หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ลำปาง1)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสิทธิกร ชะนะกร ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ประธานกรรมการ  
2 นายประยูร เรียนปิงวัง ประธาน ประธานกรรมการ  
3 นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา  
4 นางอัญชลี โตเดช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการและเลขานุการดำเนินการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา  
5 นายฐานกร กิ่งจันทราสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา  
6 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้างปงสนุก กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา  
7 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
8 นายโอภาต โตสงวน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
9 นางสบันนา มหาวรรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
10 นายเริง ขัดทะเสมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
11 นายนภดล เตปินสาย โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
12 นางพรพรรณ ไชยเมือง โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
13 นางกุหลาบ สุริยะ โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
14 นายปริญญา เรือนปิงวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
15 นายบุญชู ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
16 นางสาวเพชรลดา วังแวว โรงเรียนบ้านทรายมูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
17 นางอรัญญา กุนณะด้วง โรงเรียนบ้างปงสนุก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
18 นางทองเพียร อิ่นแดง โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
19 นางสาวพยอม เครื่องทิพย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
20 นายสง่า วงศ์สว่าง โรงเรียนบ้านสบป้าด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
21 นางอมรรัตน์ คำภิระแปง โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
22 นางสาวทิพย์วรรณ ยิ่งนอก โรงเรียนแม่ฮ่าววิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
23 นายวิทยา ชมเชย โรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
24 นางสาวรำเพียร ต๊ะมะโน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
25 นางธันยพร อินทมาส โรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
26 นายสมคิด วงศ์แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
27 นางสาวชมพูนุช ทิพย์มณี โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
28 นางสาวกุลธิดา อักษรอินทร์ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
29 นายสุรีย์ ราชไชยา โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
30 นางอัณณ์ชญาณ์ อินต๊ะเทพ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
31 นางสาวกมลรัตน์ แก้วแกมเสือ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
32 นายชุมพล สุภานนท์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
33 นางประภาศรี ธรรมรัตน์พงษ์ โรงเรียนบ้างปงสนุก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
34 นายพศิน ทาฟู โรงเรียนบ้านสำเภา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
35 นายสมภพ คำบุญชู โรงเรียนแม่สันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
36 นายไกรทอง ณ ลำปาง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
37 นายสุรเดช ตื้อยศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
38 นางโสมลักษณ์ กูลพรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
39 นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
40 นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
41 นางศรีนวย สำอางค์ศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
42 นายรัชณพงษ์ อุฬารโชค โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
43 นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว โรงเรียนปงแสนทองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
44 นางจรรยา ฉายศิริ ข้าราชการบำนาญ สพป.ลป.เขต1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
45 นายกำธร สงวนพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
46 นายวศิน ชุ่มใจ โรงเรียนวอแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
47 นางจันทร์ฉาย ฉวีวัฒน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
48 นายสมศักดิ์ มะโนคำ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
49 นายปรัชญ์ชา ธณาธิปศิริสกุล ข้าราชการบำนาญ สพป.ลป.เขต1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
50 นายกิตติ ผดุงภักดีกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
51 นางอนงค์ สมหวัง โรงเรียนวอแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
52 นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู โรงเรียนวอแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
53 นางเบญจพร คนเที่ยง โรงเรียนเมืองยาววิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัชต์ เก่าศิริ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
55 นางอรัญญา ฟูเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
56 นางภารดี ฝั้นจักรสาย โรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
57 นางพรสิริน เกตุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
58 นางอัญชลี โตเดช โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
59 นางอำไพ ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลงาว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
60 นางมาลี เตชะพี โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
61 นางณาณัญญา แสนชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
62 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
63 นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
64 นายจรัส ไชยตา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา รองประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
65 นายวีระยุทธ ควรคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮ่างวิทยา รองประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
66 นางพรปวีณ์ ไชยณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
67 นางณัฐพัชร์ บวรภัสพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
68 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
69 นางนิลาวัณย์ สุวรรณจักร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
70 นางสุนันท์ เรืองจิตต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
71 นางยุวดี แปงสนิท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
72 นางสาวปิยาภัทร อินผูก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
73 นางรุ่งเรือง ชัดศรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
74 นายจรัส ไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
75 นายเอกรัตน์ ทาคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนพิชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับฃั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
76 นางรัตนา ขันธพร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
77 นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ ระดับฃั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
78 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
79 นางรัตนา ขันธพร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
80 นางประภา สัตย์ต่อชาติ ครูฃำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
81 นางดาวเรือง คชพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
82 นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการดำเนินการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
83 นางนิรมล เกตุวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธงชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
84 นางอำไพ ผัดวัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
85 นายจรัส ไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
86 นายมนตรี เตชะตามี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
87 นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) รองประธานคณะกรรมการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
88 นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
