สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านส่องตาแล 5 2 3 10 14 4 0 0 18
2 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 5 1 1 7 7 1 1 1 9
3 บ้านอุดมทรัพย์ 5 0 3 8 10 1 0 1 11
4 ชุมชนบ้านสลกบาตร 4 2 1 7 11 0 0 0 11
5 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 4 2 1 7 7 5 1 0 13
6 บ้านทุ่งทอง 4 1 2 7 11 2 0 0 13
7 บ้านปากคลองลาน 4 1 1 6 6 5 0 0 11
8 อุทิศศึกษา 4 1 0 5 5 0 0 0 5
9 บ้านใหม่หนองยาง 3 4 0 7 9 2 1 0 12
10 ชุมชนบ้านคลองลาน 3 3 2 8 8 6 2 0 16
11 บ้านสุขสำราญ 3 2 4 9 11 3 1 0 15
12 บ้านคลองลึกพัฒนา 3 2 3 8 5 3 2 0 10
13 บ้านวังบัว 3 2 1 6 8 3 3 0 14
14 อนุบาลคลองลาน 3 0 3 6 11 1 4 1 16
15 บ้านท่าช้าง 3 0 1 4 3 1 0 0 4
16 บ้านโชคชัยพัฒนา 2 3 3 8 10 0 1 2 11
17 บ้านบึงหล่ม 2 3 2 7 9 5 1 0 15
18 บ้านหนองชะแอน 2 3 1 6 11 8 4 1 23
19 บ้านคลองสุขใจ 2 2 3 7 8 2 1 2 11
20 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 2 2 1 5 9 0 2 0 11
21 วัดพรหมประดิษฐ์ 2 2 1 5 7 6 4 2 17
22 บ้านมอเจริญ 2 2 1 5 7 1 1 0 9
23 วัชรสหศึกษา 2 2 1 5 4 1 0 0 5
24 บ้านทุ่งซ่าน 2 2 0 4 4 2 2 0 8
25 บ้านหนองน้ำแดง 2 1 1 4 4 2 1 0 7
26 บ้านวังนำ้แดง 2 1 1 4 3 1 0 0 4
27 บ้านเพชรมงคล 2 1 0 3 7 4 2 0 13
28 บ้านพัดโบก 2 1 0 3 6 2 1 0 9
29 บ้านบึงเสือเต้น 2 1 0 3 3 0 0 0 3
30 บ้านคลองไพร 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านทรัพย์มะนาว 1 4 0 5 8 5 3 3 16
32 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 8 1 2 1 11
33 บ้านท่าขึ้น 1 2 1 4 7 4 4 3 15
34 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 1 2 1 4 4 3 1 0 8
35 บ้านไพรสวรรค์ 1 2 0 3 2 1 0 0 3
36 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 1 1 3 5 4 2 1 11
37 บ้านใหม่เจริญสุข 1 1 1 3 4 0 2 0 6
38 บ้านคลองมดแดง 1 1 0 2 5 2 3 1 10
39 บ้านถาวรวัฒนา 1 1 0 2 5 2 0 0 7
40 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 1 1 0 2 4 1 1 0 6
41 ศรีวรลักษณ์ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
42 อนุบาลปางศิลาทอง 1 1 0 2 3 5 2 0 10
43 บ้านถนนงาม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
44 บ้านนิคม 1 1 0 2 2 4 0 0 6
45 บ้านช้างคับ 1 0 3 4 6 7 0 1 13
46 บ้านคลองแขยง 1 0 3 4 4 2 2 0 8
47 บ้านวังตาช่วย 1 0 2 3 9 4 1 0 14
48 บ้านคลองเตย 1 0 1 2 3 3 1 0 7
49 บ้านวังหันน้ำดึง 1 0 1 2 3 1 2 0 6
50 บ้านวังน้ำพัฒนา 1 0 1 2 2 1 2 0 5
51 หนองปรือประชาสรรค์ 1 0 1 2 2 1 2 0 5
52 บ้านไผ่งาม 1 0 1 2 1 1 2 0 4
53 อนุบาลคลองขลุง 1 0 0 1 3 1 2 2 6
54 บ้านคอปล้อง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
55 วัดอุเบกขาราม 1 0 0 1 1 3 1 1 5
56 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1 0 0 1 1 3 0 0 4
57 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1 0 0 1 1 2 2 1 5
58 เบญจมาศศึกษา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
59 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 1 1
60 บ้านปางลับแล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านหนองช้างงาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดคูหาสวรรค์ 0 3 2 5 5 3 2 3 10
64 บ้านโป่งแต้ 0 2 1 3 6 0 0 0 6
65 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 2 1 3 5 2 0 0 7
66 บ้านหนองตะเคียน 0 2 1 3 4 1 1 0 6
67 บ้านชุมนาก 0 2 1 3 2 1 0 2 3
68 อ่างทองราษฎร์วิทยา 0 2 0 2 3 1 1 0 5
69 บ้านแปลงสี่ 0 2 0 2 2 1 2 0 5
70 บ้านปางตาไว 0 1 2 3 4 2 2 0 8
71 ชุมชนประชาสามัคคี 0 1 1 2 5 1 0 0 6
72 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 1 2 3 0 1 1 4
73 สักงามประชาสรรค์ 0 1 1 2 2 3 0 0 5
74 บ้านหนองโมก 0 1 0 1 3 3 1 0 7
75 อนุบาลมิ่งขวัญ* 0 1 0 1 3 1 3 0 7
76 บ้านบึงสำราญ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
77 บ้านเขาพริกไทย 0 1 0 1 3 0 2 0 5
78 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
79 บ้านวังโป่งพัฒนา 0 1 0 1 2 0 2 1 4
80 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 วัชรสหศึกษา* 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านสามเรือน 0 1 0 1 1 2 2 0 5
83 บ้านไร่ใหม่ 0 1 0 1 1 1 3 0 5
84 บ้านระหานประชาศึกษา 0 1 0 1 1 1 2 1 4
85 อนุบาลมิ่งขวัญ 0 1 0 1 1 0 0 2 1
86 บ้านท่าพุทรา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
87 บ้านสามขา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 ประชารักษ์ศึกษา 0 0 3 3 2 3 4 3 9
89 บ้านกระโดนเตี้ย 0 0 2 2 7 1 2 1 10
90 บ้านวังชะโอน 0 0 2 2 6 3 0 1 9
91 บ้านชายเคือง 0 0 2 2 6 2 1 0 9
92 บ้านหนองบอน 0 0 2 2 2 1 1 1 4
93 บ้านโพธิ์เอน 0 0 1 1 4 1 2 1 7
94 บ้านตากฟ้าพัฒนา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
95 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 1 1 3 1 3 0 7
