รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนคำ
2. เด็กชายโชคชัย  ทองเชื้อ
 
1. นางธวัลรัตน์  สังข์แสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่งาม 1. เด็กชายพายุวัฒน์  ถุงน้ำคำ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ตู๋ปาน
 
1. นายศิลป์  วิชัยคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายภูมินทร์   คำสาย
2. เด็กชายอภิรักษ์  พรหมเอาะ
 
1. นายกิตติชัย  ไชยเมืองชื่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปัญญา  แสนบุญมา
2. เด็กชายพงศ์ปณต  สวนราชฤดี
 
1. นางสาวเนตรชนก  สวัสดิ์รักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายอนุชิต    สายโรจน์
2. เด็กชายอัมฤทธิ์   คงเพชรศักดิ์
 
1. นายภานุวัตร  พันธุ์ยี่
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ท้าวทอง
2. เด็กชายฉัตริน  แตงนิ่ม
3. เด็กหญิงดารินทร์  ลาเต๊ะ
4. เด็กหญิงสุพรรณษา  ชูชาติ
5. เด็กหญิงเกวลิน  ธนารี
 
1. นางอุ่นเรือน  เมืองสองชั้น
2. นางสาวจุรีพร  ทาพวง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจนา   ชัชวาลย์ปรีชา
2. เด็กชายชานนท์   ป้องหา
3. เด็กหญิงวศินี   ใจมั่น
4. เด็กหญิงสุลักษ์หงษ์   พุทไธสง
5. เด็กหญิงอนัญญา   ทุมไทสง
 
1. นายวรวิทย์    สุขจุ่น
2. นางสาวสาวิตรี   ชาติคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงค์เปียง
2. เด็กชายธีรภัทร์  สายศร
 
1. นางชลิดา  ชินาธิปศิริธนา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชา  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
2. เด็กชายเอกชัย  หอมจันทร์
 
1. นางสาวสมหมาย  เหล่ากสิการ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ค้าสุวรรณ
2. เด็กชายชายแดน    จบปาน
 
1. นายเอนก    บุตรสิงห์
2. นางสาวรัตนาพร   โฉมอินทร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงดารา   รักไทย
 
1. นางอนันทิญา  ตรีเนตร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงซันดาลี่  ยิ้มงาม
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงโมโมเอ  ทัยเทียม
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแขยง 1. เด็กชายสิรภัทร   โสภณบุญวัฒน์
 
1. นางสาวสุภัตตรา  บรรเทา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ฟองหนองอ้อ
 
1. นางสาวสรีพัชญ์  จันทร์สอน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงหมิว  ใยบู
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐพร   นากามูระ
 
1. นายเสกสรรค์   มิ่งจันทึก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปั้นช้าง
 
1. นายเสกสรรค์   มิ่งจันทึก
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กรองแก้ว
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ลอดทอน
 
1. นางสาวณัฐฐา  แสงเฉย
2. นางสาวปรารถนานันทน์  ช่ออ่อน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอรวรา  บุญชู
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
2. นางภัควลัญชญ์  พันโชติ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงฐิติกา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
2. นางสาวพนัสนันท์  บุญเกิด
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันเรียน
 
1. นายศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงกชกร  ประกอบทรัพย์
2. เด็กหญิงสาวิตรี   ศรีวิเชียร
3. เด็กหญิงแพรวเพชร  สุ่มทอง
 
1. นายพิชัย  นวลไผ่
2. นางสาวณภัทร   งามวิลัย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กชายนพรัตน์  หนุสถิตย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยมงคล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงสม
 
1. นางสาวสุรางคนา  เพชรสุวรรณ
2. นางปราณี  ก๊กตระกูล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   โพธิบุตร
2. เด็กชายภัทรพล   เหลี่ยมหลักชัย
3. เด็กชายสุธีย์   รุ่งเรือง
 
1. นายภาณุวัฒน์   สมนึก
2. นางมยุรี   สังข์กลิ่น
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แจ้งไพร
 
1. นางสาวนริศรา  นนท์ไธสงค์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
 
1. นายกันตภณ  รักพงษ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กหญิงรัชนก  นุ่มนิ่ม
 
1. นายทินพัฒน์  บุญพงษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายวัชรพล  เหลาเจริญทวี
 
1. นายประคอง  แจ้งไพร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กชายภูวสุพัศ  ทานุวัตร
 
1. นายกันตภณ  รักพงษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังนำ้แดง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ภู่เพียรพูล
 
1. นางสาวภัทรพร  พันธุ์อุดมศักดิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงกนกพร    แซ่ตั้ง
 
1. นายแดง   อยู่พันธุ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงทรรศน์กมล  เมืองสองชั้น
 
1. นางสาวจุรีพร  ทาพวง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงจันทกานต์   แสงอรุณ
 
