโรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ
2. นางรุ่งฟ้า ชัยเมืองมาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางดวงใจ สุรินทร์โรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเฟื่องลัดดา หมื่นธรรมชัยโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
5. นายยอดคำ ทุ่งเก้าโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางสาวแสงดาว เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบุญนพดล แก้วดงตาโรงเรียนบ้านสองแควใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย วงศ์น่านโรงเรียนอนุบาลสบปราบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเด็จ สุขแว่นโรงเรียนกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
4. นางโสภา กุลาวงศ์โรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
5. นางสาววนิชญา กามะโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
6. นางสาววิลัยพร ขันคำโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
2. นายนายจักรวาล สืบปัญญาโรงเรียนบ้านปางอ้ากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ไชยคำโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายจำเรียง จิระโพธิ์โรงเรียนวัดหาดปู่ด้ายกรรมการ
5. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
6. นางสาวจันทร์แก้ว ปัญญาเรืองโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
2. นายจักรวาล สืบปัญญาโรงเรียนบ้านปางอ้ากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ไชยคำโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายจำเรียง จิระโพธิ์โรงเรียนวัดหาดปู่ด้ายกรรมการ
5. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
6. นางสาวจันทร์แก้ว ปัญญาเรืองโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ พิชัยพงศ์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางสาวพรรณรมณ ภิระโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง ฟูปลูกโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางโสภา ป้องมาโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ อินจุ้มสายโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา ใหม่กันทะโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ พิชัยพงศ์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางสาวพรรณรมณ ภิระโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง ฟูปลูกโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางโสภา ป้องมาโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ อินจุ้มสายโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา ใหม่กันทะโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ นิ่มสุวรรณโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติ บังคมเนตรโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางนิสงค์ สายสุวรรณโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
4. นายบุญนัด ขุนเสถียรโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
5. นายกิติคุณ ธรรมวันทาโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นายนิพนธ์ ฉัตรคำโรงเรียนศักดิ์สุนันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ นิ่มสุวรรณโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติ บังคมเนตรโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางนิสงค์ สายสุวรรณโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
4. นางบุญนัด ขุนเสถียรโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
5. นายกิติคุณ ธรรมวันทาโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นายนิพนธ์ ฉัตรคำโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายนพดล ยศเรืองศรีโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางวารุณี เพ็ชรแจ้งโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพนมพร กาวีโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นางวิภาวดี มิ่งเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณโรงเรียนวัดนาเอี้ยงกรรมการ
6. นางศิริพร วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหลุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายนพดล ยศเรืองศรีโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางวารุณี เพ็ชรแจ้งโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพนมพร กาวีโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นางวิภาวดี มิ่งเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณโรงเรียนวัดนาเอี้ยงกรรมการ
6. นางศิริพร วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหลุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนพดล ยศเรืองศรีโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางวารุณี เพ็ชรแจ้งโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพนมพร กาวีโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นางวิภาวดี มิ่งเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณโรงเรียนวัดนาเอี้ยงกรรมการ
6. นางศิริพร วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหลุกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางมณีวรรณ ตันติดาราภัทรโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ พงษ์บุปผาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อุดแควโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นายวิเชียร ศุภศรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางชลลดา คนซื่อโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางอำพร แก้วมาโรงเรียนบ้านทุ่งขามกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางมณีวรรณ ตันติดาราภัทรโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ พงษ์บุปผาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อุดแควโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นายวิเชียร ศุภศรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางชลลดา คนซื่อโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางอำพร แก้วมาโรงเรียนบ้านทุ่งขามกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ ตันติดาราภัทรโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ พงษ์บุปผาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อุดแควโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นายวิเชียร ศุภศรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางชลลดา คนซื่อโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางอำพร แก้วมาโรงเรียนบ้านทุ่งขามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวสำลี มิ่งเชื้อโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางสุวนิตย์ รัตนศุภศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พุทธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางยุพิน อบหอมโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางอัจฉราวรรณ ราชนำปนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นายเจริญ เรืองจิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวสำลี มิ่งเชื้อโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางสุวนิตย์ รัตนศุภศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พุทธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางยุพิน อบหอมโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางอัจฉราวรรณ ราชนำปนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นายเจริญ เรืองจิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสำลี มิ่งเชื้อโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นายสุวนิตย์ รัตนศุภศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พุทธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางยุพิน อบหอมโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางอัจฉราวรรณ ราชนำปนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นายเจริญ เรืองจิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางธิติพร ใจอาษาโรงเรียนแม่วะวิทยากรรมการ
2. นายพอเจต จอมวงค์โรงเรียนบ้านป่าจ้ำกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ตะสะโรงเรียนบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ตาธิโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางพรอำไพ วงศ์เรือนโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นางนงลักษณ์ ต้นปลูกโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางธิติพร ใจอาษาโรงเรียนแม่วะวิทยากรรมการ
2. นายพอเจต จอมวงค์โรงเรียนบ้านป่าจ้ำกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ตะสะโรงเรียนบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ตาธิโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางพรอำไพ วงศ์เรือนโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นางนงลักษณ์ ต้นปลูกโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิน ทองประเสริฐโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสมาน คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางวัชรียา ใจสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิน ทองประเสริฐโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสมาน คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางวัชรียา ใจสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิน ทองประเสริฐโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสมาน คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นายวัชรียา ใจสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อินว่านโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
2. นายวิเชียร ประสานศรีโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
3. นางสาวปราณสมร ทิพย์แดงโรงเรียนบ้านอ้อกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ตาธิโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางสาวละอองศรี เรือนทองโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
6. นางแสงจันทร์ บังเมฆโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายปริญญา กลั่นตาโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
2. นางสาวมนทิรา ไชยสารโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนน้ำโท้ง – บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นายอภิชาติ ไชยเมืองชื่นโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
6. นางอำพร พรมเรืองโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายปริญญา กลั่นตาโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
2. นางสาวมนทิรา ไชยสารโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนน้ำโท้ง – บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นายอภิชาติ ไชยเมืองชื่นโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
6. นางอำพร พรมเรืองโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กลั่นตาโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
2. นางสาวมนทิรา ไชยสารโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนน้ำโท้ง – บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นายอภิชาติ ไชยเมืองชื่นโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
6. นางอำพร พรมเรืองโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายทวี ปุกคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางประภาศรี เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายทวี ปุกคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางประภาศรี เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางอ้จฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางประภาศรี เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัวกรรมการ
6. นายทวี ปุกคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นายสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายทวี ปุกคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางประภาศรี เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายภานุพงษ์ เทพอาภาโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายทวี ปุกคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสุพร คำกัมพลโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางลลิตา จุมดวงโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุจรี อองกุลนะโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทนา กาญจนัมพะโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายภานุพงษ์ เทพอาภาโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายทวี ปุกคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสุพร คำกัมพลโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางลลิตา จุมดวงโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุจรี อองกุลนะโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทนา กาญจนัมพะโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภานุพงษ์ เทพอาภาโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายทวี ปุกคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสุพร คำกัมพลโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภานุพงษ์ เทพอาภาโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายทวี ปุกคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสุพร คำกัมพลโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางลลิตา จุมดวงโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุจรี อองกุลนะโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทนา กาญจนัมพะโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวระตินุช หนูเครือโรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
