หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 270 โรงเรียน 0 0 0
2 001 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 31 66 47
3 002 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1 0 0
4 003 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 0 0 0
5 004 โรงเรียนกอรวกวิทยาสรรค์ 0 0 0
6 005 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 3 11 7
8 008 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 0 0 0
9 009 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 40 76 58
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 0 0 0
11 011 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 0 0 0
12 014 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง 1 0 0
13 015 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง 0 0 0
14 016 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 13 30 22
15 017 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 2 2 2
16 012 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 2 2 2
17 013 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 0 0 0
18 018 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 1 1 1
19 019 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 0 0 0
20 021 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 3 6 4
21 023 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 13 20 18
22 024 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 0 0 0
23 025 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 0 0 0
24 026 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 11 27 17
25 027 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 0 0 0
26 028 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 4 5 5
27 033 โรงเรียนธงชัยวิทยา 10 22 14
28 034 โรงเรียนธงชัยวิทยา 0 0 0
29 035 โรงเรียนธงชัยวิทยา 2 3 2
30 272 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 3 7 6
31 271 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 0 0 0
32 038 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 6 18 8
33 039 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 0 0 0
34 040 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 10 19 10
35 041 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 0 0 0
36 042 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 0 0 0
37 044 โรงเรียนบ้านกาด 3 11 4
38 045 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 1 3 1
39 050 โรงเรียนบ้านขุนแหง 0 0 0
40 046 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 0 0 0
41 047 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 0 0 0
42 048 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 0 0 0
43 049 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 0 0 0
44 051 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 2 5 4
45 052 โรงเรียนบ้านจำ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก) 0 0 0
46 053 โรงเรียนบ้านจำค่า 4 6 6
47 054 โรงเรียนบ้านจำค่า 0 0 0
48 055 โรงเรียนบ้านจำปุย 0 0 0
49 056 โรงเรียนบ้านจำปุย 4 8 6
50 057 โรงเรียนบ้านดอนหัววัง (เรียนรวมโรงเรียนอนุบาล ห้างฉัตร) 0 0 0
51 058 โรงเรียนบ้านทรายมูล 4 9 7
52 061 โรงเรียนบ้านทาน 6 13 10
53 063 โรงเรียนบ้านทุ่ง 2 4 3
54 064 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 8 17 9
55 065 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 0 0 0
56 066 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย 1 3 2
57 068 โรงเรียนบ้านทุ่งผา (เรียนรวมโรงเรียนบ้านทุ่งหก) 0 0 0
58 069 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 0 0 0
59 070 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 0 0 0
60 071 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 11 22 18
61 072 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 5 12 9
62 073 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 0 0 0
63 067 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน 0 0 0
64 062 โรงเรียนบ้านท่าล้อ 0 0 0
65 059 โรงเรียนบ้านท่าโทก 1 2 1
66 060 โรงเรียนบ้านท่าโทก 0 0 0
67 078 โรงเรียนบ้านนาสัก 1 3 2
68 076 โรงเรียนบ้านนาแช่ 6 12 10
69 077 โรงเรียนบ้านนาแช่ 0 0 0
70 083 โรงเรียนบ้านบุญนาค 2 3 3
71 082 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 0 0 0
72 079 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 11 23 16
73 080 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 0 0 0
74 081 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 0 0 0
75 087 โรงเรียนบ้านปงยางคก 3 5 2
76 088 โรงเรียนบ้านปงวัง 5 16 7
77 089 โรงเรียนบ้านปงวัง 0 0 0
78 090 โรงเรียนบ้านปงสนุก 17 71 33
79 091 โรงเรียนบ้านปงสนุก 2 2 2
80 084 โรงเรียนบ้านปงเตา (เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยอูน) 0 0 0
81 086 โรงเรียนบ้านปงแท่น 0 0 0
82 085 โรงเรียนบ้านปงใต้ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก) 0 0 0
83 092 โรงเรียนบ้านปันง้าว 2 7 4
84 093 โรงเรียนบ้านปันง้าว 0 0 0
85 094 โรงเรียนบ้านปันเต้า 0 0 0
86 095 โรงเรียนบ้านปันเหนือ 0 0 0
87 097 โรงเรียนบ้านปางหละ 0 0 0
88 098 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0
