รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศิริพิทักษ์กุลวิไล
2. เด็กชายภาณุ  ใจแก้วแดง
 
1. นางสาววรรณพร  สินธุวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพยุหะ
2. เด็กหญิงสุปวีณ์  พอชัย
 
1. นายพงษ์ศักดื์  ทรายเป็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายคัชถาเทพ  ลีนิคมพงศ์สกุล
2. เด็กชายสมชาย  ยูลึก
 
1. นายพร้อมพงษ์  ไชยชนะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  ชูมือ
2. เด็กชายประพันธ์  ซือมือ
 
1. นายพร้อมพงษ์  ไชยชนะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายปิยะณัฐ  สุคนธรัตน์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  นันตาพรม
 
1. นายจิตร  ยอดเทา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตม 1. เด็กหญิงจิลาพร  การะจักร
2. เด็กชายชุมพล  ใหม่แก้วสุข
3. เด็กหญิงพัชรา  ไทยใหม่
4. เด็กหญิงพิยะดา  เพียรินทร์
5. เด็กหญิงรัชนก  บุญสม
 
1. นายบดินทร์  สุทธินาค
2. นางปรียาดา  อินทรกำแหง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  ทนันไชยชมภู
2. เด็กหญิงณัฐติกานต์  คำตา
3. เด็กหญิงบรรณสรณ์  แสงบุญเรือง
4. เด็กหญิงพรนภา  สายธิยะ
5. เด็กชายเมธัส  สุริยา
 
1. นางสาววีณา  เอมพิณ
2. นายบพิธ  ทิพย์ศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ใชยเลิศ
2. เด็กชายพิชิต  แก้วศิริ
 
1. นางทรงศรี  ฟูใจ
2. นางสาวชมพูนุท  ทิพย์มณี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กชายณัฎฐ์นันท์  สุทน
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิทธิจู
 
1. นางกาบแก้ว  บุญคง
2. นางวรรณิภา  เอื้อกุลไพบูลย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  ทะจักร์
2. เด็กชายอภิสิทธิิ์  สมบูรณ์
 
1. นางวัชราพร  การสูงเนิน
2. นางสาววิมล  ปวนปันวงค์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงล้อมพร   ประถมพล
 
1. นางอรัญญา  กุนณะด้วง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายสหภาพ  บุญสมปาน
 
1. นางประภาศรี  ธรรมรัตนพงษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรี  มาเยอะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยิ่งนอก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจิรดา  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาคร  ผลบุญเรือง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางวิทยา 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  ขัตติหิรัญกุญ
 
1. นางยุพา  ณ ลำปาง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์แก้วมูล
 
1. นางชุติกาญจน์  นวลอนงค์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงชญาณี  บุญเลี้ยง
 
1. นางสุนันท์  เรืองจิตต์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ไชยวุฒิ
 
1. นายวรพล  ปาปลูก
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  กองประถม
2. เด็กหญิงรมิตา  อุ่นผูก
 
1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์  อินต๊ะเทพ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 1. เด็กหญิงบุณยานุช  ฉายกล้าหาญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเป็ง
 
1. นางอุไร  สายนาคำ
2. นางสาวประวีณา  วุฒิยาน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงบังอร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  เผ่ายศ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยิ่งนอก
2. นางสาวสุพัตรา  หลวงบุญมี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เจียระนัย
 
1. นางสุนันท์  เรืองจิตต์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  หอมแก่นจันทร์
2. เด็กชายปฏิวัฒน์  แจ่มวิมล
3. เด็กหญิงภานิล  เครือสบจาง
 
1. นายฉัตรมงคล  รัตนปัญญา
2. นางเกศริน  กาชัย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1. เด็กชายธีรภัทร  เทพสิงห์
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  วิจารณ์จันทร์
3. เด็กชายอนุชา  กิติวัน
 
1. นางพรรณพัทร  ทรัพย์สุข
2. นางกรรณิกา  สุภาพ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กชายกฤตกร   กลแสง
2. เด็กชายสาริน  แสงสี
3. เด็กชายเอกชัย  โสนันโต
 