3. นายขจรเกียรติ คำเสนโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางวราลักษณ์ นุชนาฏโรงเรียนบ้านป่าแข (อุดมสัทธานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางลลิตา จุมดวงโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุจรี อองกุลนะโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทนา กาญจนัมพะโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวระตินุช หนูเครือโรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
3. นายขจรเกียรติ คำเสนโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางวราลักษณ์ นุชนาฏโรงเรียนบ้านป่าแข (อุดมสัทธานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวระตินุช หนูเครือโรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
3. นายขจรเกียรติ คำเสนโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางวราลักษณ์ นุชนาฏโรงเรียนบ้านป่าแข (อุดมสัทธานุกูล)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชัยชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
2. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นายจินพัชญ์ ปัทมแก้วโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวระตินุช หนูเครือโรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
3. นายขจรเกียรติ คำเสนโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางวราลักษณ์ นุชนาฏโรงเรียนบ้านป่าแข (อุดมสัทธานุกูล)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายชัชชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
2. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นายจินพัชญ์ ปัทมแก้วโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี พยับทองโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางยุพิน ศรีสมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองถ้อยกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ถาน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา)กรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ พาสุริยันต์โรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
5. นางอรวรรณ ด่านจรูญโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอภิรดี พยับทองโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางยุพิน ศรีสมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองถ้อยกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ถาน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา)กรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ พาสุริยันต์โรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
5. นางอรวรรณ ด่านจรูญโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี พยับทองโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางยุพิน ศรีสมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองถ้อยกรรมการ
3. นางนาฏอนงค์ หมุดปินโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ พาสุริยันต์โรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
5. นางอรวรรณ ด่านจรูญโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางจันทร์ฉาย วังหล่อโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอภิรดี พยับทองโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางยุพิน ศรีสมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองถ้อยกรรมการ
3. นางนาฏอนงค์ หมุดปินโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ พาสุริยันต์โรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
5. นางอรวรรณ ด่านจรูญโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางจันทร์ฉาย วังหล่อโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมโชค คำแสนโรงเรียนบ้านนาคตกรรมการ
2. นางสาวปราณสมร ทิพย์แดงโรงเรียนบ้านปงกากรรมการ
3. นางอารีรัตน์ เวสิยากุลโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ชมภูศรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
5. นายจีรภักดิ์ ลือเมืองโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมโชค คำแสนโรงเรียนบ้านนาคตกรรมการ
2. นางสาวปราณสมร ทิพย์แดงโรงเรียนบ้านปงกากรรมการ
3. นางอารีรัตน์ เวสิยากุลโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ชมภูศรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
5. นายจีรภักดิ์ ลือเมืองโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธนภูมิ สุรงครัตน์โรงเรียนบ้านนาดู่ประธานกรรมการ
2. นายสุจิณ เกตุสุภะโรงเรียนต้นธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบรรเจิด ดวงบุรงค์โรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นายสมจิตต์ สุภกาลมงคลโรงเรียนบ้านดอนธรรมกรรมการ
5. นายชวลิต ไทยบัณฑิตโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางนิภาภรณ์ วัฒนานันท์โรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ วรรณประเวศโรงเรียนวัดสาแลประธานกรรมการ
2. นายมานัด ไชยแก้วโรงเรียนแสลมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรหมมิฬ ยะนะโยโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
4. นายสง่า ตามวงศ์โรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ เครือปัญญาโรงเรียนแสลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนุสาคร ปันปวงโรงเรียนบ้านแม่ทะรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นวลอนงค์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
4. นายมานพ ธิวงศ์ษาโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ คำสอนโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
6. นายปิยะพงศ์ หมุดปินโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพวงเพ็ญ พาสุริยันตร์โรงเรียนนายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทับทิม ตันประเสริฐโรงเรียนต้นธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางระเบียบ ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางอาภรณ์ สุจริตโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