89 099 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0
90 100 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 0 0 0
91 096 โรงเรียนบ้านป่าไคร้ 0 0 0
92 104 โรงเรียนบ้านพระบาท 0 0 0
93 105 โรงเรียนบ้านพระบาท 0 0 0
94 122 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 4 4 4
95 123 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 0 0 0
96 126 โรงเรียนบ้านลำปางกลาง 0 0 0
97 125 โรงเรียนบ้านล้อง (เรียนรวมโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา) 0 0 0
98 128 โรงเรียนบ้านวังตม 3 11 4
99 130 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 3 5 3
100 131 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 0 0 0
101 132 โรงเรียนบ้านสบค่อม 0 0 0
102 133 โรงเรียนบ้านสบค่อม 0 0 0
103 136 โรงเรียนบ้านสบป้าด 0 0 0
104 138 โรงเรียนบ้านสบป้าด 0 0 0
105 139 โรงเรียนบ้านสบพลึง 13 34 23
106 140 โรงเรียนบ้านสบพลึง 0 0 0
107 134 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 0 0 0
108 135 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 0 0 0
109 141 โรงเรียนบ้านสัน 6 18 12
110 144 โรงเรียนบ้านสัน 0 0 0
111 142 โรงเรียนบ้านสันทราย 7 19 13
112 143 โรงเรียนบ้านสันทราย 0 0 0
113 145 โรงเรียนบ้านสำเภา 1 1 1
114 146 โรงเรียนบ้านสำเภา 0 0 0
115 147 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
116 149 โรงเรียนบ้านหมอสม 0 0 0
117 150 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 4 15 9
118 151 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 3 7 5
119 148 โรงเรียนบ้านหม้อ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก) 0 0 0
120 153 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 1 6 2
121 154 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 0 0 0
122 152 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 2 4 3
123 155 โรงเรียนบ้านหวด 0 0 0
124 156 โรงเรียนบ้านหวด 0 0 0
125 165 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 1 1
126 166 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 1 1
127 158 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
128 159 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
129 160 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 0 0 0
130 161 โรงเรียนบ้านห้วยหก 0 0 0
131 162 โรงเรียนบ้านห้วยหก 0 0 0
132 163 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 2 3 2
133 164 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 0 0 0
134 157 โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง 0 0 0
135 174 โรงเรียนบ้านอ้อน 32 66 48
136 175 โรงเรียนบ้านอ้อน 0 0 0
137 176 โรงเรียนบ้านอ้อน 0 0 0
138 167 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา 0 0 0
139 129 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 0 0 0
140 168 โรงเรียนบ้านเหล่า 6 11 6
141 177 โรงเรียนบ้านเอื้อม 0 0 0
142 106 โรงเรียนบ้านแม่กวัก 0 0 0
143 107 โรงเรียนบ้านแม่กวัก 0 0 0
144 109 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 1 2 2
145 108 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า 0 0 0
146 110 โรงเรียนบ้านแม่จาง 1 5 1
147 111 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย 3 7 6
148 112 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 10 22 18
149 113 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 0 0 0
150 114 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 0 0 0
151 117 โรงเรียนบ้านแม่ยามเหนือ 0 0 0
152 118 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 7 18 11
153 119 โรงเรียนบ้านแม่หล่วง 0 0 0
154 120 โรงเรียนบ้านแม่อาง 0 0 0
155 121 โรงเรียนบ้านแม่อาง 0 0 0
156 115 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 2 8 2
157 116 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 4 7 4
158 074 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 2 5 4
159 075 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 0 0 0
160 101 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
161 102 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 3 5 4
162 103 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 0 0 0
163 172 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 5 4
164 173 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
165 169 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 30 70 38
166 170 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 0 0 0
167 171 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 0 0 0
168 124 โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 1 3 2
169 178 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 28 48 35
170 179 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 0 0 0
171 269 โรงเรียนปงวัง 0 0 0
172 180 โรงเรียนประชาวิทย์ 1 2 1
173 181 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 8 1
174 182 โรงเรียนผาแดงวิทยา 17 45 31
175 183 โรงเรียนผาแดงวิทยา 0 0 0
176 184 โรงเรียนผาแดงวิทยา 0 0 0
177 185 โรงเรียนพิชัยวิทยา 1 1 1
178 186 โรงเรียนพิชัยวิทยา 8 21 10
179 187 โรงเรียนพิชัยวิทยา 0 0 0
180 188 โรงเรียนพินิจวิทยา 5 34 9