1. นายประพันธ์  อูปนวล
2. นายครองลาภ  ใจธิ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กชายปฏิหารย์  จันสุกปุก
 
1. นางเกตุแก้ว  แก้วสิทธิวงศ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายวัฒนา  วัฒนาศิริโรจน์
 
1. นายนิพล  เรือนสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. นายใจเพชร  จันทร์ขาล
 
1. นายยุทธนา  การุณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแขม 1. เด็กชายธนวัฒ  โรจน์สิงห์
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตต์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงธัญญา  คงแป้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวศิน  ชุ่มใจ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แม่นธนู
 
1. นางจรรยา  ฉายศิริ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงกฤษสุดาพร  คำภาเกะ
 
1. นางจรรยา  ฉายศิริ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  กันแก้ว
 
1. นายธัญญากร  ปั้นแจ่ม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสิริยากร  สำอางค์ศรี
 
1. นางสาวรัตนา  ชมภูสืบ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ตาลดี
 
1. นางสุพิน  อริยะเครือ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โปธิตา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สันเทพ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  แก้วสาย
 
1. นายสุวรรณ  จงสัมฤทธิ์ดี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  กันธิยาใจ
 
1. นายธนวัฒน์  ต๊ะวิชัย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ใจเปียง
2. เด็กหญิงชนัสชิดา  กันธิยะ
3. เด็กชายณภัทร  บุตรสำราญ
4. เด็กหญิงณัฐญาดา  ราชลำ
5. เด็กชายทนง  ปิ่นประภาวัฒนา
6. เด็กหญิงธนัย์ชนก  ฉินพลี
7. เด็กชายธนโรจน์  สุทธิพงษ์
8. เด็กชายธีรภัทร  ทองเงิน
9. เด็กชายนพคุณ  โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงนัทช์ชนัน  ทาริน
11. เด็กชายบริวัฒน์  วงค์ต๊ะมา
12. เด็กชายปุณณภพ  วิทิตธรรมคุณ
13. เด็กชายพนัชกร  ประเสริฐศิลป์
14. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิริวงศ์
15. เด็กหญิงภัทรภร  วังชัย
16. เด็กหญิงรัชนีกร  วิจิตรจรัสแสง
17. เด็กชายวิชยนนท์  นภวงศ์ ณ อยุธยา
18. เด็กชายวิทวัส  บุญสาระวัง
19. เด็กชายศีล  สุขจีน
20. เด็กหญิงเมธาวดี  เอกรัตน์
 
1. นายถนอมศักดิ์  สุทา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายคมสันติ  จันทร์ต๊ะคำ
2. เด็กชายนพรัตน์  ภูแข่งหมอก
3. เด็กหญิงวรกานต์   ใจคำหมื่น
4. เด็กหญิงศิริจรรยา   อินต๊ะใจ
5. เด็กชายเขมวิกา  มหาวันอุดม
 
1. นายจรูญศักดิ์  เดชามาตย์
2. นายวิบูลย์ศักดิ์  กูลพรม
3. นางสาวยุพิน  คนดี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กชายอเนก  ไทยใหม่
 
1. นางสุพรรณ  โลกคำลือ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเพ็ญแข  ใจตาเสาร์
 
1. นายอนุพงษ์  สิงห์ทองไชย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำปุย 1. เด็กชายพัฒน์  วิไล
 
1. นางสาวอักษรา  ตันกาบ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนงนภัส  ภิญญาพัชญ์
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กชายศักรินทร์  สุภาคำ
 
1. นายจงรักษ์  บุญยืน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กชายกฤษณ  เจภูติ
 
1. นางภาวิณี  พันติยา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1. เด็กหญิงัมัณฑนา  วารีสีใส
 
1. นางเข็มทอง  สุภากุล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนงนภัส  ภิญญาพัชญ์
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. นายศราวุธ  จันทร์ทรายมูล
 
1. นางสมคบ  สุภากุล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวิลาสินี  สุวรรณนัง
 
1. นางจิรประภา  สุวรรณญาณะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. นายศราวุธ  จันทร์ทรายมูล
 
1. นางสมคบ  สุภากุล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กชายธนบดี  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวญานสิริ  ฌานถนอมเกียรติ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  กุลพญา
 
1. นางสาวศิวาพร  จริยา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชนิกา  พิกุลทอง
 
1. นางสาวสุพิศ  จักขุ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  วงศขาแก้ว
 
1. นางสาวกีรติกร  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มณีจันทรา
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกนกกร  อินทรชัย
2. เด็กหญิงกมลเนตร  ใจจู
3. เด็กหญิงกฤตพร  สุรชัย
4. เด็กหญิงกฤติยา  จริงมาก
5. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ขันปิงปุ๊ด
6. เด็กหญิงกัญญาพร  เสวิกา
7. เด็กหญิงกานต์พิชชา  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงขวัญมนัส  คันธวังอินทร์
9. เด็กชายจักรภัทร  ต้นตระกูล
10. เด็กชายจิรายุ  เครือนาชิต
11. เด็กชายจีรพัฒน์  วิไลวิริยะ
12. เด็กหญิงฉันทกานต์  นิลเขต
13. เด็กหญิงชิดชนก  พรมมาบุญ
14. เด็กหญิงฐิณีวัลย์  เทพปินตา
15. เด็กหญิงณัชชา  โตสงวน
16. เด็กหญิงณัฐนรี  ช่างคำ
17. เด็กหญิงตรีนุช  ปงผาบ
18. เด็กหญิงนงรวีร์  ต๊ะนางอย
19. เด็กหญิงนริสรา  ตั้งตัว
20. เด็กชายนิติชัย  วิเชียรสาร
21. เด็กหญิงปรัชญาพร  จันทร์ต๊ะคำ
22. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภูธนิก
23. เด็กหญิงปองการ  สิทธิกูลนะ
24. เด็กชายปัญญากร  นิวันติ
25. เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล
26. เด็กหญิงพัชราภร  มาเทศ
27. เด็กหญิงภณิดา  โชติกรณ์
28. เด็กหญิงภัทรลภา  ธิดา
29. เด็กชายภูรัชสะ  สร้อยเงิน
30. เด็กหญิงมีนัทรนานันท์  ชัยวงค์บุตร
31. เด็กชายรัชพล  งามจรัส
32. เด็กหญิงวรภาพร  วงค์ช่างเงิน
33. เด็กหญิงวิชาดา  ธรรมสิทธิ์
34. เด็กหญิงศจีพิชตรา  ชัยทรัพย์
35. เด็กชายสรชัช  พิพัฒน์ทิพย์สุมล
36. เด็กหญิงสวรินทร์  อารมณ์
37. เด็กชายสุวิจักขณ์   ชัยพรม
38. เด็กหญิงอริษา  เหล็กเทศ
39. เด็กหญิงเดือนรัตน์  บุตรดาบุตร
40. เด็กชายโชตยากร  ดวงเเก้ว
 
1. นายกิตติ  ผดุงภักดีกุล
2. นายอนุพงษ์  หล้านามวงศ์
3. นางสาวเสาวภา  แปลงแก้ว
4. นางสุนันทา  ยาท้วม
5. นางประวีณา  ติง
6. นางสาวจิตรตรา  ทราจารวัตย์
7. นางสาววชิรฏาว  แสงบุญเรือง
8. นางเรวดี  ปัญญาไชย
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  บุตรา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เคียงสันเทียะ
3. เด็กหญิงญาณี  มลิวัลย์
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  งิ้วเรือง
5. เด็กชายธีรเดช  ฉัตรกันทะ
6. เด็กชายนครินทร์  ธรรมสุขี
7. เด็กชายปารเมศ  มโนเปียง
8. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทวีศรี
 
