สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 6 1 1 8 8 1 1 1 10
2 บ้านอุดมทรัพย์ 6 0 3 9 11 1 0 1 12
3 บ้านส่องตาแล 5 3 3 11 14 5 0 0 19
4 บ้านสุขสำราญ 4 2 4 10 12 3 1 0 16
5 ชุมชนบ้านสลกบาตร 4 2 1 7 11 0 0 0 11
6 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 4 2 1 7 7 5 1 0 13
7 บ้านทุ่งทอง 4 1 2 7 11 2 0 0 13
8 บ้านปากคลองลาน 4 1 1 6 6 5 0 0 11
9 อุทิศศึกษา 4 1 0 5 5 0 0 0 5
10 บ้านใหม่หนองยาง 3 4 0 7 9 2 1 0 12
11 ชุมชนบ้านคลองลาน 3 3 2 8 8 6 2 0 16
12 บ้านคลองลึกพัฒนา 3 2 3 8 5 3 2 0 10
13 บ้านวังบัว 3 2 1 6 8 4 3 0 15
14 บ้านเพชรมงคล 3 2 0 5 9 5 2 0 16
15 บ้านชายเคือง 3 1 4 8 11 5 1 0 17
16 บ้านวังตาช่วย 3 1 2 6 12 4 1 0 17
17 อนุบาลคลองลาน 3 0 3 6 11 1 4 1 16
18 บ้านท่าช้าง 3 0 1 4 3 1 0 0 4
19 บ้านบึงหล่ม 2 4 2 8 10 5 1 0 16
20 บ้านโชคชัยพัฒนา 2 3 3 8 10 0 1 2 11
21 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 2 3 2 7 10 4 3 0 17
22 บ้านหนองชะแอน 2 3 1 6 11 8 4 1 23
23 บ้านคลองสุขใจ 2 2 3 7 8 2 1 2 11
24 บ้านท่าขึ้น 2 2 1 5 8 4 4 3 16
25 วัดพรหมประดิษฐ์ 2 2 1 5 7 6 4 2 17
26 บ้านมอเจริญ 2 2 1 5 7 1 1 0 9
27 บ้านใหม่เจริญสุข 2 2 1 5 7 0 2 0 9
28 วัชรสหศึกษา 2 2 1 5 4 1 0 0 5
29 บ้านทุ่งซ่าน 2 2 0 4 4 2 2 0 8
30 บ้านหนองน้ำแดง 2 1 1 4 4 4 1 0 9
31 บ้านวังนำ้แดง 2 1 1 4 3 1 0 0 4
32 บ้านพัดโบก 2 1 0 3 6 2 1 0 9
33 บ้านบึงเสือเต้น 2 1 0 3 3 0 0 0 3
34 รอดนิลวิทยา 2 0 1 3 3 2 1 1 6
35 บ้านคลองไพร 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 บ้านทรัพย์มะนาว 1 4 1 6 9 6 3 3 18
37 อ่างทองราษฎร์วิทยา 1 4 0 5 6 3 1 0 10
38 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 8 1 2 1 11
39 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 1 2 1 4 4 3 1 0 8
40 บ้านหนองช้างงาม 1 2 0 3 3 0 0 0 3
41 บ้านไพรสวรรค์ 1 2 0 3 2 1 0 0 3
42 บ้านปางตาไว 1 1 2 4 5 2 2 0 9
43 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 1 1 3 5 4 2 1 11
44 บ้านคลองเตย 1 1 1 3 4 3 1 0 8
45 บ้านคลองมดแดง 1 1 0 2 5 2 3 1 10
46 บ้านถาวรวัฒนา 1 1 0 2 5 2 0 0 7
47 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 1 1 0 2 4 1 1 0 6
48 ศรีวรลักษณ์ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
49 อนุบาลปางศิลาทอง 1 1 0 2 3 6 2 0 11
50 บ้านถนนงาม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
51 วัดอุเบกขาราม 1 1 0 2 2 5 1 1 8
52 บ้านนิคม 1 1 0 2 2 4 0 0 6
53 บ้านระหานประชาศึกษา 1 1 0 2 2 1 2 1 5
54 บ้านช้างคับ 1 0 3 4 6 7 0 1 13
55 บ้านคลองแขยง 1 0 3 4 4 2 2 0 8
56 บ้านดงเย็น 1 0 2 3 3 3 0 0 6
57 บ้านหนองบอน 1 0 2 3 3 1 1 1 5
58 บ้านโพธิ์เอน 1 0 1 2 5 1 2 1 8
59 บ้านวังเจ้า 1 0 1 2 3 3 1 0 7
60 บ้านวังหันน้ำดึง 1 0 1 2 3 1 2 0 6
61 หนองปรือประชาสรรค์ 1 0 1 2 3 1 2 0 6
62 บ้านวังน้ำพัฒนา 1 0 1 2 2 1 2 0 5
63 บ้านไผ่งาม 1 0 1 2 1 1 2 0 4
64 อนุบาลคลองขลุง 1 0 0 1 3 1 2 2 6
65 บ้านคอปล้อง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
66 บ้านหัวรัง 1 0 0 1 2 1 2 0 5
67 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1 0 0 1 1 3 0 0 4
68 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1 0 0 1 1 2 2 1 5
69 บ้านสระตาพรม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
70 เบญจมาศศึกษา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
71 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 1 1
72 บ้านปางลับแล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดคูหาสวรรค์ 0 3 2 5 5 3 2 3 10
75 บ้านโป่งแต้ 0 2 1 3 6 0 0 0 6
76 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 2 1 3 5 2 0 0 7
77 บ้านหนองตะเคียน 0 2 1 3 4 1 1 0 6
78 บ้านชุมนาก 0 2 1 3 2 1 0 2 3
79 บ้านแปลงสี่ 0 2 0 2 2 1 2 0 5
80 ชุมชนประชาสามัคคี 0 1 2 3 6 1 0 0 7
81 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 1 2 3 0 1 1 4
82 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 0 1 1 2 2 5 1 2 8
83 สักงามประชาสรรค์ 0 1 1 2 2 3 0 0 5
84 บ้านหนองโมก 0 1 0 1 3 3 1 0 7
85 บ้านห้วยน้อย 0 1 0 1 3 2 1 0 6
86 อนุบาลมิ่งขวัญ* 0 1 0 1 3 1 3 0 7
87 บ้านเขาพริกไทย 0 1 0 1 3 1 2 0 6
88 บ้านบึงสำราญ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
89 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
90 บ้านถนนน้อย 0 1 0 1 2 3 1 0 6
91 บ้านวังโป่งพัฒนา 0 1 0 1 2 0 2 1 4
92 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 วัชรสหศึกษา* 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านสามเรือน 0 1 0 1 1 2 2 0 5
95 บ้านไร่ใหม่ 0 1 0 1 1 1 3 0 5
96 อนุบาลมิ่งขวัญ 0 1 0 1 1 0 0 2 1
