หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกฤตภัฎ สันวงศ์โรงเรียนปงยางคกกรรมการ
2. นายสงบ ใจจูญโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายประคอง ปานฟองโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ จิตตรง โรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
2. นายนภดล ประทุมโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกษศินี เปิดตาโรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวศิรินารถ หมูเทพสพป.ลำปางเขต 1กรรมการ
2. นางเรณู อุตทานันท์โรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
3. นางกัญญา ไชยเนตรโรงเรียนวัดบ้านแขมกรรมการ
4. นายภุมรินทร์ ชุมสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต สิงห์หล้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1กรรมการ
2. นางสาวศิรินาถ หมูเทพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายเอกพล ปิกเกษมโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดหัวฝายกรรมการ
2. นางวรนุช จรูญโสตรโรงเรียนบ้านหวดกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา การกุณาโรงเรียนวัดท่ากลางกรรมการ
4. นางแสงเดือน ศรีรัตนาโรงเรียนแม่ก๋งเหนือกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสมศรี อุดสุขโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นางทรงศรี ฟูใจโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางชุลีพร กอบกำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นางอนงค์ นุตประวีณ์โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุารณ์)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรุจนี ทองคำโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
2. นางพัชรี เมืองยศโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุมาพร กันทะมาศโรงเรียนแม่แป้นวิทยากรรมการ
4. นายกฤษดา ศรีภูมินทร์โรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย ม่วงคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสบันนา มหาวรรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นายพรพรรณ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสบันนา มหาวรรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางพรพรรณ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอุดม สีตานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยลัยกรรมการ
3. นางสบันนา มหาวรรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จจวนชาางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางพรพรรณ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอุดม สีตานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสบันนา มหาวรรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางพรพรรณ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางโสมลักษณ์ กูลพรมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางโสมลักษณ์ กูลพรมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแล้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแล้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางโสมลักษณ์ กูลพรมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางโสมลักษณ์ กูลพรมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
3. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางศรีนวย สำอางศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
3. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคโรงเรียนเสด็จวนชยาวค์กูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางศรีนวย สำอางศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
3. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
3. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางโสมลักษณ์ กูลพรมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขโจทมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสวิง ชัยมงคลโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เกสรเกศราโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางนิลาวัณย์ สุวรรณจักร์โรงเรียนฃุมฃนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสวิง ชัยมงคลโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เกสรเกศราโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางนิลาวัณย์ สุวรรณจักร์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวสายใจ แก้วสว่างโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
2. นายสุเกษ วงศ์นามโรงเรียนบ้านกาดกรรมการ
3. นายอุดม พูดตรงโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
4. นางจริยา ธรรมทองโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
5. นายชนกันต์ จันทร์สุภาเสนโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี อำพันธ์โรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
7. นายวุฒิชัย กลิ่นทองโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนภดล วงศ์ชัชวาลย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายไพชยนต์ นาคะปรีชาโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
3. นายช่วย วันทาทรายโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ ซองการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
5. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็งโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิกร ชะนะกรโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นางรวงทอง รักษ์สกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นายสัญญา แก้วหล้าโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
4. นางดวงดาว รุ่งแจ้งโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
5. นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
6. นายเกรียงไกร กอวิเศษโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
7. นายธานินทร์ พรมวิชัยโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางชุลีกร เชี่ยวชาญโรงเรียนวัดต้นต้องกรรมการ
2. นางเพ็ญออน แสงสุขสพป.ลำปาง1กรรมการ
3. นางสุพรรณี ปิติวรนันท์โรงเรียนบ้านสักกรรมการ
4. นายพีรพันธ์ ตันวงศ์โรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสมคิด วงศ์ษาโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นางฟองจันทร์ อินทะวงศ์โรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
3. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย พรหมสายโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
5. นางนิลาวัณย์ สุวรรณจักร์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญาภา เสนาบุตรโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายสันติ ไลตระกูลโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตรโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางประวีณา ติงโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล เลิศบุณยสิทธิ์โรงเรียนวิชชันนารีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิวัตน์ กิติคำโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ ไลตระกูลโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ละคำปาโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงนภา อินยะยศโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
2. นายปฏิรูป จันทร์ตาวงค์โรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
3. นางสาวดวงนภา อินยะยศโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกพล ปิกเกษมโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
2. นางสรวีย์ ดีสืบชาติตระกูลโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
3. นางสาวกชกรณ์ แลวริดโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็งโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา หนักแน่นโรงเรียนอนุบาลงาวกรรมการ
3. นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสารโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
2. นางทิชชากร อนันตกุลโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา เสนาบุตรโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางศรุตา เหมือนจันทร์โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางสุภัตตรา สีดาสารโรงเรียนบ้านทานกรรมการ
3. นางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาทโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา หลักแน่นโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)กรรมการ