1. นางนิลาวัณย์  สุวรรณจักร์
2. นางรุ่งเรือง  ขัดศรี
3. นางสาวเรียม  ก๋าขัติ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1. เด็กชายกฤษดา  หล้าธิ
2. เด็กชายชนิดกานต์  สุวรรณจักร
3. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  พรรณฉัตรมณี
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ชันพนัส
5. เด็กหญิงปราณปริยา  ชมภูชัย
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ปามาใจ
7. เด็กชายยุธาชิต  สายอุดม
8. เด็กชายศุภกฤต  สหัสแปง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ปัญญาสีห์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงทริกา  เม่งเตี๋ยน
2. เด็กหญิงสุรางค์คนา  วังโพธิ์
3. เด็กหญิงเกษา  เป็งป้อง
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  เรืองพิริยะกิจ
2. เด็กหญิงชัชลิดา  เเก้วสด
3. เด็กหญิงณครักษ์  อุทัยไกรรักษ์
4. เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์หอม
5. เด็กหญิงบุญญิสา  ธรรมวรัญญา
6. เด็กหญิงพาขวัญ  ผันผาย
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
2. นางฌาณัญญา  เเสนชมภู
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  วงค์กุลบริรักษ์
3. เด็กหญิงทัศนีย์  เเตงคง
4. เด็กหญิงทิพย์กัญญาลักษณ์  สับสน
5. เด็กหญิงปนัดดา  สมศรี
6. เด็กหญิงวราภรณ์  กองคำ
7. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สวัสดี
8. เด็กหญิงอรพิญ  วงค์เรือน
 
1. นางอัญชลี  โตเดช
2. นางจันทร์ฉาย  จิระอมรนิมิต
3. นางกันหา  ก๋าจารี
4. นางสาวสาวิณี  สารยศ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กชายตุลภัทร  ศิริรัตน์รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญไชยวงค์
3. เด็กชายประจักษ์  คำลือ
4. เด็กชายสุกฤษฎ์  มงคลทอง
5. เด็กชายเกียรติพงษ์  กาวิโล
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  วังใจฟู
2. นายจตุพล  วรรณวงค์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กชายพิชิตพล  จันทา
2. เด็กชายภูชิต  คุณสิทธิ์
 
1. นายจตุพล  วรรณวงค์
2. นางสาวเกษราภรณ์  วังใจฟู
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 1. เด็กชายณัฐนนท์  ยศปินตา
2. เด็กชายณัฐภรณ์  ยานะดี
3. เด็กชายปิยวัฒน์  กะทง
4. เด็กชายพงศกร  เเต้มรู้
5. เด็กชายวีระศักดิ์  จันเวียง
6. เด็กชายศิวัช  บุญเฉลิม
 
1. นางนวกาญจน์  ฝั้นมณีวรรณ์
2. นางสาวพูนทรัพย์  กันธิยะ
3. นางสาวนาฏยา  วงค์ชุม
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายชนกันต์  เจือจรูญสม
2. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  สลีบุญ
3. เด็กชายปฏิพล   กาเมือง
4. เด็กชายพัชร  ทากอง
5. เด็กชายรังสิมา  ชุมภูสืบ
6. เด็กชายสรวิชญ์  เต็กใจตรง
 
1. นายนิกร  ใจไหว
2. นางรวงทอง  รักษ์สกุล
3. นายสวิง  ชัยมงคล
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  ยอดคำ
2. เด็กชายชานนท์  พลรัตน์
3. เด็กชายณัฐพล  ส่วนบุญ
4. เด็กชายธันวา  วิวุฒิ
5. เด็กชายปริญญา  ตันปิงเมือง
6. เด็กชายวรุตม์  แก้ววรรณา
7. เด็กชายวัชรพงษ์  รูปเชิด
8. เด็กชายเกษฎากร  ตันปิงเมือง
 
1. นายเกรียงไกร  กอวิเศษ
2. นายธานินทร์  พรมวิชัย
3. นายธงชัย  พรหมสาย
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กชายธนพล   ไผ่โกวิทกุล
2. เด็กหญิงวันวิสา   โทน
3. เด็กหญิงสุพิชญา  มาวิเลิศ
 
1. นางมัณฑนา  สุวรรณศร
2. นางละออง  สะเภาคำ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนาท  แสงมีสี
2. เด็กหญิงอำไพพร  บุญมา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฟูเม่
 
1. นางวัชราพร  การสูงเนิน
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  วังวน
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายจิตรกานต์  อินทรวิจิตร
2. เด็กชายนพดล  ฟูสกุล
 
1. นายเอกพล  ปิกเกษม
2. นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี
 
71 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงคำจิ่ง  นายลู
2. เด็กหญิงนวลจิ่ง  นายมู
 