1. นายแดง   อยู่พันธุ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กชายกิตตินันท์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวจุรีพร  ทาพวง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายวสันต์   ชมภู
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์   ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางอำพร    อ้วนหินกอง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขเจริญ
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงคัทลิดา    เบื้องบน
 
1. นายสุชิน   ห้วยหงษ์ทอง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
 
1. นายกวี  อิทธิวัฒนะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงซาบีน่า  เบ็ญตี้โมฮัมหมัดซาบี้ร
 
1. นางสาวนริศรา  นนท์ไธสงค์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงบุญนิศา  สระสม
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังนำ้แดง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    เกิดสูง
2. เด็กหญิงบุญญารักษ์  โฉมเงิน
3. เด็กหญิงพิมพ์สุดา   ทัดตะเขียน
4. เด็กชายมีนา   อ่ำศรี
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  นวลพญา
6. เด็กชายศรายุธ    พิกุลทอง
7. เด็กชายศรายุธ    สุ่มงาม
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์    สอนสุข
9. เด็กหญิงสุกัญญา  วินจีน
 
1. นายแดง    อยู่พันธุ์
2. นางวสุกาญจน์    แซ่จันทร์
3. นายคำเคน  สอนนอก
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนงาม 1. เด็กชายคมชิต  แซ่จึง
2. เด็กชายณัฐวัชร  ศรีฉ่ำ
3. เด็กชายธนัช  แสงอรุณ
4. เด็กชายนครินทร์  รัตนสูตร
5. เด็กหญิงนัทธมน  พิมพา
6. เด็กชายปัญจพล  กาละภักดี
7. เด็กชายปิติกร  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงพัทธมน  พิลึก
9. เด็กชายภานุวัตร  ชาญฉัตร
10. เด็กชายภูริณัฐ  มีบุญ
11. เด็กชายวรนาท  สรรพศรี
12. เด็กชายศรัญยู  สังเกตุการ
 
1. นางสาวณัฐฐกา  มั่นเขตต์วิทย์
2. นายวงกต  ชื่นดอนกลอย
3. นายอำนาจ  นาควังไทร
4. นางนงณภัส  สุวรรณบุต
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงกาญดา  ฉวีทอง
2. เด็กหญิงชัญญา  อินทราศรี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาญธัญกรรม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  หม่อมขุดทด
5. เด็กชายดุลยวัต  อินทราศรี
6. เด็กหญิงทิวารัตน์  ทองแฉล้ม
7. เด็กชายธีรไนย  จำปี
8. เด็กชายพันธการ  กาเรียน
9. เด็กชายภูรินทร์  สุกร
10. เด็กชายรัชชานนท์  เขตกัน
11. เด็กชายวายุ  อินทราศรี
12. เด็กชายศักดิ์  อุ่นทอง
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์หอม
14. เด็กชายสาธิต  น้อยแก้ว
15. เด็กชายสุภชัย  โพธิ์ทอง
16. เด็กหญิงอาทิตยา  สมหวัง
17. เด็กชายอานนท์  กิจเสนาะ
18. เด็กหญิงเบญจมาศ  สอนขำ
19. เด็กชายเอกภพ  เพ็งแสน
20. เด็กชายโกศล  แย้มพจนา
 
1. นายณัฐพล  เพ็งพันธ์
2. นางสาวศิริพร  จันทร์ฤทธิ์
3. นายสราวุธ  จักรงาม
4. นางสาวศิริญญา   มหาโพธิ์
5. นางกิ่งทอง  ใจแสน
6. นางสาวดาวนภา  รื่นรส
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงกัญญา   พรมมา
2. เด็กชายจิรพัส   ดีแป้น
3. เด็กหญิงจีรชาตา   แตงพรม
4. เด็กหญิงฐิติมา   ม่วงไม้
5. เด็กหญิงณัฐกานต์   สุวรรณพันธ์
6. เด็กชายณัฐกานต์   จวงสาคร
7. เด็กหญิงดาราพร   บุญจันทร์
8. เด็กหญิงดุจนภัส   มนต์เปลี่ยม
9. เด็กชายทัศนชัย   คำศรี
10. เด็กชายธีรภัทร์   สุขตระกูล
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ   พัดนาค
12. เด็กหญิงนุชรีย์   อินไทย
13. เด็กหญิงประวีณา   ทรัพย์โฉม
14. เด็กหญิงปิยะดา   ปิชัยนะ
15. เด็กหญิงปิยะภัสร์   ม่วงสิมมา
16. เด็กชายพงษ์เพชร   บุญมา
17. เด็กชายพสิษฐ์   อิ่มสิน
18. เด็กชายพันธวัช   ประดับบุญ
19. เด็กชายภัทรภณ   มีโพธิ์ทอง
20. เด็กชายภาณุวัฒน์   เพิ่มกสิกร
21. เด็กหญิงวรนุช   ริดน้อย
22. เด็กหญิงวาสนา   สังวาลปล้อง
23. เด็กหญิงวีรญา   หน้าชม
24. เด็กหญิงสายพิณ   ชมพูนุช
25. เด็กหญิงสุจิตตรา  ศรีรอด
26. เด็กหญิงสุธิดา   ศรีจำปา
27. เด็กหญิงอมิตตา   สายอาทิตย์
28. เด็กชายเฉลิมรัตน์   จันทบูรณ์
29. เด็กชายเดชา   ทองคำ
 