97 บ้านท่าพุทรา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
98 บ้านสามขา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 ประชารักษ์ศึกษา 0 0 4 4 2 4 4 3 10
100 บ้านกระโดนเตี้ย 0 0 2 2 7 1 2 1 10
101 บ้านวังชะโอน 0 0 2 2 6 3 0 1 9
102 บ้านตากฟ้าพัฒนา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
103 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 1 1 3 1 3 0 7
104 บ้านป่าเหียง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
105 บ้านกระบวยทอง 0 0 1 1 2 3 2 1 7
106 บ้านทุ่งหันตรา 0 0 1 1 2 1 1 0 4
107 วชิรนิติโสภณ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
108 บ้านวังพลับ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
109 บ้านคลองขุด 0 0 1 1 2 0 1 0 3
110 บ้านหัวเสลา 0 0 1 1 1 3 1 0 5
111 วชิรนิติโสภณ* 0 0 1 1 1 1 1 0 3
112 คีรีวงศ์วัฒนา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
113 บ้านคลองปลาสร้อย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
114 สหะราษฎร์ศึกษา* 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 0 1 1 0 1 2 0 3
116 บ้านคลองแขยงวิทยา 0 0 0 0 4 0 1 0 5
117 ศรีวรลักษณ์* 0 0 0 0 3 1 0 3 4
118 บ้านบึงลาด 0 0 0 0 3 1 0 1 4
119 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
120 เทพผดุงศิษย์ศึกษา* 0 0 0 0 3 0 2 0 5
121 วัดพิกุลทอง 0 0 0 0 2 4 3 0 9
122 วัดหนองเหมือด 0 0 0 0 2 4 2 2 8
123 วชิรสารศึกษา 0 0 0 0 2 3 2 0 7
124 วัดคลองเจริญ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
125 บ้านรังแถว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
126 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0 2 0 1 2 3
127 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
128 บ้านหาดชะอม 0 0 0 0 1 2 2 1 5
129 บ้านท่ามะเขือ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
130 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
131 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
132 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
133 บ้านวังน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
134 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 วรรณวัฒน์ศึกษา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
136 บ้านเขาน้ำอุ่น 0 0 0 0 1 1 0 1 2
137 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
138 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านแม่ลาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 บ้านหนองทองหล่อ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
142 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านโนนตารอด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านไร่ดอนแตง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
145 อนุบาลบึงสามัคคี 0 0 0 0 0 4 2 0 6
146 บ้านวังตะล่อม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
147 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
148 บ้านเปาะสวอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
149 อนุบาลธัญรดา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
150 บ้านพรหมมาสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
151 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
152 บ้านเพชรนิยม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
153 บ้านใหม่ธงชัย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
154 วรรณวัฒน์ศึกษา* 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านท่าข้ามสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
156 บ้านศรีทองสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านสามแยก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 อนุบาลวังไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
161 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
162 บ้านจอมทองพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านดอนขวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านโคกเลาะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 มิตรอารีวิทยาสิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 อุทิศศึกษา* 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 เบญจมาศศึกษา* 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 บ้านวังหามแห 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 บ้านดงเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 อนุบาลปางมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 บ้านเกาะฝ้าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 สหะราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 140 119 107 366 545 286 176 67 1,007