1. นางดาวเรือง  คชพรม
2. นายมนู  คชพรม
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงกาญจนาภา  ชัยชนะ
2. นายเกริกฤทธิ์  ภูบรรทัด
3. นายไตรภพ  อริยกีรติกุล
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นางสาวอัญชลียา  กิติโรจน์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ใจเย็น
2. เด็กหญิงสุมิตรา  เกี๋ยงแก้ว
 
1. นางอัมพร  วรรณแก้ว
2. นางสาวธัญสุธินี  เตชะธิ
 
74 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กหญิงธดาภรณ์  สายวงค์ธรรม
2. เด็กหญิงพรณิชา  หวานมีรส
 
1. นายสวัสดิ์    ละคำปา
2. นางสาวนิตยา  ชัยวงษ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงดาริกา   หล้าสมศรี
2. เด็กหญิงสุภาวดี   ศรีอรุณ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   ทรายเป็ง
2. นางสาวชไมพร  สุริยาสม
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงนันทวัลย์  คำณะ
2. เด็กหญิงอัญจิดา  แผ่นทอง
 
1. นางสายชล  พรพิจิตร
2. นางสาวธัญสุธินี  เตชะธิ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ชิดญาติ
2. เด็กหญิงศศินิภา  เผ่าทหาร
 
1. นางอัมพร  วรรณแก้ว
2. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. นายจีรเดช  ติ๊บมูล
2. เด็กชายวราวุฒิ  งิ้วเรือง
 
1. นายเอกพล  ปิกเกษม
2. นางยุวดี  แปงสนิท
 
79 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงตมิศา   หมายชอบ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์   กาใจทราย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นางกาญจนา   อินสองใจ
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายกิตติพล  พุ่มสอาด
2. เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์พรหม
 
1. นางอัมพร  วรรณแก้ว
2. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายภูริวัฒน์  เเก้วกระโทก
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยเมืองมูล
 
1. นางศรีประไพ  เป็งบุญมา
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายฐปนพงค์  พิมพะปะตัง
2. เด็กชายต้นตระการ  ช่องน้อย
3. เด็กชายภูริช  คำปาเชื้อ
 
1. นายวรเดช  ศรีเดช
2. นายอรรถพล  ชื่นกุล
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1. เด็กหญิงกชนิกา  เฟื้องแปง
2. เด็กหญิงจิฑาภรณ์  ใจธรรม
3. เด็กหญิงพีรดา  ชะนะเมืองคล
 
1. นายสมเจตน์  ไปเร็ว
2. นางสาววาสิตา  สันบุญเป็ง
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงจินดาหรา  พิรุฬสกุลวงศ์
2. นายบัญชา  ทองเจริญพร
3. นายสหรัฐ  หมูแก้วเครือ
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เตชะ
2. เด็กชายนพพร  น้อยเขียว
3. เด็กชายสงกรานต์  วงศ์ทอง
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
2. นางโสภาพรรณ์  คำบุญชู
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  คงธนปรีดาพร
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  คงธนปรีดาพร
3. เด็กชายอารมณ์  กรัณย์สิริพงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  ไชยหมอน
2. นายเจษฎา  ดอกไม้หอม
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 1. เด็กชายธีรเดช  หลักแหลม
2. เด็กชายปารเมศ  มะกันถา
3. เด็กชายอาคิม   หลักแหลม
 
1. นายทนงศักดิ์  เตจ๊ะ
2. นางสุภาภรณ์  พรมทอง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กชายธีระพงศ์  มาลัย
2. เด็กชายอนุสรณ์  วงค์แก้วมูล
3. เด็กชายอภิชาติ  หงษา
 
1. นายชาตรี  รัตนปัญญา
2. นางสาวนวพร  แก้ววิชัย
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กหญิงนันทินี  เครือจันทร์ต๊ะ
2. เด็กหญิงปฏิมาพร  เถาหมอ
3. เด็กหญิงพรประภา  ทำว่อง
4. เด็กหญิงพิชญา  เมืองคำ
5. เด็กหญิงรุจิรางค์  นายธรรม
6. เด็กหญิงเยาวเรศ  ขัดธิพงษ์
 