1. นายประสิทธิ์   ทรัพย์แพ
2. นายธีรภัทร   ไทยตัน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกิตติธัช    กลิ่นด้วง
2. เด็กหญิงขณิษฐา   ทัสรพ
3. เด็กหญิงคัทลิดา    เบื้องบน
4. เด็กหญิงงปนัดดา    จันจร
5. เด็กหญิงจริยา    แสนสะอาด
6. เด็กหญิงจิรนันท์    สุวรรณสน
7. เด็กชายชัยชาญ    คำบุญเกิด
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์   โพธิ์คำ
9. เด็กหญิงฐิติพร   บุญประคม
10. เด็กหญิงธันยพร   จ้อยสูงเนิน
11. เด็กชายนภดล   เด็จดวง
12. เด็กหญิงนัฐกมลฤดี    ดาจันทา
13. เด็กชายนัฐพล  เจริญลาภ
14. เด็กหญิงนารีรัตน์    เข็มทัด
15. เด็กหญิงปนัดดา    เกศดา
16. เด็กชายปรเมษฐ์    อินทะจิต
17. เด็กหญิงปวีณา    อยู่ดี
18. เด็กชายพงศกร    สามทิศ
19. เด็กชายพรเทพ   กองทอง
20. เด็กหญิงยุวดี   เกตุสวรรณ์
21. เด็กชายวุฒิชัย    อินทร์ชู
22. เด็กหญิงสุกัญญา   จินนะเลิศ
23. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์    สอนทะจัน
24. เด็กหญิงสุนันทา   กองบุญมา
25. เด็กหญิงสุภาวดี    สอนทะจัน
26. เด็กชายอัษฎายุทธ    จริตน้อม
27. เด็กหญิงอินทิรา  โมลาสุข
28. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    นาคสุข
 
1. นายสุชิน    ห้วยหงษ์ทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา   เพ็ชรรี่
3. นางสาวยุรดา  เดชศรี
4. นางสาวตะวัน  เขตคง
5. นางปวีณ์ธิดา  ไชยธงรัตน์
6. นางสาวพรจิตรา  ชัยนันต๊ะ
7. นางจินตนา  ศรีสว่างสุข
8. ว่าที่ร้อยเอกวสันต์  จันโส
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายจิรายุ  แตงพรม
2. เด็กชายธนบัตร  ทองจันทร์
3. เด็กชายนฐิสันต์  วรรณวิโรจน์
4. เด็กหญิงนิจวิภา  นามมนตรี
5. เด็กชายพีรพัฒน์  นุ่มมีศรี
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  เพียงเกษ
 
1. นายภัทรพล  ฤทธิ์เทพ
2. นางสาวจิรชยานันต์  ชัยโพนงาม
3. นางสาวลัดดาวรรณ  น้อยลา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายทัศนชัย  คำศรี
 
1. นายธีรภัทร  ไทยตัน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ  รินบุรี
 
1. นางสาวเพียนเนตร  นิ่มช้ำ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อ่อนศรีจันทร์
 
1. นายบุญเลิศ  บุญญา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กหญิงเนตรธิดา  วงศ์ศรีไส
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อินทร์อ่อน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายศุภกร    ฝ่ายสีลา
 
1. นายเกรียงไกร  สุขขา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กชายวรรธนะ   ศรีบุษย์
 
1. นางนงลักษณ์    อภิญญานนท์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กหญิงอภิญญา  ยุรมาตร์
 
1. นางลินดา  คำภา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1. เด็กหญิงชลิตา  เถาวัลย์
 
1. นายอำพร  รอดเทียน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายธเนศ  แซ่ตั้ง
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  น้อยสุข
 
1. นางสาวสมจิตร  เขียวนวล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายณัฐกิตร  บุญสิน
 
1. นางเรณู  แมตสี่
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายสุวรรณชัย  กมลเรือง
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  น้อยลา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดแสง
 
1. นายดนัย  สิริเจิดจรัสเลิศ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงกิตติญา  โมทา
 
1. นายสมภพ  ทิพย์โสตถิ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  อนันทสุข
 
