สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 23 9 7 1 39
2 กอรวกพิทยาสรรค์ 18 10 2 1 30
3 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 17 9 2 0 28
4 แม่ฮ่างวิทยา 15 6 4 0 25
5 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 15 3 1 0 19
6 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 15 3 0 0 18
7 บ้านอ้อน 14 8 4 1 26
8 อนุบาลห้างฉัตร 14 6 1 1 21
9 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 13 2 1 0 16
10 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 12 13 2 0 27
11 แม่ก๋งวิทยา 11 9 4 1 24
12 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 10 13 2 4 25
13 เมืองยาววิทยา 10 9 3 2 22
14 สบป้าดวิทยา 10 6 1 0 17
15 บ้านปงสนุก 10 5 1 1 16
16 สบเมาะวิทยา 9 8 1 1 18
17 ผาแดงวิทยา 9 5 1 1 15
18 อัสสัมชัญลำปาง 8 2 1 1 11
19 วัดหลวงวิทยา 7 12 1 2 20
20 ชุมชนบ้านสันกำแพง 7 4 2 0 13
21 บ้านสบพลึง 7 4 0 1 11
22 บ้านแม่ตีบ 7 3 0 0 10
23 บ้านทุ่งหก 7 1 2 1 10
24 วัดพระเจ้านั่งแท่น 7 0 0 0 7
25 ลำปางวิทยา 7 0 0 0 7
26 ทุ่งฝางวิทยา 6 5 1 1 12
27 บ้านบ่อห้อ 6 4 0 0 10
28 วัดเสด็จ 6 3 2 1 11
29 ไทยรัฐวิทยา 85 6 3 2 0 11
30 วัดน้ำโท้ง 6 3 1 0 10
31 บ้านทุ่งกล้วย 6 2 0 0 8
32 พิชัยวิทยา 6 1 1 0 8
33 บ้านสันทราย 6 0 1 0 7
34 ทุ่งหนองขามวิทยา 5 4 1 0 10
35 บ้านแม่ส้าน 5 1 1 0 7
36 บ้านสัน 5 1 0 0 6
37 วัดหลวงวิทยา 5 0 0 0 5
38 วอแก้ววิทยา 4 3 0 0 7
39 บ้านทาน 4 2 0 0 6
40 บ้านทุ่งหก 4 0 1 0 5
41 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 4 0 0 2 4
42 บ้านหมากหัววัง 4 0 0 0 4
43 ธงชัยวิทยา 3 6 0 1 9
44 อรุโณทัย 3 3 0 0 6
45 พินิจวิทยา 3 1 1 0 5
46 วัดทุ่งโจ้ 3 1 0 0 4
47 บ้านหมากหัววัง 3 0 0 0 3
48 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 2 7 1 0 10
49 วัดสบจาง 2 4 1 0 7
50 บ้านนาแช่ 2 3 1 0 6
51 บ้านจำค่า 2 1 1 0 4
52 บ้านทรายมูล 2 1 1 0 4
53 บ้านจำปุย 2 1 0 0 3
54 วัดบ้านแขม 2 1 0 0 3
55 บ้านวังตม 2 1 0 0 3
56 มัธยมวิทยา 2 1 0 0 3
57 ดอนไชยวิทยา 2 0 1 0 3
58 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 2 0 1 0 3
59 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 2 0 1 0 3
60 บ้านแม่ตาลน้อย 2 0 1 0 3
61 วัดหัวฝาย 2 0 0 1 2
62 ไตรภพวิทยา 2 0 0 0 2
63 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 2 0 0 0 2
64 ชุมชนบ้านสันกำแพง 2 0 0 0 2
65 บ้านหลวงใต้ 2 0 0 0 2
66 แม่แป้นวิทยา 2 0 0 0 2
67 บ้านบุญนาค 2 0 0 0 2
68 บ้านเหล่า 1 4 1 0 6
69 บ้านแม่เฟือง 1 2 1 0 4
70 บ้านโป่งขวาก 1 2 0 0 3
71 บ้านปงวัง 1 1 2 1 4
72 สบมายสามัคคีวิทยา 1 1 1 0 3
73 บ้านกาด 1 1 0 1 2
74 บ้านปงสนุก 1 1 0 0 2
75 บ้านโทกหัวช้าง 1 1 0 0 2
76 บ้านงิ้วงาม 1 1 0 0 2
77 บ้านทุ่ง 1 1 0 0 2
78 บ้านปันง้าว 1 1 0 0 2
79 วัดพระเจ้านั่งแท่น 1 1 0 0 2
80 บ้านแม่เฟือง 1 0 1 0 2
81 บ้านปงยางคก 1 0 0 2 1
82 ธงชัยวิทยา 1 0 0 1 1
83 บ้านใหม่ 1 0 0 1 1
84 บ้านหัวทุ่ง 1 0 0 0 1
85 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 0 0 0 1
86 ชุมชนบ้านแหง 1 0 0 0 1
87 บ้านกาศเมฆ 1 0 0 0 1
88 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 1 0 0 0 1
89 พิชัยวิทยา 1 0 0 0 1
90 วัดบ้านสัก 1 0 0 0 1
91 สบพลึง 1 0 0 0 1
92 สบมายสามัคคีวิทยา 1 0 0 0 1
93 บ้านนาสัก 1 0 0 0 1
94 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 1 0 0 0 1
95 วัดค่ากลาง 1 0 0 0 1
96 วัดท่าสี 1 0 0 0 1
97 ทุ่งหนองขามวิทยา 0 4 0 0 4
98 บ้านยางอ้อย 0 2 2 0 4
99 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 2 0 1 2
100 บ้านห้วยอูน 0 2 0 0 2
101 ชุมชนบ้านทราย 0 1 0 2 1
102 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 0 1 0 1 1
103 บ้านท่าโทก 0 1 0 0 1
104 บ้านแม่จาง 0 1 0 0 1
105 วัดบ้านแขม 0 1 0 0 1
106 บ้านทุ่งกู่ด้าย 0 1 0 0 1
107 บ้านหัวทุ่ง 0 1 0 0 1
108 บ้านแม่งาวใต้ 0 1 0 0 1
109 วัดน้ำโท้ง 0 1 0 0 1
110 วัดบ้านฮ่อง 0 1 0 0 1
111 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 1 0 0 1
112 วิชชานารี 0 1 0 0 1
113 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 0 1 0 0 1
114 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 0 1 1 1
115 บ้านสำเภา 0 0 1 0 1
116 ประชาวิทย์ 0 0 0 1 0
117 อนุบาลห้างฉัตร 0 0 0 1 0
118 วัดทุ่งโจ้ 0 0 0 0 0
รวม 454 253 74 38 819