1. นางภาวิณี  พันติยา
2. นายธนวัตน์  รัศมีเวียงชัย
3. นางสาวนิวาริน  ศรีธิเดช
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐติญา  สระแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อิตุพร
3. เด็กหญิงธัศวรรณ  ไชยา
4. เด็กหญิงสุกันยา  พรมวิชัย
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ขันการไร่
6. เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์สา
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีวิชัย
2. นางกัญจน์ฉัตร  ยศทิธนาสกุล
3. นางสาวทรรศนีย์  บุญตันบุตร
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิกุมเพชร
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุขใส
3. เด็กหญิงเบญญาทิพย์   ฟองทา
 
1. นางละเอียด   โรจน์รุ่ง
2. นางศุภัสญา   อินต๊ะพันธ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงธิญาดา  ไผ่ป้อง
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วใจดี
3. เด็กหญิงสุมิตรตรา  ใจศิล
 
1. นายนัฐพงศ์  นำมา
2. นางบุญจิรา  ก๋าจารี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ชุมภูสืบ
2. เด็กหญิงชนิตรา  แก้ววงค์นิล
3. เด็กหญิงสุจิราพร  บุญมากัน
 
1. นางฟองจันทร์  อินทวงศ์
2. นางสุนีย์  ทองชาติ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โปต๊ะโส
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ชมภู
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  วังใจฟู
2. นายจตุพล  วรรณวงค์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เมืองลอง
2. เด็กหญิงภมเรศ  วัฒนา
3. เด็กหญิงมลธิดา  อิ่นแก้วน่าน
 
1. นางสาวเบญญาภา  เสนาบุตร
2. นางสาวแสงจันทร์  มาหลวง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงณิชา  ศรีใจอุ๊ด
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  มะโนชัย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิ
 
1. นางศุภัสญา   อินต๊ะพันธ์
2. นางละเอียด   โรจน์รุ่ง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  มงคล
2. เด็กหญิงส่วยอิง  ปูรู
3. เด็กชายอนุสรณ์  สุวรรณศร
 
1. นางสาวชาลิณี  ปิงบ้านเหล่า
2. นางปราณี  ห่อทอง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  จะกา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เครือนวล
3. เด็กหญิงสุธีรา  อินผูก
 
1. นายกนกกร  อินต๊ะรัคน์
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีชัยตัน
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กชายจิรายุ  จีระเสมานนท์
2. เด็กหญิงสุนิตา  มูลเมืองมา
3. เด็กหญิงอักษิกา  ณ ลำปาง
 
1. นางสาวชาลิณี  ปิงบ้านเหล่า
2. นางสาวเขมิสรา  ทองอยู่
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงวิภา  จะหมื่น
2. เด็กหญิงอรพรรณ  หมอยา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วสอง
 
1. นางศิรารัตน์  เรือนนาค
2. นางสาวอรอุมา  แก้วสว่าง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนวมินทร์  ปิติ
2. เด็กหญิงปภาวี  แก้วใจ
3. เด็กหญิงสุธิชา  ทองประสิทธิ์
 
1. นางเพชรรัตน์  กุญชร
2. นางปราณี  แก้วเมืองมา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กหญิงบุษราคัม  แปงปวนจู
2. เด็กหญิงประภาพร  เป็งปลูก
3. เด็กชายพิริยะ  สมเดช
 
1. นางสาวมาลินี  สูยาทร
2. นางวนิดา  สุทธหลวง
 
103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1. เด็กชายนพพร  ธรรมไชย
2. เด็กหญิงนิราภร  เกษแก้ว
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  เทพวัง
 
1. นางพิกุล  โศจิรัตน์
2. นางนฤมล  ปัญโญ
 
104 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1. เด็กหญิงภันทิลา  หลุยบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสิรินภรณ์  พรหมโลก
3. เด็กชายอนุพงษ์  เกษแก้ว
 
1. นางพิกุล  โศจิรัตน์
2. นางนฤมล  ปัญโญ
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายวรธน  ณ ลำปาง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  น้ำอ้อย
3. เด็กหญิงศศกานต์   เมืองคำ
 
