สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านส่องตาแล 14 5 0 0 19
2 บ้านวังตาช่วย 12 4 1 0 17
3 บ้านสุขสำราญ 12 3 1 0 16
4 บ้านหนองชะแอน 11 8 4 1 23
5 บ้านชายเคือง 11 5 1 0 17
6 บ้านทุ่งทอง 11 2 0 0 13
7 อนุบาลคลองลาน 11 1 4 1 16
8 บ้านอุดมทรัพย์ 11 1 0 1 12
9 ชุมชนบ้านสลกบาตร 11 0 0 0 11
10 บ้านบึงหล่ม 10 5 1 0 16
11 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 10 4 3 0 17
12 บ้านโชคชัยพัฒนา 10 0 1 2 11
13 บ้านทรัพย์มะนาว 9 6 3 3 18
14 บ้านเพชรมงคล 9 5 2 0 16
15 บ้านใหม่หนองยาง 9 2 1 0 12
16 ชุมชนบ้านคลองลาน 8 6 2 0 16
17 บ้านท่าขึ้น 8 4 4 3 16
18 บ้านวังบัว 8 4 3 0 15
19 บ้านคลองสุขใจ 8 2 1 2 11
20 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 8 1 2 1 11
21 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 8 1 1 1 10
22 วัดพรหมประดิษฐ์ 7 6 4 2 17
23 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 7 5 1 0 13
24 บ้านกระโดนเตี้ย 7 1 2 1 10
25 บ้านมอเจริญ 7 1 1 0 9
26 บ้านใหม่เจริญสุข 7 0 2 0 9
27 บ้านช้างคับ 6 7 0 1 13
28 บ้านปากคลองลาน 6 5 0 0 11
29 อ่างทองราษฎร์วิทยา 6 3 1 0 10
30 บ้านวังชะโอน 6 3 0 1 9
31 บ้านพัดโบก 6 2 1 0 9
32 ชุมชนประชาสามัคคี 6 1 0 0 7
33 บ้านโป่งแต้ 6 0 0 0 6
34 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 5 4 2 1 11
35 วัดคูหาสวรรค์ 5 3 2 3 10
36 บ้านคลองลึกพัฒนา 5 3 2 0 10
37 บ้านคลองมดแดง 5 2 3 1 10
38 บ้านปางตาไว 5 2 2 0 9
39 บ้านถาวรวัฒนา 5 2 0 0 7
40 บ้านโป่งน้ำร้อน 5 2 0 0 7
41 บ้านโพธิ์เอน 5 1 2 1 8
42 อุทิศศึกษา 5 0 0 0 5
43 บ้านหนองน้ำแดง 4 4 1 0 9
44 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 4 3 1 0 8
45 บ้านคลองเตย 4 3 1 0 8
46 บ้านทุ่งซ่าน 4 2 2 0 8
47 บ้านคลองแขยง 4 2 2 0 8
48 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 4 1 1 0 6
49 บ้านหนองตะเคียน 4 1 1 0 6
50 วัชรสหศึกษา 4 1 0 0 5
51 ศรีวรลักษณ์ 4 1 0 0 5
52 บ้านคลองแขยงวิทยา 4 0 1 0 5
53 บ้านตากฟ้าพัฒนา 4 0 0 0 4
54 อนุบาลปางศิลาทอง 3 6 2 0 11
55 บ้านวังเจ้า 3 3 1 0 7
56 บ้านหนองโมก 3 3 1 0 7
57 บ้านดงเย็น 3 3 0 0 6
58 รอดนิลวิทยา 3 2 1 1 6
59 บ้านห้วยน้อย 3 2 1 0 6
60 อนุบาลมิ่งขวัญ* 3 1 3 0 7
61 วัดสว่างอารมณ์ 3 1 3 0 7
62 อนุบาลคลองขลุง 3 1 2 2 6
63 บ้านวังหันน้ำดึง 3 1 2 0 6
64 หนองปรือประชาสรรค์ 3 1 2 0 6
65 บ้านเขาพริกไทย 3 1 2 0 6
66 บ้านหนองบอน 3 1 1 1 5
67 บ้านบึงสำราญ 3 1 1 0 5
68 ศรีวรลักษณ์* 3 1 0 3 4
69 บ้านบึงลาด 3 1 0 1 4
70 บ้านหนองชุมแสง 3 1 0 1 4
71 บ้านท่าช้าง 3 1 0 0 4
72 บ้านวังนำ้แดง 3 1 0 0 4
73 บ้านถนนงาม 3 1 0 0 4
74 บ้านป่าเหียง 3 1 0 0 4
75 เทพผดุงศิษย์ศึกษา* 3 0 2 0 5
76 บ้านหนองกระทุ่ม 3 0 1 1 4
77 บ้านบึงเสือเต้น 3 0 0 0 3
78 บ้านหนองช้างงาม 3 0 0 0 3
79 บ้านคอปล้อง 3 0 0 0 3
80 บ้านจิตตมาสพัฒนา 3 0 0 0 3
81 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 2 5 1 2 8
82 วัดอุเบกขาราม 2 5 1 1 8
83 ประชารักษ์ศึกษา 2 4 4 3 10
84 วัดพิกุลทอง 2 4 3 0 9
85 วัดหนองเหมือด 2 4 2 2 8
86 บ้านนิคม 2 4 0 0 6
87 บ้านกระบวยทอง 2 3 2 1 7
88 วชิรสารศึกษา 2 3 2 0 7
89 บ้านถนนน้อย 2 3 1 0 6
90 สักงามประชาสรรค์ 2 3 0 0 5
91 วัดคลองเจริญ 2 2 0 0 4
92 บ้านระหานประชาศึกษา 2 1 2 1 5
93 บ้านวังน้ำพัฒนา 2 1 2 0 5
94 บ้านหัวรัง 2 1 2 0 5
95 บ้านแปลงสี่ 2 1 2 0 5
96 บ้านทุ่งหันตรา 2 1 1 0 4