1. นางสาวญาดา  แสนมุข
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสศิธร  ทับทอง
 
1. นางวัฒนารัตน์  ไรเกษ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรพรรณ   องอาจ
2. เด็กหญิงกุลธิดา   กุลสุ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เกิดศรี
4. เด็กชายชนทนัญ   ปั้นทอง
5. เด็กหญิงชนนิกานต์   เอกพงษ์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา   โพธิ์ศรี
7. เด็กชายธณรัฐ   ประมูล
8. เด็กชายธนพล   หมีทอง
9. เด็กชายธนากร   เงินสุข
10. เด็กชายธนโชติ   จันทร์แจ่ม
11. เด็กหญิงนพมาศ   เงินสุข
12. เด็กหญิงนพรัตน์   ศรทอง
13. เด็กหญิงนภัสสร   มูลวัด
14. เด็กหญิงนรินทิพย์   คงเมือง
15. เด็กหญิงนัชชา   น้อยกลด
16. เด็กหญิงนัฏชนก   สำราญ
17. เด็กชายนิสสรณ์   สีสมุด
18. เด็กหญิงปณิตา   หมวกทอง
19. เด็กชายพงค์ภัค   สายศิลป์
20. เด็กชายพงศกร   ซ่อนกลิ่น
21. เด็กชายพิชัย   ประมูล
22. เด็กหญิงพิมพัชร   ศรีสงคราม
23. เด็กชายพีณภัทร   นัตเสน
24. เด็กชายพีรพัฒน์  ประมูล
25. เด็กชายภาณุพงศ์   บุญเดช
26. เด็กหญิงลภัสรดา   ประมูล
27. เด็กชายวินณชัย   จิตต์จำนงค์
28. เด็กหญิงวิมลสิริ   จันทะวงษ์
29. เด็กหญิงสมฤทัย   ชมทอง
30. เด็กหญิงอนุศรา   เรือนภู่
31. เด็กชายอภิศักดิ์   เงินสุข
32. เด็กหญิงอุษา   โตกรานต์
33. เด็กหญิงเปรมมณี   ฤกษ์อุดม
34. เด็กชายเอกราช   พ่วงชั่ง
35. เด็กชายโยธา   นาจารย์
 
1. นางสาวสุวรรณา  คงศัตรา
2. นางจามรี  กกขุนทด
3. นางนิดาวรรณ  ฉัตรวิริยะ
4. นายปาน  ผึ้งเถื่ิิอน
5. นายจิระ  โตมะนิตย์
6. นางมารินทร์  พลอาจ
7. นางเชาว์เลขา  ลมลอย
8. นางนิตยา  อ่อนเขตร์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1. เด็กหญิงกานดา   บุดิน
2. เด็กชายชินวัตร   โพบาธะ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  อินทรมงคล
4. เด็กชายทรงวุฒิ  เอกปาน
5. เด็กชายพสันต์   สดใส
6. เด็กชายพิฐปรีชา  เกตุสุวรรณ
7. เด็กหญิงวันวิสาข์   ห้วยใหญ่
8. เด็กหญิงอรไพลิน  กันยาโพธิ์
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์   กำเนิด
10. เด็กหญิงเวทิตา   แก้วพลอย
 
1. นางอรวรรณ์   มัทวรัตน์
2. นางอัญชลี  บุญชูวณิชยวัตร
3. นางปรานี   พูลพันธ์ชู
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชาญชำนิ
3. เด็กชายชาญชัย  คลังดี
4. เด็กหญิงทิพากร  วงษ์ละคร
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงพาน
6. เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองเต็ม
7. เด็กหญิงรักษณาลี  อุบล
8. เด็กชายวศิน  ชั่งถิน
9. เด็กชายสมภพ  แสงเขียว
10. เด็กหญิงเพชรลดา  สง่าเนตร
 
1. นางสาวกัลยา  โสธนะ
2. นางสาวกุสุมา  พันธุ์บุญมี
3. นางสาวชรินทร์ธร  เธียรทิพย์วิบูล
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดวงต๊ะ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงนุชนารถ  มังหลง
4. เด็กหญิงบุญศิริ  สมวงษ์
5. เด็กหญิงปฐมพร  อรรคราช
6. เด็กหญิงพรพนม  ทีภูเวียง
7. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงวิลาสินี  ปอสี
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
3. นางสาวอมร  มารเขตวิธี
4. นายศุภฤกษ์  ใจหมั้น
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองดี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงพาน
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองเต็ม
4. เด็กหญิงรักษณาลี  อุบล
5. เด็กชายสมภพ  แสงเขียว
6. เด็กหญิงเพชรลดา  สง่าเนตร
 