3. นายธงไชย จันทร์ต๊ะวงค์โรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุทธิกานต์ ตาจะนะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
2. นายวิทยา คำแสนเดชโรงเรียนวัดสบจางกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ ฟูใจโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเอกพล ปิกเกษมโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
2. นายวรริทธิ์ กันชาติโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
3. นางสาวดวงนภา อินยะยศโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางมณีพร ใจละอออัสสัมชัญลำปางกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ ฮ้าวบุญมีโรงเรียนบ้านแม่ฮาวกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ใจอินทร์โรงเรียนบ้านจำค่ากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล ชื่นกุลโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายวสันต์ แปงจิตต์โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสุภัสสรา กล่อมเกษมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยเลิศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3กรรมการ
3. นายโอภาส ถามลโรงเรียนวัดหัวฝายกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายพร้อมพงษ์ ไชยชนะโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
2. นายสมบัติ อรุณโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ละคำปาโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประทีป ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดท่าสีกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ผมงามโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
3. นางปรียา พันธ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ มหาวรรณโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นายบุญพักตร์ อุดมเพ็ชรโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
3. นายชาตรี รัตนปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ โพธิ์สวัสดิ์มณีโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายสุวรรณ วิญญาโรงเรียนบ้านกาดเมฆกรรมการ
3. นางผ่องศรี จันทกูลโรงเรียนบ้านล้องกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อุปนันท์โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
2. นายชัชวารินทร์ อิ่นแดงโรงเรียนบ้านเอื้อมกรรมการ
3. นายดำเกิง แก้วเมืองโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาววันทนีย์ จงอรุณทัพรังษีโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนกรรมการ
2. นางกฤษณีย์ จันทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ 110กรรมการ
3. นางนงคราญ สร้อยเงินโรงเรียนดอนไชยวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ อุปนันท์โรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
2. นางสาวสินีนาฎ ใจคำลือโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรรณี นามวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ กันตาโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
2. นางละเอียด ทาไชยวงศ์โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสุพิน จันมะโนโรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวชาลิณี ปิงบ้านเหล่าโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นายภวินท์ บุญคุ้มโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
3. นางสาววาสิตา สันบุญเป็งโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางทองทราย วงศ์อัมไชยโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
2. นายโกศล ผัดวังโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายไพบูลย์ ใจกล้าโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม คำเมืองใจโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
2. นายจตุพล วรรณวงค์โรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
3. นายประวิทย์ แสงงามโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางดาวเรือง คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นางสุดาพร สืบกาสีโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางกฤษณี คำราชโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสิริวรรณ พันธุ์กสิกรโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
2. นางภาวิณี พันติยาโรงเรียนวัดน้ำโท้งกรรมการ
3. นายศุภลักษณ์ ชัยชะนะโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางปราณี มาลูนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางกรรมการ
2. นางจรรยา สันบุญเป็งโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
3. นายกนกกร อินต๊ะรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมพร แก้วสิทธิวงศ์โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสุดาพร สืบกาสีโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางประกายทอง จันทร์จร โรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพิชฌาย์ ชูสายโรงเรียนบ้านปงใต้กรรมการ
2. นางสาวระพีพรรณ จรรยานะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร วงศ์ชัชวาลย์โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ ทองชาติโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภามาศ ดำคำโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการ
3. นางมาลิณี สูยาทรโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางละเอียด โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านหมากหัววังกรรมการ
2. นางสุมาลี ทาสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
3. นางสาวปราณี แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรจันทร์ สุวรรณสุระโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
2. นางยุพิน แก้วบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ มาหลวงโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสมดี ศรีแก้วสพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ นิศาวัฒนานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางอรรถยา ภัทรทวีพรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวชนิสรา ใจชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางกรรมการ
2. นายวาจิส กันทะวังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางกรรมการ
3. นายอินสอน จันต๊ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ทั่งเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นายสุวรรณ พิกุลหอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางกฤษราภรณ์ รักฝูงโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
6. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
7. นางภารดี ฝั้นจักสายโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ทั่งเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นายสุวรรณ พิกุลหอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางกฤษราภรณ์ รักฝูงโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
6. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
7. นางภารดี ฝั้นจักสายโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประทุม เครือแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางศิริพร อินแก้วถาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางพิมพ์พาพร จินะกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร กาชัยโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
6. นางภารดี ฝั้นจักสายโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประทุม เครือแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางศิริพร อินแก้วถาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางพิมพ์พาพร จินะกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. นางรัชนีกร กาชัยโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
6. นางภารดี ฝั้นจักสายโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางประทุม เครือแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางศิริพร อินแก้วถาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางพิมพ์พาพร จินะกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร กาชัยโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
6. นางภารดี ฝั้นจักสายโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธันยพร อินทมาสโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
7. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธันยพร อินทมาสโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
7. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธันยพร อินทมาสโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
7. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธันยพร อินทมาสโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
7. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธันยพร อินทมาสโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
7. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นางกาญจนา ถาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
7. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธันยพร อินทมาสโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
7. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธันยพร อินทมาสโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
7. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธันยพร อินทมาสโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
7. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธันยพร อินทมาสโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
7. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ศรีวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธันยพร อินทมาสโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
7. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นายเล็ก ขาวหมื่นไวโรงเรียนสอนคนตาบอดลำปางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. นายเล็ก ขาวหมื่นไวโรงเรียนสอนคนตาบอดลำปางกรรมการ
6. สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. นายเล็ก ขาวหมื่นไวโรงเรียนสอนคนตาบอดลำปางกรรมการ
6. สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. นายเล็ก ขาวหมื่นไวโรงเรียนสอนคนตาบอดลำปางกรรมการ
6. สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นายเล็ก ขาวหมื่นไวโรงเรียนสอนคนตาบอดลำปางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นายเล็ก ขาวหมื่นไวโรงเรียนสอนคนตาบอดลำปางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นายเล็ก ขาวหมื่นไวโรงเรียนสอนคนตาบอดลำปางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นายเล็ก ขาวหมื่นไวโรงเรียนสอนคนตาบอดลำปางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นายเล็ก ขาวหมื่นไวโรงเรียนสอนคนตาบอดลำปางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นายเล็ก ขาวหมื่นไวโรงเรียนสอนคนตาบอดลำปางกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดาวดี ทศมณฑลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสุมาลี แย้มสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ทั่งเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางอรวรรณ วุฒิโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญศรี อำพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
6. นางภารดี ฝั้นจักสายโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุดาวดี ทศมณฑลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสุมาลี แย้มสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ทั่งเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ วุฒิโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญศรี อำพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
6. นางภารดี ฝั้นจักสายโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสุวรรณทนา มณีเชษฐาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสุมาลี แย้มสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
5. นางพรจันทร์ สุวรรณสุระโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญศรี อำพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสุวรรณทนา มณีเชษฐาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสุมาลี แย้มสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
5. นางพรจันทร์ สุวรรณสุระโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญศรี อำพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางอรพินท์ ภักดีศุภผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางรัชนียา ทิวงค์ษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
5. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ สีโลปาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางอรพินท์ ภักดีศุภผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางรัชนียา ทิวงศ์ษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
5. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ สีโลปาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางอรพินท์ ภักดีศุภผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางรัชนียา ทิวงค์ษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
5. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ สีโลปาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางอรพินท์ ภักดีศุภผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางรัชนียา ทิวงศ์ษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
5. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ สีโลปาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสุวรรณทนา มณีเชษฐาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสุมาลี แย้มสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
5. นางพรจันทร์ สุวรรณสุระโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญศรี อำพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสุวรรณทนา มณีเชษฐาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสุมาลี แย้มสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
5. นางพรจันทร์ สุวรรณสุระโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญศรี อำพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุธินี จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นายธนชาต ยืนยงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางสรวีย์ ดีสืบชาติตระกูลโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ยาสิทธิ์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นายนิวัติ พอใจโรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
7. นายธวัช ธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากหัววังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุธินี จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นายธนชาต ยืนยงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางสรวีย์ ดีสืบชาติตระกูลโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ยาสิทธิ์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นายนิวัติ พอใจโรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
7. นายธวัช ธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากหัววังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุธินี จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นายธนชาต ยืนยงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางสรวีย์ ดีสืบชาติตระกูลโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ยาสิทธิ์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นายนิวัติ พอใจโรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
7. นายธวัช ธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากหัววังกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสุวรรณทนา มณีเชษฐาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสมพิศ มานิตกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
4. นายวิทยา ชมเชยโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธันยพร อินทมาสโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
6. นายกษิดิศวร์ สายเปียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสุวรรณทนา มณีเชษฐาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสมพิศ มานิตกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
4. นายวิทยา ชมเชยโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายกษิดิศวร์ สายเปียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ

ต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]