สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 17 9 7 1 33
2 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 17 9 2 0 28
3 แม่ฮ่างวิทยา 15 6 4 0 25
4 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 15 3 1 0 19
5 บ้านอ้อน 14 8 4 1 26
6 อนุบาลห้างฉัตร 14 6 1 1 21
7 กอรวกพิทยาสรรค์ 13 9 2 1 24
8 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 13 2 1 0 16
9 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 12 13 2 0 27
10 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 10 13 2 4 25
11 แม่ก๋งวิทยา 10 9 4 1 23
12 เมืองยาววิทยา 10 9 3 2 22
13 สบป้าดวิทยา 10 6 1 0 17
14 บ้านปงสนุก 10 5 1 1 16
15 ผาแดงวิทยา 9 5 1 1 15
16 สบเมาะวิทยา 8 6 1 1 15
17 อัสสัมชัญลำปาง 8 2 1 1 11
18 วัดหลวงวิทยา 7 12 1 2 20
19 ชุมชนบ้านสันกำแพง 7 4 2 0 13
20 บ้านทุ่งหก 7 1 2 1 10
21 ลำปางวิทยา 7 0 0 0 7
22 ทุ่งฝางวิทยา 6 5 1 1 12
23 บ้านบ่อห้อ 6 4 0 0 10
24 ไทยรัฐวิทยา 85 6 3 2 0 11
25 วัดน้ำโท้ง 6 3 1 0 10
26 บ้านทุ่งกล้วย 6 2 0 0 8
27 พิชัยวิทยา 6 1 1 0 8
28 บ้านสันทราย 6 0 1 0 7
29 ทุ่งหนองขามวิทยา 5 4 1 0 10
30 บ้านแม่ตีบ 5 3 0 0 8
31 บ้านแม่ส้าน 5 1 1 0 7
32 วัดเสด็จ 4 3 2 1 9
33 วอแก้ววิทยา 4 3 0 0 7
34 บ้านทาน 4 2 0 0 6
35 บ้านสัน 4 1 0 0 5
36 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 4 0 0 2 4
37 บ้านหมากหัววัง 4 0 0 0 4
38 ธงชัยวิทยา 3 5 0 1 8
39 อรุโณทัย 3 3 0 0 6
40 พินิจวิทยา 3 1 1 0 5
41 วัดทุ่งโจ้ 3 1 0 0 4
42 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 2 7 1 0 10
43 วัดสบจาง 2 4 1 0 7
44 บ้านจำค่า 2 1 1 0 4
45 บ้านทรายมูล 2 1 1 0 4
46 วัดบ้านแขม 2 1 0 0 3
47 บ้านจำปุย 2 1 0 0 3
48 บ้านวังตม 2 1 0 0 3
49 มัธยมวิทยา 2 1 0 0 3
50 ดอนไชยวิทยา 2 0 1 0 3
51 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 2 0 1 0 3
52 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 2 0 1 0 3
53 บ้านแม่ตาลน้อย 2 0 1 0 3
54 วัดหัวฝาย 2 0 0 1 2
55 ไตรภพวิทยา 2 0 0 0 2
56 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 2 0 0 0 2
57 บ้านหลวงใต้ 2 0 0 0 2
58 แม่แป้นวิทยา 2 0 0 0 2
59 บ้านบุญนาค 2 0 0 0 2
60 บ้านเหล่า 1 4 1 0 6
61 บ้านนาแช่ 1 3 1 0 5
62 บ้านโป่งขวาก 1 2 0 0 3
63 บ้านปงวัง 1 1 2 1 4
64 สบมายสามัคคีวิทยา 1 1 1 0 3
65 บ้านกาด 1 1 0 1 2
66 บ้านโทกหัวช้าง 1 1 0 0 2
67 บ้านงิ้วงาม 1 1 0 0 2
68 บ้านทุ่ง 1 1 0 0 2
69 บ้านปันง้าว 1 1 0 0 2
70 วัดพระเจ้านั่งแท่น 1 1 0 0 2
71 บ้านแม่เฟือง 1 0 1 0 2
72 บ้านปงยางคก 1 0 0 2 1
73 บ้านสบพลึง 1 0 0 1 1
74 บ้านใหม่ 1 0 0 1 1
75 บ้านหัวทุ่ง 1 0 0 0 1
76 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 0 0 0 1
77 ชุมชนบ้านแหง 1 0 0 0 1
78 บ้านกาศเมฆ 1 0 0 0 1
79 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 1 0 0 0 1
80 วัดบ้านสัก 1 0 0 0 1
81 สบพลึง 1 0 0 0 1
82 บ้านนาสัก 1 0 0 0 1
83 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 1 0 0 0 1
84 วัดค่ากลาง 1 0 0 0 1
85 วัดท่าสี 1 0 0 0 1
86 บ้านยางอ้อย 0 2 2 0 4
87 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 2 0 1 2
88 บ้านห้วยอูน 0 2 0 0 2
89 ชุมชนบ้านทราย 0 1 0 2 1
90 บ้านท่าโทก 0 1 0 0 1
91 บ้านแม่จาง 0 1 0 0 1
92 วัดบ้านแขม 0 1 0 0 1
93 บ้านทุ่งกู่ด้าย 0 1 0 0 1
94 บ้านหัวทุ่ง 0 1 0 0 1
95 บ้านแม่งาวใต้ 0 1 0 0 1
96 วัดบ้านฮ่อง 0 1 0 0 1
97 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 1 0 0 1
98 วิชชานารี 0 1 0 0 1
99 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 0 1 0 0 1
100 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 0 1 1 1
101 บ้านสำเภา 0 0 1 0 1
102 ธงชัยวิทยา 0 0 0 1 0
103 ประชาวิทย์ 0 0 0 1 0
104 อนุบาลห้างฉัตร 0 0 0 1 0
105 วัดทุ่งโจ้ 0 0 0 0 0
รวม 388 233 72 37 730