1. นางสาวกัลยา  โสธนะ
2. นางสาวกุสุมา  พันธุ์บุญมี
3. นางสาวศิริลักษณ์  ขำแจ่ม
4. นางน้ำเชื่อม  แก้วอ่อน
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดวงต๊ะ
2. เด็กหญิงนุชนารถ  มังหลง
3. เด็กหญิงบุญศิริ  สมวงษ์
4. เด็กหญิงปฐมพร  อรรคราช
5. เด็กหญิงพรพนม  ทีภูเวียง
6. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่ตั้ง
7. เด็กหญิงวนาลี  เสือเขียว
8. เด็กหญิงวิลาสินี  ปอสี
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
3. นางสาวปิยะวรรณ  มหายศนันท์
4. นายบำรุง  สุบรรณครุธ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงนภัสร  แสงมหาเกษม
2. เด็กหญิงนีรนุช  กี่พิมาย
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยาทาเปี้ย
4. เด็กหญิงพัชรพร  ฉิมนอก
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คำฝอย
6. เด็กหญิงสังวรี  ศรีอุทัย
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์แก้ว
8. เด็กหญิงอริษา  แก้วคำลา
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
3. นางสาวสุดใจ  คงนา
4. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐยา   ทองจันทร์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   เรืองยศ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก    ตวันรา
4. เด็กหญิงธีราวดี    ฤทธิ์มะหันต์
5. เด็กหญิงพิมภราลัย   สันชัย
6. เด็กหญิงพิยดา   ปานวัฒน์
7. เด็กหญิงลลิตา   เสือคำรณ
8. เด็กหญิงสุทธนุช   จุ้ยภู่
9. เด็กหญิงสุพรรษา   เกษกำจร
10. เด็กหญิงสโรชา สอนเครือ  สอนเครือ
11. เด็กหญิงอภิญญา   บุญธรรม
12. เด็กหญิงเพ็ชพิชชา   คล้ายโต
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  ท้องฟ้า
2. นางสาวศิริวัน   หาญนอก
3. นางสาวศศิธร    แก้วอ่อน
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  อยู่สุข
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินปาน
3. เด็กหญิงชนาพร   ลูกประคำ
4. เด็กชายธนายุทธ  ภู่สิงห์
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กำเนิดสูง
6. เด็กหญิงนันทนา  สุขเกษม
7. เด็กหญิงปิยฉัตร  ถึงสุข
8. เด็กหญิงมลฑิฌา  ถึงสุข
9. เด็กชายรติ  มังกรทอง
10. เด็กหญิงวรณัน  สวรรค์บรรพต
11. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเกษม
12. เด็กหญิงสุทธิดา  เรียนสร้อย
13. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขเกษม
14. เด็กชายอนุชิต   ดิษภา
15. เด็กชายอนุตตรีย์   ชัยเดช
16. เด็กหญิงอมรรัตนา   ดาวเล็ก
 
1. นางสาวกนกกานต์  อยู่สุข
2. นายวิสิทธิ์  ปันสีทอง
3. นางสาวนวกมล  สายเครื่อง
4. ว่าที่ร้อยตรีประยูร   น้อยเผ่า
5. นายเรวัตร   ทวยจันทร์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอปล้อง 1. เด็กชายคชาวุธ  พวงทอง
2. เด็กชายณัฐภัทร   ตามบุญ
3. เด็กหญิงปริญญา  กลิ่นกระจาย
4. เด็กชายภราดร  ลบแท่น
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หารดี
 
1. นายพิทยา  เขม้นเขตวิทย์
2. นางสิรนันท์  จันทร์อ่วม
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงศศินา  พานวล
2. เด็กชายอธิภัทร  กาญจนะ
 
1. นายยุทธภูมิ  เลิศฟ้า
2. นางสาวกุมารี  นาควิสุทธิ์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชาย นิธิกร   พัดเจริญ
2. เด็กชาย นิพิฐพนธ์    ศรีประทุม
3. เด็กชายจิรภัทร   แซ่จ๋าว
4. เด็กชายธนัธชัย   วารินทร์อินทร์
5. เด็กชายธนาดุล   คีรีพิทักษ์ชัย
6. เด็กชายรัฐศาสตร์   จังพินิจกุล
 
1. นายสุพจน์   เฉื่อยฉ่ำ
2. นายศุภฤกษ์    ภู่ฤทธิ์
3. นายสุรศักดิ์    รุ่งคีรี
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1. เด็กชายธีรภัทร์  ทองเครือ
2. เด็กชายปิยังกูร  สกุลทองพัฒนา
3. เด็กชายภาณุวัฒน์   เสาวนิจ
4. เด็กชายศรายุทธ  สมบัติหา
5. เด็กชายองอาจ  อินทร์นอก
6. เด็กชายเจตนิพัทธ์  การะอุ่น
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แหลมเนียม
2. นางสาวสุภาวิณี  พัวงามประเสริฐ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิทธินนท์  ห้อยพรมราช
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. เด็กชายชัยวัฒน์   เณรตาก้อง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   เณรตาก้อง
3. เด็กชายนาวา   ทองชิตร์
4. เด็กชายภาคย์พงศ์   โหม่งอ่วม
5. เด็กชายรัตนากร   นรินทร
6. เด็กชายสมประสงค์   วงค์สว่าง
7. เด็กชายอุ้มทอง   เทียนงาม
8. เด็กชายเกียรติชัย   สิงห์บุญ
 