6. นางภัทรศรี บุญสูงโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ญ พาสุริยันตร์โรงเรียนนายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทับทิม ตันประเสริฐโรงเรียนต้นธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางอาภรณ์ สุจริตโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นางสาวสนธยา หล่อเสถียรโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นางภัทรศรี บุญสูงโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ เขื่อนใจโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ถึงสุขโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายเอกชัย จันทราชโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นายสฤษฎิชัย ยะโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายณัฐวุฒิ อินต๊ะกันโรงเรียนบ้านนาเบี้ยกรรมการ
2. นางสาววิริยา พะยอมโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางสุดาดวง วงศ์ราษีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
4. นางสาวกุณฑล พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
5. นายชลปภัส ปัญญาคำโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
6. นางสาวสุธารัตน์ สุกันโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ บุญสมปานโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นางสาวจิตติมา ก๋าทองโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายเศรษฐวุฒิ คัมภีพิทักษ์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางศรีนภา ขานไขโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางสาวยุวธิดา ใหม่กันทะโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนพดล สืบเครือพรมโรงเรียนบ้านปางอ้ากรรมการ
2. นางสาววิริยา พะยอมโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุภาสอนโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
4. นางสาวกุณฑล พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
5. นายชลปภัส ปัญญาคำโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
6. นางสาวสุธารัตน์ สุกันโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกวิทย์ ชัยลังกาโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา ก๋าทองโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายประดิษฐ์ สุภาสอนโรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา ยินดีโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางนุชวรินทร์ เปียประเสริฐโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นางสาวนลิดา ด่านอินถาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทันใจโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางขนิษฐา ยินดีโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาววาสนา อิ่มจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนุชวรินทร์ เปียประเสริฐโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นางสาวนลินดา ด่านอินถาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทันใจโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางขนิษฐา ยินดีโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาววาสนา อิ่มจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา อิ่มจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางนารินทร์ มากบุญโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายบรรจง บุญมาโรงเรียนบ้านแม่ทานกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ ทันใจโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางจารุวรรณ กอบัวโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา อิ่มจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางนารินทร์ มากบุญโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายบรรจง บุญมาโรงเรียนบ้านแม่ทานกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ ทันใจโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางจารุวรรณ กอบัวโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางศิริญญา คำฟูโรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋นกรรมการ
2. นางสาววิริยา พะยอมโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุภาสอนโรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)กรรมการ
4. นางสาวกุณฑล พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
5. นายชลปภัส ปัญญาคำโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
6. นางสาวสุธารัตน์ สุกันโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ เขื่อนใจโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ถึงสุขโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายเอกชัย จันทราชโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นายสฤษฎิชัย ยะโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ เขื่อนใจโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ถึงสุขโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายเอกชัย จันทราชโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นายสฤษฎิชัย ยะโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นายอดิเทพ ธิวงศ์สายโรงเรียนชุมชนบ้านจัวกรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางสาวศรีรุ้ง สุทธิรินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)กรรมการ
6. นายสฤษฎิชัย ยะโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นายอดิเทพ ธิวงศ์สายโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรีรุ้ง สุทธิรินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายสฤษฎิชัย ยะโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
6. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นายอดิเทพ ธิวงศ์สายโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางสาวศรีรุ้ง สุทธิรินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)กรรมการ
6. นายสฤษฎิชัย ยะโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นายอดิเทพ ธิวงศ์สายโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางสาวศรีรุ้ง สุทธิรินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)กรรมการ
6. นายสฤษฎิชัย ยะโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวบัวจันทร์ บุญสมโรงเรียนแม่มอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธวชินี มาหล้าโรงเรียนบ้านแม่พริกบนรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร อุดแควโรงเรียนบ้านอุมลองกรรมการ
4. นางเทียมจัน่ทร์ วงศ์ตาโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ไชยคันธาโรงเรียนบ้านมั่วกรรมการ
6. นางภัทรา วงศ์หล้าโรงเรียนบ้านป่าแข (อุดมสัทธานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวบัวจันทร์ บุญสมโรงเรียนแม่มอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธวชินี มาหล้าโรงเรียนบ้านแม่พริกบนรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร อุดแควโรงเรียนบ้านอุมลองกรรมการ
4. นางเทียมจัน่ทร์ วงศ์ตาโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ไชยคันธาโรงเรียนบ้านมั่วกรรมการ