1. นางสาวรัชนีกร  กาชัย
2. นางกฤษราภรณ์  รักฝูง
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กหญิงกชพร  นันตาวงศ์
2. เด็กหญิงนภัทร  หล้าสมศรี
3. เด็กหญิงอัญชญา  สุระเสน
 
1. นางศรีสุวรรณ  จำอินถา
2. นางโสภาพรรณ์  คำบุญชู
 
107 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ   มะจันทร์
2. เด็กหญิงศลิษา  เถาเปี้ยปลูก
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อินผูก
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายวัชรพล  วัชรชวาลา
2. เด็กหญิงอมลธีรา  ต้ะตุ้ย
 
1. นางประไพพร  สายเปียง
2. นางสาวธิดารัตน์  คำอินบุตร
 
109 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายมาวิน  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงสุมินตรา  หน่อใหม่
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
2. นางสมพิศ  มานิตยกุล
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายรักษ์ฐพงษ์  คำก้อน
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ศรีวงค์
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มุงเมือง
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลึจารุ
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  ปากหวาน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จำชาติ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  มะจันทร์
 
1. นางสาวปิยภัทร   อินผูก
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  พุฒตาล
 
1. นายอนุวัฒน์   สีโลปา
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงนลิน  จันตะยอด
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่มัว
3. เด็กหญิงสุวรรณา  แซ่เฮ่อ
4. เด็กหญิงอนิชา  นาคประสาท
5. เด็กหญิงอารี  แซ่ว่าง
 
1. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
2. นางสุวรรณทนา  มณีเชษฐา
3. นางสาวระวิวรรณ  พนาลึจารุ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ปะละน่าน
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลึจารุ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1. เด็กชายธีรพงค์  สุตาลังกา
 
1. นางสาวอรวรรณ  วุฒิ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวรวุฒิ  อิ่นแก้วน่าน
 
1. นายสันติ  อุปละกูล
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 72.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  โนกุล
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กหญิงปาลิตา  อินนันชัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัญญายืน
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  มะโนสม
 
1. นางภาวดี  ปั้นจักสาย
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางศรีนวล  แก้วร่วมวงค์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายปกรณ์  ไพโรจน์
 
1. นางญาดา   พันธ์เกษ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.32 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์อารีไท
 
1. นางพิมฉวี  ปิงแก้ว
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายจิรายุส  แซ่สง
2. เด็กหญิงปวิมล  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงวิไล  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวมุทิตา  เหว่าโต
2. นางสาวนพวรรณ  สารใจวงค์
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงปิยนุช  วงค์อารีไท
2. เด็กหญิงปิยมล  สุวรรณวลัย
3. เด็กหญิงพิจิตร  วงค์อารีไท
 
1. นางสุวรรณทนา  มณีเชษฐา
2. นางสมพิศ   พร้อมญาติ
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายก้องภพ  โพธิ
2. เด็กชายนวพล  มังคละ
3. เด็กชายรัฐภูมิ  เปี้ยกาศ
 
1. นายบุญส่ง  อิ่นฝั้น
2. นางสมพิศ  มานิตยกุล
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กชายฐิติพันธ์  รักเหล่า
2. เด็กชายพิรุณ  ใจเครือ
3. เด็กชายภัทรดนัย   ร้องสาคร
 
1. นายสามารถ  ณ ลำปาง
2. นายชัยมงคล  ชูประพันธ์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. นายกฤตยศ  มาลา
2. เด็กชายวีรภัทร  พรมจันทร์
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อินผูก
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กชายธราเทพ  โพธิลังกา
2. เด็กชายภูวดล  คำลือสาย
 
1. นางดาวเรือง  คชพรม
2. นายมนู  คชพรม
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำวัง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  มาลาสาย
3. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วตา
 
1. นายวิทยา  ชมเชย
2. นางสาวกลธิลดา  อักษรอินทร์
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เจริญงาม
2. เด็กชายพัชรพล  จันทร์สืบ
3. เด็กชายสมคิด  ปิงมอย
 
1. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
2. นายพัฒนพงษ์  ฟูใจ