1. นายบุญเชิด  ขำชุ่ม
2. นายอัครัช  นิจโกรทม
3. นางสาวสุภาภรณ์   ดีธรรมมา
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิง เพียงขวัญ    สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงจันจิรา    ธารศิลาคีรี
3. เด็กหญิงปภาวดี    แซ่ม้า
 
1. นางสาวภัทรา  สมนึก
2. นางวนิดา    ไพฑูรย์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 1. เด็กหญิงทิพย์พาวรรณ์  หัวบือ
2. เด็กหญิงปนัดดา  รักไทย
3. เด็กหญิงเมษา  หัวบือ
 
1. นางบุณฑริกา  พาสุทธิ
2. นางสาวตรัสมา  ปัญญาญาณ
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มั่นเขตวิทย์
2. เด็กชายธนภูมิ  สีแสง
 
1. นายนิพนธ์  จิราพงษ์
2. นายประยูร  คำภา
 
82 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  ใจแสน
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  โคตรภูงา
 
1. นางสาวเกศรา  สุทธิ
2. นายภากร  ซ้อนทรัพย์
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พุ่มพิศ
2. เด็กชายปริญญา  สุขหลวง
3. เด็กหญิงอรุณรัก  ขุนพรม
 
1. นายวทัญญู  เหล่าทอง
2. นางสาวรำไพ  นาสิลพร้อม
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงณัชชา  ดีเฉย
2. เด็กชายสุริยะ  บานเย็น
 
1. นางสุทิพย์  ศิริเรือง
2. นางสาววรัญญา  สายทอง
 
85 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 1. เด็กชายสุรชัย   ใจดี
2. เด็กชายเกียรศักดิ์    พินิจสุริยะ
 
1. นายนวพล    สุขศิริ
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายธิติสรร  สุวรรณศร
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์รัส  ป่วงเป็น
 
1. นายมานพ  จันทร์ศรี
2. นายวัชระ  ปาวงค์สร้อย
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 1. เด็กหญิงศริมน  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายสันติภาพ  คำเรือง
 
1. นายสินทารา  เกษแก้ว
2. นายสุทัศน์  ทักทาย
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิง กวินทรา    โชติรดาภาณ์
2. เด็กหญิง ปฐมกาล    ฟุ้งกัลยกร
 
1. นายจารึก    อัตตะชีวะ
2. นางวนิดา    อัตตะชีวะ
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีเฒ่า
2. เด็กชายธนพัชร์  ลอยมา
 
1. นายวทัญญู  เหล่าทอง
2. นางอันชัน  จูเมือง
 
90 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงชนิตรา  พันธุ์วิทยากูล
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญใจรัก
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขเจริญ
2. นางสาวบังอร  จันทร์หอม
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงพศิกา  เหลิมทอง
2. เด็กหญิงฟากฟ้า  แจ่มไทย
 
1. นายไพบูลย์   วงค์เมืองคำ
2. นางสาวกมลชนก  ใจเปรมปรีดี
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   เสนาริน
2. เด็กหญิงปรียา   ผิวคำ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   ยอดแสงจันทร์
2. นางสาวมะลิวัลย์   หนูอ้น
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กหญิงปราณี  ปันทะวงค์
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ขุยแป๊ะ
3. เด็กชายอนุภัทร  การด
 
1. นายลภัส  เอ็นดู
2. นางสาวอาภาภรณ์  ธรรมกรณ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายกฤษฎา   เนตทิพย์
2. เด็กชายณัฐพล   ศาลารักษ์
3. เด็กชายอดิศร   ดาศรี
 
1. นายอุดร   น้อยยอด
2. นายอภิวัฒน์   พุทธรัตน์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายธีระพงษ์   เมนกูล
2. เด็กชายรถพร   ว่องธัญญากรณ์
3. เด็กชายวันชนะ   ทองแฟง
 
1. นายอุดร   น้อยยอด
2. นายอภิวัฒน์   พุทธรัตน์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กหญิงพิชญา  วงค์ใจ
2. เด็กชายภานุวัตร  เขตจัตุรัส
3. เด็กหญิงอมรพรรณ  นันตา
 