6. นางภัทรา วงศ์หล้าโรงเรียนบ้านป่าแข (อุดมสัทธานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพิชัย น้อยสะปุ๋งโรงเรียนบ้านแม่กัวะประธานกรรมการ
2. นายเกษม กาวิโ่ลโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยาภรณ์ พนาเจือเพชรโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
4. นางสุนีย์ วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
5. นางสุพิณญา วงศ์ทาเครือโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
6. นางสมคิด ไทยสมัครโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย น้อยสะปุ๋งโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
2. นายเกษม กาวิโ่ลโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางจรรยาภรณ์ พนาเจือเพชรโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
4. นางสุนีย์ วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
5. นางสุพิณญา วงศ์ทาเครือโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
6. นางสมคิด ไทยสมัครโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ มุขหริวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล ไชยชะนะโรงเรียนอนุาลเสริมงามรองประธานกรรมการ
3. นางกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางเสงี่ยม คำดีโรงเรียนบ้านเข้าซ้อนกรรมการ
5. นางพริ้งเภา อินตามาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
6. นางเกษร สิงห์ชัยโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ มุขหริวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล ไชยชะนะโรงเรียนอนุาลเสริมงามรองประธานกรรมการ
3. นายกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางเสงี่ยม คำดีโรงเรียนบ้านเข้าซ้อนกรรมการ
5. นางพริ้งเภา อินตามาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
6. นางเกษร สิงห์ชัยโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุภาวรรณ อินตาคำโรงเรียนศาลาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประพล มหาวันโรงเรียนบ้านนาบงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาเรศ กันทะสรโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ อุบลศรีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสุมารัช คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางสาวเมฑิณี เมืองเดชโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายธนยศ สาริบุตรโรงเรียนบ้านอุมลองประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อินยาศรีโรงเรียนป่าตันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมจิต อุปดีโรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
4. นางชูศรี เหล่มนำชัยโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายจักรแก้ว นิลสวิทโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
6. นางสาวนิชนันท์ ปะระวรรณาโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวรรณ อินตาคำโรงเรียนศาลาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประพล มหาวันโรงเรียนบ้านนาบงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาเรศ กันทะสรโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ อุบลศรีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสุมารัช คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางสาวเมฑิณี เมืองเดชโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธนยศ สาริบุตรโรงเรียนบ้านอุมลองประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อินยาศรีโรงเรียนป่าตันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมจิต อุปดีโรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
4. นางชูศรี เหล่มนำชัยโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายจักรแก้ว นิลสวิทโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
6. นางสาวนิชนันท์ ปะระวรรณาโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเบญจา อภิชัยโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฟ้า ชัยเมืองมาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งรองประธานกรรมการ
3. นางนงคราญ ลังกาดีโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ยะเปียงโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
6. นางผาสุก ปันคำโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเบญจา อภิชัยโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฟ้า ชัยเมืองมาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งรองประธานกรรมการ
3. นางนงคราญ ลังกาดีโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ยะเปียงโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
6. นางผาสุก ปันคำโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางคนึงนิจ อยู่แจ่มโรงเรียนบ้านหลุกรองประธานกรรมการ
2. นางสุภิญญา กาจนะคงคาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางธิดาภรณ์ สุนทรวาทีโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
4. นางชโลบล แลกันทะโรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
5. นางนาฏอนงค์ ปองดองโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางสาวนภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุภิญญา กาจนะคงคาโรงเรียนปางกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ อยู่แจ่มโรงเรียนบ้านหลุกรองประธานกรรมการ
3. นางธิดาภรณ์ สุนทรวาทีโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
4. นางชโลบล แลกันทะโรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
5. นางนาฎอนงค์ ปองดองโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางสาวนภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางปิยฉัตร เสียงดีโรงเรียนนายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไล ธรรมศรโรงเรียนบ้านนาต๋มรองประธานกรรมการ
3. นางสายวสันต์ เสนาธรรมโรงเรียนบ้านท่าเวียงกรรมการ
4. นางพูนศรี สร้อยสุวรรณโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรสุรางค์ ติ๊บประจาโรงเรียนบ้านสาดผึ้ง-นาเกลือกรรมการ
6. นางสาวเฟื่องลดา หมื่นธรรมชัยโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปิยฉัตร เสียงดีโรงเรียนนายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไล ธรรมศรโรงเรียนบ้านนาต๋มรองประธานกรรมการ
3. นางสายวสันต์ เสนาธรรมโรงเรียนบ้านท่าเวียงกรรมการ
4. นางพูนศรี สร้อยสุวรรณโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรสุรางค์ ติ๊บประจาโรงเรียนบ้านสาดผึ้ง-นาเกลือกรรมการ