97 วชิรนิติโสภณ 2 1 1 0 4
98 บ้านชุมนาก 2 1 0 2 3
99 บ้านไพรสวรรค์ 2 1 0 0 3
100 บ้านวังพลับ 2 1 0 0 3
101 บ้านรังแถว 2 1 0 0 3
102 บ้านวังโป่งพัฒนา 2 0 2 1 4
103 บ้านมาบคล้า 2 0 1 2 3
104 บ้านคลองขุด 2 0 1 0 3
105 บ้านคลองไพร 2 0 0 0 2
106 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 2 0 0 0 2
107 วัชรสหศึกษา* 2 0 0 0 2
108 บ้านหัวเสลา 1 3 1 0 5
109 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1 3 0 0 4
110 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 1 3 0 0 4
111 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1 2 2 1 5
112 บ้านหาดชะอม 1 2 2 1 5
113 บ้านสามเรือน 1 2 2 0 5
114 บ้านท่ามะเขือ 1 2 2 0 5
115 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 1 2 1 0 4
116 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 1 2 1 0 4
117 ทุ่งน้อยพัฒนา 1 2 0 0 3
118 บ้านไร่ใหม่ 1 1 3 0 5
119 บ้านไผ่งาม 1 1 2 0 4
120 วชิรนิติโสภณ* 1 1 1 0 3
121 บ้านวังน้ำ 1 1 1 0 3
122 บ้านโพธิ์ทอง 1 1 1 0 3
123 วรรณวัฒน์ศึกษา 1 1 1 0 3
124 บ้านเขาน้ำอุ่น 1 1 0 1 2
125 บ้านหนองปล้อง 1 1 0 1 2
126 บ้านสระตาพรม 1 1 0 0 2
127 บ้านคลองสมบูรณ์ 1 1 0 0 2
128 เบญจมาศศึกษา 1 0 1 0 2
129 คีรีวงศ์วัฒนา 1 0 1 0 2
130 บ้านแม่ลาด 1 0 1 0 2
131 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 1 0 1 0 2
132 อนุบาลมิ่งขวัญ 1 0 0 2 1
133 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1
134 บ้านท่าพุทรา 1 0 0 1 1
135 บ้านคลองปลาสร้อย 1 0 0 1 1
136 บ้านหนองทองหล่อ 1 0 0 1 1
137 บ้านปางลับแล 1 0 0 0 1
138 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
139 บ้านสามขา 1 0 0 0 1
140 สหะราษฎร์ศึกษา* 1 0 0 0 1
141 บ้านหนองจอก 1 0 0 0 1
142 บ้านโนนตารอด 1 0 0 0 1
143 บ้านไร่ดอนแตง 0 5 0 0 5
144 อนุบาลบึงสามัคคี 0 4 2 0 6
145 บ้านวังตะล่อม 0 2 1 0 3
146 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 2 1 0 3
147 บ้านเปาะสวอง 0 2 1 0 3
148 อนุบาลธัญรดา 0 2 0 0 2
149 บ้านพรหมมาสามัคคี 0 2 0 0 2
150 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 1 2 0 3
151 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 2 0 3
152 บ้านเพชรนิยม 0 1 2 0 3
153 บ้านใหม่ธงชัย 0 1 1 0 2
154 วรรณวัฒน์ศึกษา* 0 1 1 0 2
155 บ้านท่าข้ามสามัคคี 0 1 0 1 1
156 บ้านศรีทองสามัคคี 0 1 0 0 1
157 บ้านสามแยก 0 1 0 0 1
158 บ้านหนองปรือ 0 1 0 0 1
159 อนุบาลวังไทร 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองผักหนาม 0 0 2 0 2
161 บ้านวังน้ำซึม 0 0 2 0 2
162 บ้านจอมทองพัฒนา 0 0 1 0 1
163 บ้านดอนขวาง 0 0 1 0 1
164 บ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 1 0 1
165 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 0 0 1 0 1
166 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 1 0 1
167 บ้านโคกเลาะ 0 0 1 0 1
168 มิตรอารีวิทยาสิน 0 0 1 0 1
169 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 0 1 0 1
170 อุทิศศึกษา* 0 0 1 0 1
171 เบญจมาศศึกษา* 0 0 1 0 1
172 บ้านวังหามแห 0 0 0 1 0
173 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 0 0 1 0
174 บ้านดงเจริญ 0 0 0 1 0
175 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
176 อนุบาลปางมะค่า 0 0 0 1 0
177 บ้านเกาะฝ้าย 0 0 0 0 0
178 สหะราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 545 286 176 67 1,007