1. นายจิรวัฒน์  จิตชัยภรณ์
2. นางภานีย์  จิตชัยภรณ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายขจรเดช   ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายณัฐพนธ์   ชะนะชัย
3. เด็กหญิงน้ำเพชร   ช่อรัก
 
1. นายสุระศิลป์   โคตรประทุม
2. นายวัน   อุดรทักษ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   กันอ้าย
2. เด็กหญิงธนัชพร  หิงษสา
3. เด็กหญิงนภาพรรณ  หิงษสา
4. เด็กหญิงวริศรา   ทองยิ้ม
5. เด็กหญิงสมิตา  ทองอยู่
6. เด็กหญิงเพ็ญศิริ   โพธิ์ศรี
 
1. นางกันยาวีร์  เรืองระยับชัย
2. นางนิภาพัทร  ฉิมพาลี
3. นางรัชนี  เอี่ยมรอด
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองหาญ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลำนาค
3. เด็กหญิงณัฐชา  อิ่มอุไร
4. เด็กหญิงประภาพรรณ  ในประเทศ
5. เด็กหญิงวิภาพร  ชาวแขก
6. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วมณี
 
1. นางสังวาลย์  ศรีสมบูรณ์
2. นายฉัตรมงคล  นามลิวัน
3. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางลับแล 1. เด็กหญิงปรียา  รอดนิล
2. เด็กชายปิยะพงษ์  สมีเพชร
3. เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ใหญ่
 
1. นายวสันต์  นาคพันธ์
2. นางเพียงพิศ  นาคพันธ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กชายณฐพร    ชุมเขียวดี
2. เด็กชายปฏิภาณ   ศรีแก้ว
3. เด็กชายไชยวัฒน์   ชอบฉิมพาลี
 
1. นายนรเชษฐ   รักษ์ไพรสานฑ์
2. นางประไพ    รักษ์ไพรสานฑ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางสาวนาฏยา  สุนทรวารี
2. นางสาวศิรินภา  กระมล
3. นางสาวสุชยา  ใจมั่น
 
1. นางสาวนุชนาท  ด่างพล้อย
2. นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธิ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   จันปุย
2. เด็กหญิงวิไลรัตน์   ปะการะนัง
3. เด็กหญิงสุชาดา   แสงดี
 
1. นายภานุวัตร   พันธุ์ยี่
2. นางมุจลินท์   พันธุ์ยี่
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงนันทพร   พระวิเศษ
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  คล้ายเพียร
3. เด็กหญิงเกตุนภา  เปี่ยมสุข
 
1. นางจินดารัตน์   รุจิพงษ์
2. นางอ้อมสร้อย   นาเวช
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมาศศึกษา 1. เด็กหญิงดวงพร  นุสนธ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แนมขุนทด
3. เด็กหญิงพลอยพรรณราย  ทาดวงตา
 
1. นายนพดล  สมทรัพย์
2. นางสาวมลทา  วงษ์จีน
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชวิน  ศรีแป้น
2. เด็กชายณัฐพล  ใยโพธิ์
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ  แสวงทรัพย์
 
1. นางประนอม  พุทธเสม
2. นางสุจิรา  แสงเดือน
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กหญิงนิรัตน์ศรา  เดชพละ
2. เด็กหญิงพันธิตรา  พาเจริญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภิญโญ
 
1. นางเบญจวรรณ  เย็นอ่อน
2. นางสังวน  พุ่มหมอก
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กหญิงชลัญญา  สูงรุ่ง
2. เด็กหญิงวิภาพร  หัวดอน
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ไชยาโส
 
1. นางสำฤทธิ์  คำเกลี้ยง
2. นางจิราภรณ์  ประเทศ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงนิธิพร   คุ้มสะอาด
2. เด็กหญิงพัชรี   วิเศษศักดิ์
3. เด็กหญิงภนิดา    พินิจนอก
 
1. นางพัชรินทร์   คำลา
2. นางอรพิน   อิทธิวัฒนะ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงญาณิศา  วิศิษฎ์โสทร
2. เด็กชายเกรียงไกร  กาบุญยม
3. เด็กหญิงโชติระวี  สงวนศิลป์
 
1. นางพิชญา  โชติช่วง
2. นายมานพ  จันทร์ศรี
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงยุวดี  มีเหมือน
2. เด็กหญิงวรรณิกา  รุ่งรัตน์
3. เด็กหญิงอรกมล  พิลึก
 
1. นางสาวนภากูล  ธาตุ
2. นายเฉลิม  พงษ์สกัด
 
112 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โชติรัตนดิษย์กุล
2. เด็กหญิงพิมพ์ปพัฒน์  กลิ่นถือศีล
3. เด็กหญิงวาศิณี   ไชยเครื่อง
 