6. นางสาวเฟื่องลดา หมื่นธรรมชัยโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ทามณีวรรณโรงเรียนแม่วะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันทนา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านปงแพ่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรีย์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางณัฏฐา กาวิลเครือโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางสมควร บุญเลิศโรงเรียนบ้านสันป่าเปากรรมการ
6. นางวิไล ขัดผาบโรงเรียนบ้านท่าผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ทามณีวรรณโรงเรียนแม่วะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันทนา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านปงแพ่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรีย์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางณัฏฐา กาวิลเครือโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางสมควร บุญเลิศโรงเรียนบ้านสันป่าเปากรรมการ
6. นางวิไล ขัดผาบโรงเรียนบ้านท่าผากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจิตตินันท์ ตุ้ยหล้าโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นางสุพร หมื่นตาบุตรโรงเรียนบ้านน้ำโจ้กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ หลวงใหญ่โรงเรียนวัดนาเอี้ยงกรรมการ
4. นางพัชยา เครืออินต๊ะโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
5. นางจงกลนี ขันธิกุลโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวพัชราวรรณ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางดวงฤดี ขำมั่นโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
2. นางนิตธกา ปองรักษ์โรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นางขวัญใจ วงศ์ตั้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นางสันทะนา อ้วนใสโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
5. นางพัชรี ธรรมะวันทาโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
6. นางรุ่งนภา ตาธิโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามประธานกรรมการ
2. นางจันแก้ว มาน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุญชญา มณีกาศโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุลีพร อุปรีโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เก่งสาริกันโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามประธานกรรมการ
2. นางจันแก้ว มาน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุญชญา มณีกาศโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุลีพร อุปรีโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เก่งสาริกันโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามประธานกรรมการ
2. นางจันแก้ว มาน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุญชญา มณีกาศโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุลีพร อุปรีโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เก่งสาริกันโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามประธานกรรมการ
2. นางจันแก้ว มาน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุญชญา มณีกาศโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุลีพร อุปรีโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เก่งสาริกันโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามประธานกรรมการ
2. นางจันแก้ว มาน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุญชญา มณีกาศโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุลีพร อุปรีโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เก่งสาริกันโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสารโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
4. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา มะโนปิงโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสารโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
4. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา มะโนปิงโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสารโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
4. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา มะโนปิงโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสารโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
4. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา มะโนปิงโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสารโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
4. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา มะโนปิงโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสารโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
4. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา มะโนปิงโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสารโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
4. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา มะโนปิงโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสารโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
4. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา มะโนปิงโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสารโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
4. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา มะโนปิงโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสารโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
4. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา มะโนปิงโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสารโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
4. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา มะโนปิงโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคาประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ฝั้นคำอ้ายโรงเรียนผาปังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญเยี่ยม ฐิติศาสตร์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ปรากฏโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคาประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ฝั้นคำอ้ายโรงเรียนผาปังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญเยี่ยม ฐิติศาสตร์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ปรากฏโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคาประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ฝั้นคำอ้ายโรงเรียนผาปังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญเยี่ยม ฐิติศาสตร์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ปรากฏโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคาประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ฝั้นคำอ้ายโรงเรียนผาปังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญเยี่ยม