181 189 โรงเรียนมัธยมวิทยา 3 3 3
182 190 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 0 0 0
183 204 โรงเรียนลำปางวิทยา 8 18 7
184 206 โรงเรียนวัดค่ากลาง 1 3 2
185 207 โรงเรียนวัดต้นต้อง 0 0 0
186 208 โรงเรียนวัดต้นต้อง 0 0 0
187 211 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 4 8 5
188 212 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 1 0 0
189 209 โรงเรียนวัดท่าสี 1 6 2
190 210 โรงเรียนวัดท่าสี 0 0 0
191 213 โรงเรียนวัดนาน้อย 0 0 0
192 214 โรงเรียนวัดนาน้อย 0 0 0
193 215 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 10 22 16
194 216 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1 1 1
195 223 โรงเรียนวัดบ้านสัก 1 1 1
196 224 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 1 2 1
197 219 โรงเรียนวัดบ้านเป้า 0 0 0
198 217 โรงเรียนวัดบ้านแขม 1 2 1
199 218 โรงเรียนวัดบ้านแขม 4 7 5
200 220 โรงเรียนวัดบ้านแม่ต๋ำ 0 0 0
201 127 โรงเรียนวัดบ้านแลง 0 0 0
202 221 โรงเรียนวัดบ้านแลง 0 0 0
203 222 โรงเรียนวัดบ้านแลง 0 0 0
204 225 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 2 5 4
205 226 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 7 11 8
206 227 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 1 1 1
207 228 โรงเรียนวัดสบจาง 7 11 11
208 231 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 22 50 28
209 232 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 0 0 0
210 233 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 5 8 6
211 236 โรงเรียนวัดหัวฝาย 0 0 0
212 237 โรงเรียนวัดหัวฝาย 3 8 3
213 234 โรงเรียนวัดห้วยคิง (เรียนรวมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ) 0 0 0
214 229 โรงเรียนวัดเสด็จ 12 27 20
215 230 โรงเรียนวัดเสด็จ 0 0 0
216 238 โรงเรียนวิชชานารี 1 1 1
217 243 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 18 39 29
218 244 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 0 0 0
219 245 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 0 0 0
220 273 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 3 4 3
221 137 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 17 25 18
222 246 โรงเรียนสบพลึง 1 2 1
223 247 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 3 4 4
224 248 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 1 1 1
225 249 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 0 0 0
226 250 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 21 35 27
227 251 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 0 0 0
228 252 โรงเรียนสมฤทัยวิทยา 0 0 0
229 254 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 19 44 33
230 255 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 0 0 0
231 257 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง 0 0 0
232 263 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 17 50 25
233 264 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 2 2 2
234 265 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 22 58 39
235 266 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 0 0
236 258 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 0 0 0
237 259 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 0 0 0
238 260 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1 2 2
239 261 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) 0 0 0
240 262 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 29 94 47
241 267 โรงเรียนอรุโณทัย 6 12 6
242 268 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 63 14
243 006 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 2 4 2
244 191 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 25 46 34
245 192 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 0 0 0
246 193 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 0 0 0
247 242 โรงเรียนเวียงหงส์ล้านนา 0 0 0
248 194 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 27 47 41
249 195 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 0 0 0
250 196 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 0 0 0
251 200 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 25 53 40
252 201 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 0 0 0
253 202 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 0 0 0
254 199 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สาขาแม่ฮ่างเหนือ 0 0 0
255 197 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 2 5 2
256 198 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 0 0 0
257 253 โรงเรียนแหงเหนือ 0 0 0
258 020 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 0 0 0
259 022 โรงเรียนไตรภพวิทยา 2 4 3
260 030 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 14 21 17
261 031 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 0 0 0
262 032 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 0 0 0
263 205 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 8 21 13
264 029 โรงเรียนเทศบาล6 0 0 0
รวม 847 1925 1232
3157

ต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]