1. นางสาวนกน้อย  เรืองอยู่
2. นางสาวพจณา  บัวพันธุ์
 
113 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงปิยาอร   หันน้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงพรพิมล   อรุณฉาย
3. เด็กหญิงศิวพร   มาปัด
 
1. นางรำจวน   ยอดเกตุ
2. นางสาวขนิษฐา   อรุณฉาย
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กชายชัยมงคล  คำย้อม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดวงพรหมมา
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  อินทะ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เอี่ยมรักษา
2. นางวาสนา  ลัดดาพันธ์
 
115 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  คำแสงดี
2. เด็กชายษิณธนาการ  การเพียร
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ชุมแก้ว
 
1. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
2. นางสาวณัฐนิชา  ใจมั่น
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเจ้า 1. เด็กหญิงธัญชนก   ปาระมีศรี
2. เด็กชายอดิสรณ์   จานลาน
 
1. นางสำรวม   เครือผือ
2. นางสาวสุชานรี  ซาพิมพ์
 
117 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อิ่มเต็ม
2. เด็กชายณัฐพล  เจริญรัมย์
 
1. นายนริศ  ยอดวันดี
2. นางรัตนา  ยอดวันดี
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กหญิงปวีณา  สุขวิพัฒน์
 
1. นางสาวพิกุล  บรรดา
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายธนกร  ต้นสาย
 
1. นางนิภาภรณ์  ยอดคำ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 1. เด็กชายณัฐพงษ์   แสงมนตรี
 
1. นางสราญรัตน์   อิสระชัยเสาวกุล
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กหญิงกัลยา   ตุ่นกอ
2. เด็กหญิงจิราภา   เตรียมพล
3. เด็กชายธนภัทร   แก่นแก้ว
4. เด็กชายศุภกฤต   แสนปาน
5. เด็กหญิงสันต์ฤทัย    เมที
6. เด็กหญิงอภิญญา  คูณลบ
7. เด็กหญิงอริศรา   แสงหม้อ
 
1. นายอาคม   ทองนวม
2. นางยุเวช   ทองนวม
3. นางสุพิชฌาย์  ทนทาน
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายบุญชู  ย่านสากล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตาพรม 1. เด็กชายเกียรติวงศ์  ปานทัพ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ดิเรกสุข
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายวันชัย   รักแก้ว
 
1. นางสาวศิริวัน   หาญนอก
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงนพวรรณ  สัปทน
 
1. นายจิรัฏฐ์  ศูนย์จันทร์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายนัสติชัย  ในประเทศ
 
1. นายทศพล  อ่วมน่วม
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายทรงพล  ชื่นสงค์
2. เด็กชายปณวิศ  เห็นทั่ว
3. เด็กชายภราดร  ฉุ่นหอม
 
1. นางเสาวนีย์  คงไทย
2. นางรัตนา  ยอดวันดี
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กหญิงรวงข้าว  ศรีคำดี
2. เด็กหญิงวงเดือน  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสายบัว  ไนตรี
 
1. นางชนกานต์  วชิรกมลกุล
2. นางสาวผการักษ์  อ่องอ้าย
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายธนกร  บุปผาชาติ
2. เด็กชายธีรกร  วันทอง
3. เด็กชายวรฤทธิ์  โคตสีนวล
 
1. นางละออง  ขันลุย
2. นางสาวนุจิฬา  ฤทธิ์กระจาย
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  นางผดุง
2. เด็กชายน้ำพุ  หรนพ
3. เด็กชายอาทิตย์  คำสะอาด
 
1. นางละออง  ขันลุย
2. นางสาวนุจิฬา  ฤทธิ์กระจาย
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1. เด็กหญิงกานดา   แช่มชื่น
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริสุขพิมล
3. เด็กหญิงมินตรา  ทับทวี
 
1. นางณัฐชาภรณ์  บุญเพ็ชรัตน์
2. นายพีระเมศวร์  บุญเพ็ชรัตน์
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายชญานิน  ไหมเงิน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นิลเนตร
 
1. นางสาวแวววรรณ  จันทะบุตร
2. นางสาวนิภาพร  เหลืองทอง
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 1. เด็กชายชนากานต์  สโมสร
2. เด็กชายโสพี  ดีบ้านคลอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  อาลัย
2. นายกิตติ  พรมไทยสงค์
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  วงค์ปินคำ
2. เด็กชายภัทรภณ  เตจ๊ะสุภา
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  จับเจอะ
 
1. นางชนกานต์  วชิรกมลกุล
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กชายนักสิทธิ์  ปาคำ
2. เด็กชายภาคภูมิ  มั่นศักดิ์
3. เด็กชายสราวุทธ  สุภากุล
 
1. นางศิริรัตน์  บุญยัง
2. นางธัญญรัศม์  โรจน์วรวิช