ฐิติศาสตร์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ปรากฏโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคาประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ฝั้นคำอ้ายโรงเรียนผาปังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญเยี่ยม ฐิติศาสตร์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ปรากฏโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคาประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ฝั้นคำอ้ายโรงเรียนผาปังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญเยี่ยม ฐิติศาสตร์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ปรากฏโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคาประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ฝั้นคำอ้ายโรงเรียนผาปังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญเยี่ยม ฐิติศาสตร์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ปรากฏโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคาประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ฝั้นคำอ้ายโรงเรียนผาปังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญเยี่ยม ฐิติศาสตร์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ปรากฏโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคาประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ฝั้นคำอ้ายโรงเรียนผาปังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญเยี่ยม ฐิติศาสตร์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ปรากฏโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคาประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ฝั้นคำอ้ายโรงเรียนผาปังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญเยี่ยม ฐิติศาสตร์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ปรากฏโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ คำวาสโรงเรียนอนุบาลเถินรองประธานกรรมการ
3. นางกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางสมพร อินคำโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านแก่นกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ คำวาสโรงเรียนอนุบาลเถินรองประธานกรรมการ
3. นางกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางสมพร อินคำโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านแก่นกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ คำวาสโรงเรียนอนุบาลเถินรองประธานกรรมการ
3. นางกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางสมพร อินคำโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านแก่นกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ คำวาสโรงเรียนอนุบาลเถินรองประธานกรรมการ
3. นางกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางสมพร อินคำโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านแก่นกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเลอพงษ์ฺ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน แสนคำโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะโรงเรียนบ้านแม่เลียงกรรมการ
5. นางสุนีย์ ไฝเครือโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
6. นายมงคล ราชปันดิโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเลอพงษ์ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน แสนคำโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะโรงเรียนบ้านแม่เลียงกรรมการ
5. นางสุนีย์ ไฝเครือโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
6. นายมงคล ราชปันดิโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเลอพงษ์ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน แสนคำโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะโรงเรียนบ้านแม่เลียงกรรมการ
5. นางสุนีย์ ไฝเครือโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
6. นายมงคล ราชปันดิโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเลอพงษ์ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน แสนคำโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะโรงเรียนบ้านแม่เลียงกรรมการ
5. นางสุนีย์ ไฝเครือโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
6. นายมงคล ราชปันดิโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ คำวาสโรงเรียนอนุบาลเถินรองประธานกรรมการ
3. นางกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางสมพร อินคำโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านแก่นกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ คำวาสโรงเรียนอนุบาลเถินรองประธานกรรมการ
3. นางกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางสมพร อินคำโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านแก่นกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโพฆินทร์ สนิทโกศัยโรงเรียนอนุบาลสบปราบประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดอกไม้ ชัยมณีโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ศิริชุ่มโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
5. นางพวงทอง เนื่องอินต๊ะโรงเรียนบ้านท่าเวียงกรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโพฆินทร์ สนิทโกศัยโรงเรียนอนุบาลสบปราบประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดอกไม้ ชัยมณีโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ศิริชุ่มโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
5. นางพวงทอง เนื่องอินต๊ะโรงเรียนบ้านท่าเวียงกรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโพฆินทร์ สนิทโกศัยโรงเรียนอนุบาลสบปราบประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดอกไม้ ชัยมณีโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ศิริชุ่มโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
5. นางพวงทอง เนื่องอินต๊ะโรงเรียนบ้านท่าเวียงกรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเลอพงษ์ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน แสนคำโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะโรงเรียนบ้านแม่เลียงกรรมการ
5. นางสุนีย์ ไฝเครือโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
6. นายมงคล ราชปันดิโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเลอพงษ์ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน แสนคำโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะโรงเรียนบ้านแม่เลียงกรรมการ
5. นางสุนีย์ ไฝเครือโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
6. นายมงคล ราชปันดิโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]