89 ว่าที่ร้อยตรีนายวัฒนา บุญละคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ รองประธานคณะกรรมการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
90 นายฐาณกร กิ่งจันทราสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
91 นายบุญถิ่น อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
92 นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
93 นายเอกพล ปิกเกษม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
94 นายสมเจตน์ ไปเร็ว ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการ  
95 นายปฏิรูป จันทร์ตาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อห้อ กรรมการ  
96 นางสาวดวงนภา อินยะยศ ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา กรรมการ  
97 นายเอกพล ปิกเกษม ครู โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการ  
98 นางสรวีย์ ดีสืบชาติตระกูล ครู โรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการ  
99 นางสาวกชกรณ์ แลวริด ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการ  
100 นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย์ ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการ  
101 นางทิชชากร อนันตกุล ครู โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา กรรมการ  
102 นางสาวเบญญาภา เสนาบุตร ครู โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ กรรมการ  
103 นายธงไชย จันทร์ต๊ะวงค์ ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการ  
104 นางสาวรุ่งทิวา หลักแน่น ครู โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) กรรมการ  
105 นายวรริทธิ์ กันชาติ ครู โรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการ  
106 นายสันติ ไลตระกูล ครู โรงเรียนผาแดงวิทยา กรรมการ  
107 นายสวัสดิ์ ละคำปา ครู โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา กรรมการ  
108 นายพร้อมพงษ์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา กรรมการ  
109 นายสมบัติ อรุณ ครู โรงเรียนสบเมาะวิทยา กรรมการ  
110 นางรวงทอง รักษ์สกุล ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมขน1) กรรมการ  
111 นายสัญญา แก้วหล้า ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการ  
112 นางดวงดาว รุ่งแจ้ง ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา กรรมการ  
113 นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์ ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการ  
114 นายธานินทร์ พรมวิชัย ครู โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการ  
115 นายประสิทธิ์ วันทะยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการ  
116 นางสาวสุภาวดี ทิพย์ลุ้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ  
117 นายศตวรรษ ยะรินทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ  
118 นางสาวสาวิณี สารยศ โรงเรียนบ้างปงสนุก กรรมการ  
119 นางสาววราภรณ์ สิรชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ  
120 นางสุมิตรา ชาตานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
121 นางโสภา วาณิชสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
122 นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการ  
123 นางถิรพร ธนะราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการ  
124 นางสาววิภารัตน์ คนใช้ โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ  
125 นางกันหา ก๋าจารี โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ  
126 Mrs.Desiree Santor Alberto โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ  
127 นางจันทร์ฉาย จิระอมรนิมิต โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ  
128 Miss Hermelyn Silve Marcelino โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ  
129 นางพนิดา สุประการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการ  
130 นางสมพิศ พร้อมญาติ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการ  
131 นางสุวรรณทนา มณีเชษฐา ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการ  
132 นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน  
133 นางอนงค์ นุตประวีณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
134 นางชุลีพร กอบกำ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการดำเนินงาน  
135 นางสมศรี อุดสุข ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
136 นางสาวสุปราณี ติ๊บศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
137 นางสาวขวัญภิรมย์ สุวรรณหงษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
138 นางณัฐพัชร์ บวรภัสพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
139 นางพรปวีณ์ ไชยณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
140 นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน  
141 นางอนงค์ นุตประวีณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
142 นางยุพิน อินต๊ะวงศ์ ครูโรงเรียนวัดโทกหัวช้าง คณะกรรมการดำเนินงาน  
143 นางมิ่งขวัญ สุวรรณศร โรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการดำเนินงาน  
144 นางวัชรีภรณ์ ยมนัตท์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
145 นายมนู วรรณรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
146 นายสิงห์ทอง จุมพิต ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 รองประธานกรรมการ  
147 นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 รองประธานกรรมการ  
148 นายเกรียงไกร กอวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เลขานุการ  
149 นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ เลขานุการ  
150 นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ เลขานุการ  
151 นางสาวชลันดา นิลสนธิ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เลขานุการ  
152 นายสุชาติ เตจ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
153 นายนพดล ยอดวงศ์ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
154 นางสุภา สุวรรณปิงคำ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
155 นางผ่องศรี จันทกูล ครู โรงเรียนบ้านล้อง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
156 นางสาวสมจิตร วงศ์ชัชวาลย์ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
157 นางเบญจวรรณ วงศ์ธิดา ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
158 นางเทียมทอง ทาชุ่ม ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
159 นางยุณี ยอดวงศ์ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
160 นายสมชาย ธรรมทอง ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
161 นายสมยศ ปัญญาชัย ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
162 นายเผชิญ เคหะลุน ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
163 นางสาววาสิตา สันบุญเป็ง ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
164 นางสาวอรวรรณ วุฒิ พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
165 นายสุวิทย์ อุปแดง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับประถม  
166 นางอัมพร วรรณแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
167 นางสาวธัญสุธินี เตชะธิ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
168 นางสาวสายชล พรพิจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
169 นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
170 นายภานุรุจ ทรายสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา  
171 นายประเสริฐ์ สุภชาติไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา  
172 นายชาติณรงค์ มณีมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัววัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา  
173 นางสุทธิพร แก้วหนองแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา  
174 นางสุมาลี ทาสุรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา  
175 นายชัยชนะ สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไคร้ เลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา  
176 นายมนตรี เตชะตามี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  
177 นางประภา สัตย์ต่อชาติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหลวงวิทยา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  
178 นางกันยา โยมงาม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
179 นางพีชาณิการ์ ถาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  

ต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]