96 บ้านป่าเหียง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
97 บ้านกระบวยทอง 0 0 1 1 2 2 1 1 5
98 บ้านวังเจ้า 0 0 1 1 2 2 1 0 5
99 บ้านทุ่งหันตรา 0 0 1 1 2 1 1 0 4
100 วชิรนิติโสภณ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
101 บ้านวังพลับ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
102 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 0 0 1 1 1 5 1 2 7
103 บ้านหัวเสลา 0 0 1 1 1 3 1 0 5
104 วชิรนิติโสภณ* 0 0 1 1 1 1 1 0 3
105 คีรีวงศ์วัฒนา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
106 บ้านคลองปลาสร้อย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
107 สหะราษฎร์ศึกษา* 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 0 1 1 0 1 2 0 3
109 บ้านคลองแขยงวิทยา 0 0 0 0 4 0 1 0 5
110 ศรีวรลักษณ์* 0 0 0 0 3 1 0 3 4
111 บ้านบึงลาด 0 0 0 0 3 1 0 1 4
112 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
113 เทพผดุงศิษย์ศึกษา* 0 0 0 0 3 0 2 0 5
114 วัดหนองเหมือด 0 0 0 0 2 4 2 2 8
115 วัดพิกุลทอง 0 0 0 0 2 3 3 0 8
116 วชิรสารศึกษา 0 0 0 0 2 3 2 0 7
117 บ้านห้วยน้อย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
118 วัดคลองเจริญ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 บ้านรังแถว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
120 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0 2 0 1 2 3
121 บ้านถนนน้อย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
122 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
123 บ้านหาดชะอม 0 0 0 0 1 2 2 1 5
124 บ้านท่ามะเขือ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
125 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
126 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 2 0 0 3
128 บ้านหัวรัง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
129 รอดนิลวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
130 บ้านวังน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
131 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
132 วรรณวัฒน์ศึกษา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
133 บ้านเขาน้ำอุ่น 0 0 0 0 1 1 0 1 2
134 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
135 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
137 บ้านแม่ลาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
138 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 บ้านหนองทองหล่อ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
140 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านโนนตารอด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านไร่ดอนแตง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
143 อนุบาลบึงสามัคคี 0 0 0 0 0 4 2 0 6
144 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
145 บ้านวังตะล่อม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
146 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
147 บ้านเปาะสวอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
148 อนุบาลธัญรดา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
149 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
150 บ้านเพชรนิยม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
151 บ้านใหม่ธงชัย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 วรรณวัฒน์ศึกษา* 0 0 0 0 0 1 1 0 2
153 บ้านท่าข้ามสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
154 บ้านพรหมมาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านศรีทองสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านสระตาพรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านสามแยก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 อนุบาลวังไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
161 บ้านจอมทองพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านดอนขวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านโคกเลาะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 มิตรอารีวิทยาสิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 อุทิศศึกษา* 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 เบญจมาศศึกษา* 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 บ้านวังหามแห 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 บ้านดงเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 อนุบาลปางมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 บ้านเกาะฝ้าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 สหะราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 118 103 97 318 500 260 172 67 932